02-997-2222-30 ต่อ 4162, FAX 4145, Line @cyberu cyberu@rsu.ac.th
Select Page

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศนั้น เปลี่ยนจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ) เพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยจะเริ่มตั้งแต่ นศ. ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ) 

(สำหรับนศ.ปีการศึกษา 2550-2559)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Information Technology Management (Internet-Based Distance Education

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ภาษาอังกฤษ : Master of Science (Information Technology Management)
อักษรย่อ (ภาษาไทย) วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
อักษรย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.S. (Information Technology Management)

ปรัชญา

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยรังสิตตระหนักถึงความขาดแคลนอย่างมากของบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ความสามารถในการคิดค้นพัฒนาตลอดจนประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีเป้าหมายที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้มีศักยภาพในการคิดริเริ่ม คาดการณ์ บริหารและสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั้งของภาครัฐและเอกชน

ปณิธาน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งที่จะขยายโอกาสการเข้าถึงและทางเลือก ด้านอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ ให้กับนักศึกษาและผู้ใฝ่หาความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพด้านการจัดการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม เพื่อเป็นผู้นำที่ดีในองค์กร สังคม และประเทศชาติ

วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ และการค้นคว้าวิจัย มุ่งเน้นในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศจากอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในแวดวงอุตสาหกรรมไอซีที มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริง หลักสูตรมุ่งเน้นที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้มีศักยภาพในการคิดริเริ่ม คาดการณ์ บริหารและสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั้งของภาครัฐและเอกชน

พันธกิจ

การเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้แบบไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลุดพ้นจากข้อจำกัดด้านการเดินทางและเวลาในการเรียน โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนแบบต่อเนื่องและผสมผสาน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถด้านการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอบสนองกับความต้องการของภาครัฐ
และเอกชน ซึ่งจะสนับสนุนให้สร้างโอกาสและมีศักยภาพ ในการแข่งขันในสังคมโลกได้อย่างเข้มแข็ง

2. เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มพูนทักษะและความรู้ทางด้านการบริหารจัดการและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่
นักบริหารระดับกลางทั้งจากภาครัฐและเอกชนให้สามารถนำไปใช้ในการบริหารและการดำเนินงานของ
องค์กรให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม การเมือง และเทคโนโลยีสมัยใหม่

3. เพื่อเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
และการสื่อสารรวมถึงการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในระดับองค์กร ชุมชน ท้องถิ่นภายใน
ประเทศ และระหว่างประเทศ

4. เพื่อผลิตบัณฑิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปี่ยมด้วย คุณธรรมจรรยาบรรณ รวมทั้ง
จิตสำนึกในการดำเนินกิจการในหน้าที่โดยมุ่งหวังที่จะตอบสนองความต้องการและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

ระบบการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาค

การศึกษาก็ได้ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา

การลงทะเบียนเรียน 

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต การลงทะเบียนเรียน โดยมีจำนวนหน่วยกิตมากหรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ ต้องได้รับความเห็น ชอบจากหัวหน้าหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณบดี เว้นแต่ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนโดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมกันไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติได้

*ในกรณีมีเหตุอันควรมหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งหรือจำกัดจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้

โครงสร้างหลักสูตร และแผนการศึกษา

จำนวยหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

1.ในกรณีที่ศึกษาตามแผน ก จำนวน 39 หน่วยกิต

2.ในกรณีที่ศึกษาตามแผน ข จำนวน 39 หน่วยกิต

หมวดวิชา

แผน ก
(หน่วยกิต)

แผน ข

(หน่วยกิต)

1. รายวิชาเรียน (Course Work)

27

33

1.1 หมวดวิชาเฉพาะสาขา

1.1.1 หมวดวิชาบังคับ

18

18

1.1.2 หมวดวิชาเลือก

9

15

2. วิทยานิพนธ์

12

3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

6

4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

รวม

39

39

*หมายเหตุ : ทุกรายวิชาจะจัดให้มีการพบปะกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

รายการ แผน ก. แผน ข.
ปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 3 วิชา ×12,000= 36,000 3 วิชา ×12,000= 36,000
ภาคเรียนที่ 2 3 วิชา ×12,000= 36,000 3 วิชา ×12,000= 36,000
รวมค่าใช้จ่ายปีที่ 1 72,000 72,000
ปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 3 วิชา ×12,000= 36,000 3 วิชา ×12,000= 36,000
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ×4,000=48,000
ภาคเรียนที่ 2

2 วิชา ×12,000= 24,000

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

6 หน่วยกิต ×4,000=24,000

รวมค่าใช้จ่ายปีที่ 2 84,000 84,000

1 ) รวมค่าลงทะเบียน

ปีที่ 1 72,000 บาท

ปีที่ 2 84,000 บาท

2 ) ค่าลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 9,000 บาท

** สรุปค่าใช้จ่าย 165,000 บาท ( ไม่เสียค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร )

แผนการศึกษา

แผนการศึกษา แผน ก แผนที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ ( Thesis Option )

ปีที่ 1 ภาคการศึกษา 1

ITM610 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology Economics) 3(3-0)

ITM613 การจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Management of Information and Communication Systems) 3 (3-0)

ITM615 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 3 (3-0)

ITM640 เทคโนโลยีการสื่อสารและอินเตอร์เน็ต (Internet and Communication Technologies) 3 (3-0)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ITE610 การบริหารจัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Project Management) 3 (3-0)

ITM691 สัมมนาในหัวข้อการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Seminar in Information Technology Management) 3 (3-0)

TE638 คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining and Data Warehousing)3 (3-0)

ITM633 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management) 3 (3-0)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ITM692 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 3 (3-0)

ITM699 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 3(0-9)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ITM699 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9(0-27)

แผนการศึกษา แผน ข. แผนที่ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ (Non-Thesis Option)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ITM610 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology Economics) 3(3-0)

ITM613 การจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Management of Information and Communication Systems) 3(3-0)

ITM615 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 3(3-0)

ITM640 เทคโนโลยีการสื่อสารและอินเตอร์เน็ต (Internet and Communication Technologies) 3(3-0)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ITE610 การบริหารจัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Project Management) 3(3-0)

ITM691 สัมมนาในหัวข้อการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Seminar in Information Technology Management) 3(3-0)

ITE638 คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining and Data Warehousing) 3(3-0)

ITM633 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management) 3(3-0)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1


ITM692 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 3(3-0)

ITMxxx วิชาเลือก (Elective) 3(3-0)

ITMxxx วิชาเลือก (Elective) 3 (3-0)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ITM696 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) 6(0-18)

ระยะเวลาการเรียน

1. ภาคเรียนที่ 1 เริ่ม ส.ค. – ธ.ค.

2. ภาคเรียนที่ 2 เริ่ม ม.ค. – พ.ค.

3. ภาคเรียนที่ 3 เริ่ม มิ.ย. – ก.ค. (ภาคฤดูร้อน)

ระยะเวลาการเรียนในแต่ละภาคเรียน 4 เดือน / ภาคเรียน

การวัดประเมินผลในแต่ละรายวิชา

การวัดประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ประเมินเป็นอักษรระดับขั้น (Letter Grades) ที่มีค่าระดับขั้น (Numeric Grades) จำนวน 6 ระดับ และสัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับ ดังต่อไปนี้

ระดับชั้น A ความหมายดีเยี่ยม ค่าระดับชั้น ( ต่อหนึ่งหน่วยกิต ) เท่ากับ 4.0

ระดับชั้น B+ ความหมายดีมาก ค่าระดับชั้น ( ต่อหนึ่งหน่วยกิต ) เท่ากับ 3.5

ระดับชั้น B ความหมายดีค่าระดับชั้น ( ต่อหนึ่งหน่วยกิต ) เท่ากับ 3.0

ระดับชั้น C+ ความหมายพอใช้ ค่าระดับชั้น ( ต่อหนึ่งหน่วยกิต ) เท่ากับ 2.5

ระดับชั้น C ความหมายอ่อนมาก ค่าระดับชั้น ( ต่อหนึ่งหน่วยกิต ) เท่ากับ 2.0

ระดับชั้น F ความหมายตก ค่าระดับชั้น ( ต่อหนึ่งหน่วยกิต ) เท่ากับ 0.0

รายวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)

แผน ก ไม่นับหน่วยกิตรวม

แผน ข ไม่นับหน่วยกิตรวม

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของหัวหน้าหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา(Transcript) ในระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตของหลักสูตรฯ ส่วนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานใช้ระบบ S/U (พอใจ/ไม่พอใจ) ดังต่อไปนี้

ENG500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา (English for Graduate Studies) 3(3-0)

หมวดวิชาบังคับ ( จำนวน 18 หน่วยกิต )

แผน ก จำนวน 18 หน่วยกิต

แผน ข จำนวน 18 หน่วยกิต

ITE610 การบริหารจัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Project Management) 3(3-0)

ITM610 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology Economics) 3 (3-0)

ITM613 การจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Management of Information and Communication Systems) 3(3-0)

ITM640 เทคโนโลยีการสื่อสารและอินเตอร์เน็ต (Internet and Communication Technologies) 3(3-0)

ITM691 สัมมนาในหัวข้อการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Seminar in Information Technology Management) 3(3-0)

ITM692 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 3(3-0)

หมวดวิชาบังคับ ( จำนวน 15 หน่วยกิต )

แผน ก จำนวน 9 หน่วยกิต

แผน ข จำนวน 15 หน่วยกิต

หมวดวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

CSC654 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) 3(3-0)

ITE604 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management Systems) 3(3-0)

ITE638 คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining and Data Warehousing) 3(3-0)

ITM641 การจัดระเบียบสารสนเทศและการสืบค้น (Information Organization and Retrieval) 3(3-0)

ITE653 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technologies) 3(3-0)

ITE660 โครงข่ายไร้สาย (Wireless Networking) 3 (3-0)

ITE611 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ (Object-oriented Programming) 3(3-0)

หมวดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารองค์กร

ITE644 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 3(3-0)

ITE654 ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ และการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Creative Leadership and Management of Change) 3 (3-0)

ITM612 การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management) 3(3-0)

ITM614 การจัดการองค์กรสมัยใหม่ (Modern Organization Management) 3 (3-0)

ITM615 การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management) 3(3-0)

ITM616 การจัดการทุนลูกค้า (Customer Capital Management) 3(3-0)

หมวดวิชาการบริหารจัดการองค์ความรู้

ITM615 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 3(3-0)

ITM618 การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพและการประยุกต์ใช้ (Performance Indicators Development and Application) 3(3-0)

ITM621 การจัดการความรู้ในการวางแผนกลยุทธ์ (Knowledge Management for Strategic Planning)3(3-0)

ITM622 เครื่องมือทางการจัดการความรู้ (Knowledge Management Tools) 3(3-0)

หมวดวิชาการประยุกต์/นโยบายทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ITM630 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม (Telecommunication System Design and Management) 3 (3-0)

ITM631 การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Design and Analysis of Information and Communication Systems) 3(3-0)

ITM632 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) 3(3-0)

ITM633 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management) 3(3-0)

ITM650 นโยบายและกลยุทธ์โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Telecommunication and Information Technology Policy and Strategy) 3(3-0)

ITM651 หลักการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Principles) 3(3-0)

ITM 652 การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement) 3 (3-0)

หมวดวิชาหัวข้อพิเศษทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITM690 หัวข้อพิเศษทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Special Topics in Information Technology Management) 3(3-0)

วิทยานิพนธ์ (จำนวน 12 หน่วยกิต)

แผน ก จำนวน 12 หน่วยกิต

ITM699 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 12(0-36)

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (จำนวน 6 หน่วยกิต)

แผน ข จำนวน 6 หน่วยกิต

ITM696 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) 6(0-18)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

(สำหรับนศ.ปีการศึกษา 2560) 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
 ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Computer and Information Management (Internet-Based Distance Education)


ชื่อปริญญา


ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Computer and Information Management)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (การจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :M.S. (Computer and Information Management)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร


จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

 รูปแบบของหลักสูตร


หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี

ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2560

วิชาเสริมพื้นฐาน

แผน ก.แบบ ก2

(ไม่นับหน่วยกิตรวม)

แผน ข

(ไม่นับหน่วยกิตรวม)

ENL500

ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

(English for Graduate Studies)

3(3-0-6)

CIM 601

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Fundamentals of Information Technology)

3(3-0-6)

หมวดวิชาบังคับ

แผน ก แบบ ก2

15 หน่วยกิต

แผน ข

15 หน่วยกิต

ITM 611

การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Information Technology Project Management)

3(3-0-6)

CIM 612

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการ

(Information Technology for Management)

3(3-0-6)

CIM 613

เครือข่ายไอซีทีเพื่อธุรกิจ

(ICT Network for Business)

3(3-0-6)

CIM 691

การอ่านเชิงวิชาการ

(Academic Reading)

3(2-2-5)

CIM 692

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด้านการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

(Research Methodology and Statistics in Computer and Information Management)

3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือก

แผน ก แบบ ก2

9 หน่วยกิต

แผน ข

15 หน่วยกิต

CIM 619

การวิเคราะห์เหมืองข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่

(Data Mining and Big Data Analysis)

3(3-0-6)

ITM 644

ระบบสารสนเทศการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์

(Supply Chain and logistics Management Information Systems)

3(3-0-6)

CIM 616

การพาณิชย์และการตลาดดิจิทัล

(Digital Commerce and Marketing)

3(3-0-6)

CIM 620

การจัดการความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์

(Computer Security Management)

3(3-0-6)

ITM 680

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

(E-Government)

3(3-0-6)

CIM 693

หัวข้อพิเศษทางการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ(Special Topics in Computer and Information Management)

3(3-0-6)

CIM 614

กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเปลี่ยนแปลงองค์กร(Information Technology Strategies and Organization Change)

3(3-0-6)

CIM 615

การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์

(Software Quality Assurance)

3(3-0-6)

CIM 617

เทคสตาร์ตอัพและการเป็นผู้ประกอบการ

(Tech Startup and Entreprenuership)

3(3-0-6)

CIM 618

แนวทางใหม่ในเรื่องเทคโนโลยี(New Frontiers in Technology)

3(3-0-6)

ITM 617

การกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Information Technology Governance)

3(3-0-6)

ITM 625

การประสานงานและเทคโนโลยีการสื่อสารในองค์การ(Collaboration and Communication Technology in Organisation)

3(3-0-6)

หมวดวิทยานิพนธ์

แผน ก แบบ ก 2

จำนวน 12 หน่วยกิต

CIM 699

วิทยานิพนธ์(Thesis)

12(0-24-12)

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 

แผน ข

จำนวน 6 หน่วยกิต

CIM 696

การศึกษาค้นคว้าอิสระ(Independent Study)

6(0-12-6)

CIM 697

การสอบประมวลความรู้(Comprehensive Examinations)

0(0-0-0)

หน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต