sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort eporner
นักกฎหมายปกครอง

นักกฎหมายปกครอง

นิติศาสตร์บัณฑิต : หลักสูตร 2 ปี สำหรับผู้ต้องการใช้เป็นปริญญาใบที่ 2 การเรียนนิติศาสตร์ที่มีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่านิติศาสตร์บัณฑิตทุกประการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำคุณ

เริ่มเรียนตั้งแต่ 10 สิงหาคม 2560

เกี่ยวกับหลักสูตร – เป็นหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกลอินเตอร์เน็ตแห่งแรกของประเทศไทย – เปิดโอกาสกว้างให้สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีทุกสาขา ( ปริญญาใบที่ 2 ) – สมัครเรียนง่ายเหมือนการสมัครอีเมล์ – สามารถเรียนจบได้ภายใน 2 ปี – ผู้เรียนสามารถเรียนควบคู่กับการทำงานได้ – ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการศึกษาแบบปกติทั่วไปเท่าตัว – เอื้ออำนวยในการศึกษาด้วยการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
คุณจะได้อะไรบ้าง – มีความรู้ในวิชากฏหมายทั่วไป โดยเน้นทางด้านกฏหมายธุรกิจ กฏหมายเศรษฐกิจการค้า และธุรกิตระหว่างประเทศ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพกฏหมาย เป็นที่ปรึกษาทางกฏหมาย ตามความต้องการขององค์การ และสถาบันต่างๆทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนสามารถติดต่อเจรจาธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ – มีความรู้ภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะศึกษาต่อวิชากฏหมายในชั้นสูงได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ – สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ในการประกอบอาชีพและประกอบวิชาชีพ – มีคุณธรรม และจริยธรรม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี Course Syllabus    
พบปะผู้สอน
ระยะเวลา : 8 สัปดาห์
เรียน/สัปดาห์ : 2-4 ชั่วโมง/ สัปดาห์
ราคา : 129,600 บาท ตลอดหลักสูตร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรังสิต
รูปแบบ : นิติศาสตร์
ปริญญา : นิติศาสตร์บัณฑิต
ภาษา : ไทย
การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล

การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล

คำแนะนำหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล) ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
Master of Science (Digital Innovation Management)
M.S. (Digital Innovation Management)

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตทางการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล ให้มีความรู้ความสามารถด้านการแก้ปัญหาขององค์กรด้วยการประยุกต์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมดิจิทัล โดยอยู่บนพื้นฐานของการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การสร้างความรู้และนวัตกรรม และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์การทั้งภาครัฐและเอกชน สังคม และประเทศชาติ อย่างมีธรรมาภิบาลโดยให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

เปิดรับสมัคร 1/2565

 

 

เกี่ยวกับหลักสูตร

 • หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี

 • จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

 • สำหรับนักศึกษาที่วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง

 • ผู้เรียนสามารถเรียนควบคู่กับการทำงานได้

 • เอื้ออำนวยในการศึกษาด้วยการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่จำกัดเวลา และสถานที่เรียน

จุดเด่นของหลักสูตร

 • หลักสูตรมีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สกอ.

 • จบปริญญาตรีสาขาไหนก็เรียนได้

 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

 • ประยุกต์หัวข้อวิจัยจากประสบการณ์จริงในที่ทำงาน

 • ขอสอบประกาศนียบัตรด้านความมั่นคงในระบบอุตสาหกรรมระดับอาเซียน Certificated Industrial Security (CIS) ได้

 • ขอสอบประกาศนียบัตรด้านการสืบสวนและตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล Certified Digital Forensic Practitioner (CDFP) ได้

 • รับทุนวิจัย 20,000 บาท * ข้าราชการ/ศิษย์เก่า รับส่วนลด 15% * หมายเหตุ * เป็นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการเข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 144,000 บาท เพิ่มเติม *ค่าลงทะเบียนวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 9,000 บาท (สำหรับผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา) **ค่าลงทะเบียนวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 12,000 บาท (สำหรับผู้เรียนที่ยังไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

ระยะเวลา : 2 ปี
เรียน/สัปดาห์ : 2-4 ชั่วโมง/ สัปดาห์
ราคา : 144,000 บาท ตลอดหลักสูตร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรังสิต
รูปแบบ : Online
ปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษา : ไทย
หลักสูตรประกาศนียบัตร
1. ประกาศนียบัตรด้านการสืบสวนและตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล CDFP 2. ประกาศนียบัตรด้านความมั่นคงในระบบอุตสาหกรรมระดับอาเซียน CIS
ติดต่อหลักสูตร

โทร 0-2997-2222 ต่อ 4055, 08-1979-7116

โทรสาร 0-2997-2222 ต่อ 407   Email: msitmonline@rsu.ac.th Website: https://cyberuonline.rsu.ac.th/2017/10/20/it/

เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 1/2565

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

ข่าวสารมหาวิทยาลัย

รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (2/2562) ปริญญาตรี-ปริญญาโท ออนไลน์ สามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-997-2222 ต่อ 4162 หรือ Facebook: @RsuCyberUniversity Line ID: @rsucyberu เอกสารประกอบการสมัครเรียน สำเนาเอกสาร จำนวน 3 ชุด...

ข่าวสารหลักสูตร

รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (2/2562) ปริญญาตรี-ปริญญาโท ออนไลน์ สามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-997-2222 ต่อ 4162 หรือ Facebook: @RsuCyberUniversity Line ID: @rsucyberu เอกสารประกอบการสมัครเรียน สำเนาเอกสาร จำนวน 3 ชุด...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (2/2562) ปริญญาตรี-ปริญญาโท ออนไลน์ สามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-997-2222 ต่อ 4162 หรือ Facebook: @RsuCyberUniversity Line ID: @rsucyberu เอกสารประกอบการสมัครเรียน สำเนาเอกสาร จำนวน 3 ชุด...

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th Line : @rsucyberu Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162,FAX 4145 094-329-2992 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง

กฏหมายสำหรับตำรวจ

กฏหมายสำหรับตำรวจ

   ประกาศนียบัตรกฎหมายสำหรับตำรวจ

   เรียน 4 วิชา ได้แก่

    LLB 205 กฎหมายอาญา หลักทั่วไป

    LLB 209 กฎหมายอาญา ภาคความผิด

    LLB 308 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

    LLB 309 กฎหมายลักษณะพยาน

 

   ค่าลงทะเบียน 14,400 บาท

 

   เงื่อนไขสำหรับผู้เรียน

    1.หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตร เป็นหลักสูตรที่ไม่จำกัดอายุ เพศ และ ระดับการศึกษา

    2.สมัครอบรมออนไลน์ ทาง https://cyberuonline.rsu.ac.th/registration

    3.ปริ้นใบสมัครพร้อมรหัสจ่ายเงินและชำระเงินทางธนาคาร

    4.ส่งหลักฐานการจ่ายเงินโดยเลือกส่งได้ 2 แบบ

          4.1 Fax สำเนาการจ่ายเงินมาที่ 02-9972220-30 ต่อ 3243

          4.2 ถ่ายรูปและส่งแนบในอีเมลล์มาที่ email : Nutthiya.s@rsu.ac.th

    5.เปิดระบบให้สามารถเข้าเรียนได้ในวันถัดไป (เวลาราชการ)

    6.สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยเรียนด้วยบทเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์

    7.กรณีที่สงสัยให้หัวข้อความรู้ ผู้เรียนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ประสานงานของ RSU Cyber University    โทร 02-9972220-30 ต่อ 3242 หรือ 089-896-0462

    8.ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนและดู VDO ติว ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

    9.ทดสอบความรู้ด้วยระบบออนไลน์ โดยสามารถเข้าทดสอบได้ 2 ครั้ง ถ้าผ่านการทดสอบในครั้งที่ 1 ไม่ต้อง     ทดสอบซ้ำในครั้งที่ 2 (ต้องผ่านการทดสอบด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70)

    10.เมื่อผู้เรียนผ่านการทดสอบความรู้ คณะ RSU Cyber University จะจัดส่งใบประกาศนียบัตรให้ทาง     ไปรษณีย์

    หมายเหตุ

    (*) หน่วยการเรียนในระดับประกาศนียบัตร ไม่สามารถโอนย้ายเพื่อเป็นหน่วยเรียนในระดับปริญญาตรี

Betpasgiris.vip restbetgiris.co betpastakip.com restbet.com betpas.com restbettakip.com nasiloynanir.co alahabibi.com hipodrombet.com nakliyat malatya oto kiralama malatya rent a car eşya depolama istanbul-depo.net eşya depolama sex shop şehirler arası nakliyat evden eve nakliye ofis taşıma şehirler arasi nakliyat ücretleri transfernakliyat.com.tr heceder.org 30 tl deneme bonusu aviator oyunu betexper pdf indir casino siteleri

gaziantep escort title="gaziantep escort bayan">gaziantep escort bayan gaziantep escort
beylikdüzü escort
kadıköy escort beykoz escort
viagra fiyat viagra fiyatları cialis 20 mg cialis 100 mg kamagra kamagra jel vega 100 vega 100 mg viagra cialis
iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, hatay escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, antakya escort, antakya escort, bursa escort, bursa escort, hatay escort,
diyarbakır escort, diyarbakır escort, elazığ escort, elazığ escort, arsuz escort, arsuz escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort,
adana escort, adana escort, adana escort, adana escort, adana escort, malatya escort, malatya escort, eskişehir escort, eskişehir escort, manisa escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, ısparta escort, ankara escort, ankara escort, gaziantep escort, gaziantep escort, gaziantep escort, seks hikayeleri, erotik hikayeleri, erotik seks hikayeleri, sakarya escort, sakarya escort, sakarya escort,
izmit escort bayan izmit anal yapan escort darıca escort izmit rus escort kocaeli escort bayan gemlik escort bursa escort pendik escort escort bayan tuzla sınırsız escort tuzla eve gelen escort tuzla otele gelen escort bursa escort escort bayan bursa eve gelen escort görükle escort bayan escort istanbul kadıköy escort ataköy escort bostancı escort göztepe escort avcılar escort kocaeli escort anal yapan escort darıca escort eve gelen escort gebze escort cialis cialis fiyat cialis 100 mg cialis 20 mg viagra escort ankara eryaman escort etlik escort çankaya escort kızılay escort sisli escort kurtuluş escort avrupa yakası escort şirinevler escort escort bursa bursa eve gelen escort bursa ucuz escort kartal escort atalar escort cevizli escort esentepe escort topselvi escort yakacik escort ugurmumcu escort karlıktepe escort cavuşoglu escort cumhuriyet escort gumuspinar escort kordonboyu escort orhantepe escort altayçeşme escort aydınevler escort zümrütevler escort gülsuyu escort gülensu escort girne escort başıbüyük escort bağlarbaşı escort idealtepe escort fındıklı escort esenkent escort büyükbakkalköy escort küçükyalı escort şişli escort taksim escort bursa escort seks izle zenci porno izle escort bayan ataşehir escort antalya kemer escort kepez escort antalya türbanlı escort ankara escort etlik escort çankaya escort kızılay escort demetevler escort dikmen escort esat escort eryaman escort ankara escort bayan
ankara escort fatih escort ümraniye escort mecidiyeköy escort kartal escort bahçelievler escort bahçeşehir escort ataşehir escort bakırköy escort nişantaşı escort avcılar escort büyükçekmece escort kurtkoy escort konya escort beşiktaş escort taksim escort beylikdüzü escort malatya escort sakarya escort şişli escort maltepe escort kadıköy escort ataköy escort bostancı escort şirinevler escort bağcılar escort üsküdar escort etiler escort başaksehir escort ortaköy escort kağıthane escort sultangazi escort halkalı escort çekmeköy escort şaşkınbakkal escort mamak escort sincan escort keçiören escort çankaya escort beypazarı escort akyurt escort pursaklar escort kahramankazan escort göztepe escort alsancak escort bornova escort buca escort karabaglar escort karşıyaka escort konak escort narlıdere escort izmit escort başiskele escort kandira escort körfez escort karamürsel escort dilovası escort gölcük escort gebze escort kocaeli escort kayseri escort elazığ escort denizli escort diyarbakir escort adana escort ankara escort izmir escort antalya escort gaziantep escort kayseri escort konya escort mersin escort denizli escort kocaeli escort diyarbakır escort alanya escort manavgat escort bursa escort eskişehir escort sakarya escort samsun escort malatya escort trabzon escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balikesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort ısparta escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kütahya escort manisa escort mardin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort urfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort ordu escort tokat escort tunceli escort usak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort kıbrıs escort
adana escort adapazarı escort afyon escort aksaray escort alanya escort aliağa escort amasya escort antalya escort ataşehir escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayraklı escort bilecik escort bodrum escort bolu escort bornova escort buca escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort darıca escort didim escort edirne escort edremit escort elazığ escort konya escort eryaman escort kıbrıs escort eskişehir escort fethiye escort giresun escort gümüşhane escort güngören escort hatay escort iskenderun escort ısparta escort gaziemir escort karabük escort karaman escort karşıyaka escort kaş escort kastamonu escort kayseri escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort kuşadası escort kütahya escort lara escort malatya escort manisa escort maraş escort mersin escort muğla escort nevşehir escort niğde escort ödemiş escort ordu escort osmaniye escort pendik escort sakarya escort atakum escort samsun escort sincan escort sinop escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tuzla escort urfa escort uşak escort düzce escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort dörtyol escort antakya escort yüreğir escort bandırma escort gürsu escort marmaris escort ereğli escort çorlu escort afşin escort gemlik escort kemer escort karatay escort selçuklu escort beyşehir escort bosna escort ceyhan escort nazilli escort talas escort yıldırım escort

viagra sipariş

lifta 20 mg

cialis fiyat

viagra 100 mg fiyat

cialis jel

viagra satın al

cialis 5 mg fiyat

viagra satın al

viagra fiyatı

degra

vigrande

degra 100 mg

orcafil

cialis nedir

cialis 20 mg eczane fiyatı

cialis fiyat

cialis 20 mg

cialis 100 mg

viagra fiyat

lifta

lifta 5 mg

hardcis

cialis eczane

cialis 5 mg fiyatı

cialis 100 mg fiyat

cialis 5 mg

viagra fiyatları

viagra satış

online eczane viagra

viagra eczane

cialis 20 mg

cialis 100 mg

cialis hap

cialis 20

cialis eczane

cialis satış

cialis fiyatları

cialis fiyatı

viagra fiyat

viagra fiyatları

viagra eczane

viagra satın al

pfizer viagra satış

online eczane viagra

pfizer viagra satın al

viagra sipariş

viagra sipariş hattı

viagra fiyat 2022

online viagra sipariş

viagra fiyat 2022 eczane

viagra fiyat eczane

cialis 5 mg

kamagra satın al

kamagra

kamagra jel

kamagra jel sipariş

kamagra sipariş

kamagra fiyat

kamagra jel fiyatı

kamagra fiyatı

kamagra 100mg

kamagra 100mg fiyat

süper kamagra

kamagra nedir

Ereksiyon Hapları

orcafil 5 mg

flynta 5 mg

lifta 5 mg

flynta 20 mg

lifta 20 mg

degra fiyat

degra 100 mg

sildegra 100 mg

sildegra

sinegra

vigrande

vigrande 100 mg

combo 100 mg

vigaroo

jeligra

cialis satış

cialis 100 mg fiyat

cialis 20 mg eczane fiyatı

cialis 5 mg

cialis hap

cialis 5 mg fiyatı

cialis nedir

cialis 100 mg

cialis 20 mg

cialis fiyat

cialis

viagra fiyatı 2021

viagra fiyat

viagra yorum

viagra nedir

viagra satın al

viagra sipariş

eczane viagra

viagra 100 mg

orijinal viagra

viagra 100 mg fiyat

novagra

geciktirici krem

geciktirici sprey

viga krem

viga sprey

nely8

stag sprey

delay sprey

geciktirici mendil

geciktirici

Deneme bonusu Bonus veren siteler Bahis forum Wonmania8.com
maltepe escort ataşehir escort pendik escort bostancı escort kadıköy escort anadolu yakası escort kartal escort maltepe escort tuzla escort gebze escort pendik escort kurtköy escort bostancı escort istanbul escort anadolu yakası escort çekmeköy escort ümraniye escort şerifali escort ataşehir escort ümraniye escort ataşehir escort göztepe escort kurtköy escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort escort bayan şerifali escort elit escort gebze escort tuzla escort bodrum escort ankara escort izmir escort

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/admin/web/cyberuonline.rsu.ac.th/public_html/wp-includes/plugin.php on line 423