02-997-2222-30 ต่อ 4162, FAX 4145, Line @rsucyberu cyberu@rsu.ac.th
Select Page

บุคลากรภายในคณะ RSU CYBERU

ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์

ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย RSU Cyber University

โทรศัพท์ : 0-2791-5921

อ.ทศพร ทศแสนสิน

อ.ทศพร ทศแสนสิน

ผู้อำนวยการศูนย์RSU Cyber University

โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 4160