หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศนั้น เปลี่ยนจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ) เพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยจะเริ่มตั้งแต่ นศ. ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

 
   เกี่ยวกับเนื้อหา

       มุ่งผลิตมหาบัณฑิตทางการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ให้มีความรู้ความสามารถด้านการแก้ปัญหาขององค์กรด้วยการ
   ประยุกต์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอยู่บนพื้นฐานของการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การสร้างความรู้
   และนวัตกรรม และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์การทั้งภาครัฐ    และ
เอกชน สังคม และประเทศชาติ อย่างมีธรรมาภิบาลโดยให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

    อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1.นักสารสนเทศ

2.ผู้จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.ผู้บริหารโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.นักพัฒนาธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.เจ้าของกิจการที่ต้องการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

   โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้าง

   เดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโท  พ.ศ. 255

   ของกระทรวงศึกษาธิการ

หมวดวิชา

เกณฑ์กระทรวง ศธ.

โครงสร้างหลักสูตรเดิม

ปีการศึกษา 2555

โครงสร้างหลักสูตร

ฉบับปรับปรุง

ปีการศึกษา 2560

แผน ก แบบ ก2

 

 

 

วิชาเสริมพื้นฐาน

 

(ไม่นับหน่วยกิตรวม)

(ไม่นับหน่วยกิตรวม)

หมวดวิชาบังคับ

 

18 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก

 

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

หมวดวิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวม

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

39 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

แผน ข.

 

 

 

วิชาเสริมพื้นฐาน

 

(ไม่นับหน่วยกิตรวม)

(ไม่นับหน่วยกิตรวม)

หมวดวิชาบังคับ

 

18 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก

 

15 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ไม่น้อยกว่า 3-6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

การสอบประมวลความรู้

 

0 หน่วยกิต

0 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวม

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

39 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

  ระยะเวลาการศึกษา  2 ปี

  รูปแบบ    ปริญญาโท

  ลักษณะ   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

  ราคา 165,000 บาท(ไม่เสียค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร)

  การสอบ    สอบที่มหาวิทยาลัยรังสิต

  พบอาจารย์  สัปดาห์ละครั้ง 20.00-22.00 น. ผ่านระบบ Online