02-997-2222-30 ต่อ 4162, FAX 4145, Line @rsucyberu cyberu@rsu.ac.th
Select Page

หลักสูตรในระบบออนไลน์ทั้งหมดที่เปิดสอนมี 3 หลักสูตร

     1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ป.ตรี)
         ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 3 ปี 176,400 บาท (สำหรับผู้ที่จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
         ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี 126,000 บาท (สำหรับผู้ที่จบ ป.ตรี)

     2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำสังคมธุรกิจและการเมือง(ป.โท)
         ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 153,000 บาท

     3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ป.โท)
         ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 156,000 บาท (สำหรับผู้ที่จบหลักสูตร IT หรือ วิศวกรรมศาสตร์)
         ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 168,000 บาท(สำหรับผู้ที่จบหลักสูตรอื่น ๆ เรียนพื้นฐานเพิ่ม 1 วิชา)