02-997-2222-30 ต่อ 4162, FAX 4145, Line @rsucyberu cyberu@rsu.ac.th
Select Page

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)
ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv
www.facebook.com/RSUWisdomTV

รายการ RSU News Talk : พ.ร.บ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
แขกรับเชิญ : ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน คณบดี RSU Cyber University