sakarya escort sakarya escort bayan adapazarı escort serdivan escort escort sakarya webmaster forum

ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ

ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ

 

        เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานในปีการศึกษา 2560 เป็นการรวม 2 หน่วยงาน ที่มีภาระกิจคล้ายคลึงกัน เพื่อให้นำนวัตกรรมการศึกษา มาสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีการประชุมเพื่อปรับ ปรัชญา, ปณิธาน, วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ ให้สอดคล้องต่อการปรับโครงสร้าง และให้เหมาะสมกับการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

        การกำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ได้มาจากการประชุมร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ ได้กำหนดให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามพันธกิจที่กำหนดขึ้น และมีการเผยแพร่ให้ประชาคมรับทราบโดยการนำเสนอ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจไว้ในที่ที่สามารถพบเห็นบ่อยครั้ง และชัดเจน รวมทั้งในเว็บไซต์ของ RSU Cyber University ที่ปรับปรุงให้ให้เหมาะสมกับการพัฒนาของหน่วยงาน และสามารถเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีการประชุมทบทวนเพื่อปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ปรัชญา

RSU Cyber University รูปแบบการเรียนการสอนมิติใหม่

สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา เพิ่มทางเลือก

พัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพสู่สังคม

ปณิธาน (Pledge)

เพื่อขยายโอกาสและทางเลือกด้านการศึกษา สำหรับการศึกษา

ต่อด้านอุดมศึกษา และพัฒนาทักษะที่มีคุณภาพ ให้กับผู้ใฝ่หาความรู้

พื่อเป็นผู้นำที่ดีในองค์กร สังคม และประเทศชาติ

แนวคิด
Anywhere, Anytime Learning

1. มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพ

2. มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตในระดับปริญญา เพื่อให้สามารถนำความรู้และมีทักษะไปประกอบวิชาชีพเป็นผู้นำที่ดีในองค์กร สังคม และประเทศ

3. มุ่งสู่การเสริมสร้างทักษะวิชาชีพด้วยการศึกษาออนไลน์เพื่อการพัฒนาตนเองในหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้สนใจ

4. มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ และประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีด้านการศึกษา

5. เป็นต้นแบบของผู้นำการศึกษาออนไลน์ (ตลาดวิชา)

 

1. ขยายโอกาสการศึกษาให้กับบุคคลทั่วไปให้สามารถศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาทักษะ ด้วยหลักสูตรออนไลน์ที่มีมาตรฐานระดับสากล

2. ตรวจสอบ ดูแลระบบ กลไก การจัดการเรียนการสอน ของหลักสูตรออนไลน์ทุกหลักสูตร ในมหาวิทยาลัยรังสิต

3. เพื่อสร้างสรรค์สร้างบทเรียนรวบยอดที่มีคุณภาพและเข้าใจง่าย ซึ่งพัฒนาโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนั้น  โดยใช้เทคโนโลยีที่สามารถสร้างความเข้าใจและพึงพอใจให้กับผู้เรียนรวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้โดยง่าย

4. ใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อเสริมสร้างวิชาชีพอย่างจริงจัง โดยการจัดฝึกอบรมในระยะสั้น เพื่อเพิ่มความรู้สู่องค์กรในภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ

5. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการประสานงานของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต

6. สนับสนุน ส่งเสริม ให้บุคลากร และนักศึกษานำนวัตกรรมการศึกษามาใช้การเรียนการสอน การปฏิบัติงาน การประสานความร่วมมือกัน ผ่านเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถใช้งานได้จริง

7. เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษาสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต

แผนดำเนินงาน 

           ศูนย์ RSU Cyber University ดำเนินการภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากฝ่าย RSU Cyber University โดยจะยึดหลักธรรมาธิปไตย ในการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น (Voice) และรับฟังความต้องการว่าแต่ละหน่วยงานอยากให้มีการสนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องใดบ้าง พร้อมทั้งมีการร่วมประชุมกับหลักสูตรต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยรังสิตว่ามีความต้องการในการจัดหลักสูตรออนไลน์ในรูปแบบใด เพื่อให้เกิดการบูรณาการทางด้านองค์ความรู้ แนวคิด และวิธีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งการทำงานจะเน้นลักษณะ Project-based มีการตั้งคณะทำงานในลักษณะของทีมรวมการเฉพาะกิจ (Special Task Force) เพื่อขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไป โดยให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด

maltepe escort kadıköy escort kartal escort ataşehir escort pendik escort bostancı escort göztepe escort anadolu yakası escort