Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/admin/web/cyberuonline.rsu.ac.th/public_html/wp-content/plugins/wp-open-graph/output.class.php on line 306

RSU CYBER UNIVERSITY

ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์

ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี

อ.ทศพร ทศแสนสิน

อ.ทศพร ทศแสนสิน

ผู้อำนวยการศูนย์ RSU Cyber University

หลักสูตรปริญญาออนไลน์

อาจารย์ คมสัน โพธิ์คง

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(ระบบการศึกษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต)

ผศ.ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ผู้นำสังคม ธุรกิจ และการเมือง)
(ระบบการศึกษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต)

ดร.ชุติมา เบี้ยวไข่มุข

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(การจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ)
(ระบบการศึกษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต)