ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts Program in Leadership in Society, Business and Politics (Internet-Based Distance Education) 

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง), ศศ.บ. 

ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Leadership in Society, Business and Politics), B.A. 

รูปถ่าย 1 นิ้ว 6 รูป, สำเนาวุฒิการศึกษา (สำเนา 3 ชุด), สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำเนา 3 ชุด), 
สำเนาทะเบียนบ้าน (สำเนา 3 ชุด)

สามารถเข้าเรียนในระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมง และมาสอบปลายภาคที่มหาวิทยาลัยเทอมละ 1 ครั้ง 
(หลักสูตรปริญญาตรี ออนไลน์ ไม่มีฝึกงาน)

ตารางเรียนวิชาต่างๆ จำนวน 8 ภาคการศึกษา ประกอบด้วย วิชาต่างๆ ดังนี้ 

เทอมที่ 1 

  • SOI 108 การพัฒนาตนเอง 
  • SOI 109 ระเบียบพิธีปฏิบัติทางสังคม 
  • SOI 125 ผู้นำกับการสร้างแรงบันดาลใจ 
  • SOI 112 นวัตกรรมทางสังคม การสื่อสาร และภูมิปัญญา 
  • SOI 131 ทฤษฎีผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 
  • SOI 223 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม 
  • RSU112 กีฬาเพื่อสุขภาพ 

เทอมที่ 2 

  • SOI 224 การพัฒนาทักษะผู้นำทางธุรกิจ 
  • SOI 225 ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง 
  • SOI 342 การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
  • SOI 231 นวัตกรรมการทำธุรกิจเพื่อสังคม และการเป็นผู้ประกอบการ 
  • ENL124 ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 
  • RSU111 สังคมธรรมาธิปไตย 
  • THA124 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

เทอมที่ 3 

  • SOI 311 การเมืองภาคประชาชน 
  • SOI 236 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้นำ 
  • LOS114 ชุมชนศึกษาและการพัฒนาความเป็นผู้นำ 

เทอมที่ 4 

  • LOS215 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  • LOS311 จริยศาสตร์และความเป็นธรรมทางสังคม 
  • LOB116 เศรษฐศาสตร์ทางเลือก 
  • LOB232 นวัตกรรมการจัดการ 
  • ENL125 ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลก 
  • RSU170 หลักคิดวิทยาศาสตร์ 
  • LOS223 เพศภาวะกับการพัฒนา 

เทอมที่ 5 

  • LOB335 องค์กรอัจฉริยะ 
  • LOP136 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย 
  • LOP244 สัมมนารัฐสวัสดิการและประชานิยม 
  • LOP322 ประชาธิปไตยและการกระจายอำนาจ 
  • ENL126 ภาษาอังกฤษในบริบทของเทคโนโลยีการบันเทิงและการออกแบบ 
  • RSU132 การรู้เท่าทันการคอร์รัปชั่น 
  • LOB444 สัมมนาการบริหารจัดการทางธุรกิจ 

เทอมที่ 6 

  • LOB325 การบริหารธุรกิจต่างวัฒนธรรม 
  • RSU154 แนวคิดการประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
  • LOP343 ผู้นำกับนโยบายสาธารณะ 

เทอมที่ 7 

  • SOI 411 สิทธิชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  • LOS444 สัมมนาสังคมวิทยา-มนุษยวิทยา 
  • LOP444 สัมมนาผู้นำทางการเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
  • ENL127 ภาษาอังกฤษในการทำงาน 
  • LOP243 โลกาภิวัตน์กับการเมืองโลก 
  • RSU161 การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล 
  • RSU144 คนต้นแบบ 

เทอมที่ 8 

  • SOI 412 ผู้นำธุรกิจดิจิทัลเพื่อสังคม 
  • SOI 413 การเมืองกับสังคมธรรมาธิปไตย 
  • SOI 444 สัมมนาความเป็นผู้นำ 

193,500 บาท เรียนทั้งหมด 44 วิชา 126 หน่วยกิต (หน่วยกิตละ 1,500 บาท)  เรียนทั้งหมด 8 ภาคการศึกษา แบ่งเป็น  

 • เทอมปกติ 5 เทอม ลงทะเบียนเรียน 7 วิชา (ค่าเรียน 30,000 – 31,500 บาท ต่อเทอม) 
 • เทอมซัมเมอร์ 3 เทอม ลงทะเบียนเรียน 3 วิชา (ค่าเรียน 13,500 บาท ต่อ เทอม)

แต่ละเทอมสามารถผ่อนชำระได้ 2-3 งวด  คิดดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี 

ยกเว้นเทอมแรกเข้า ให้จ่ายเต็มจำนวน 

สามารถกู้ กยศ. ได้ ถ้าผู้กู้อายุไม่เกิน 30 ปี และไม่มีงานประจำประเภทหักประกันสังคม

ดูรายละเอียดการกู้ กยศ. ได้ที่ https://m.facebook.com/rsustudentloan/?locale2=th_TH  

หรือ โทรสอบถาม 027916000 ต่อ 5514 (ติดต่อแผนก กยศ. ในวัน/เวลาทำการ) 

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
: ผศ.ดร.บุญส่ง ชเลธร เบอร์โทร 095-4814243  (ID Line : bc2189)  

หรือ ดร.เปรมณัช โภชนสมบูรณ์ เบอร์โทร 098-6914098 (ID Line : pramemanut.p)

ขั้นตอนการสมัคร : 

สามารถสมัครเรียนได้ที่เว็บไซต์  https://registercyber.rsu.ac.th/  (ไม่เสียค่าสมัครเรียน) 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน  :  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 , วุฒิ ปวช. ปวส. หรือ เทียบเท่า และไม่จำกัดอายุผู้เรียน 

รูปแบบของหลักสูตร  :  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (แต่สามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ปีการศึกษา)  

 

(ไม่มีค่าสมัคร)