ประกาศนียบัตรกฎหมายสำหรับตำรวจ

   เรียน 4 วิชา ได้แก่

    LLB 205 กฎหมายอาญา หลักทั่วไป

    LLB 209 กฎหมายอาญา ภาคความผิด

    LLB 308 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

    LLB 309 กฎหมายลักษณะพยาน

 

   ค่าลงทะเบียน 14,400 บาท

 

   เงื่อนไขสำหรับผู้เรียน

    1.หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตร เป็นหลักสูตรที่ไม่จำกัดอายุ เพศ และ ระดับการศึกษา

    2.สมัครอบรมออนไลน์ ทาง https://cyberuonline.rsu.ac.th/registration

    3.ปริ้นใบสมัครพร้อมรหัสจ่ายเงินและชำระเงินทางธนาคาร

    4.ส่งหลักฐานการจ่ายเงินโดยเลือกส่งได้ 2 แบบ

          4.1 Fax สำเนาการจ่ายเงินมาที่ 02-9972220-30 ต่อ 3243

          4.2 ถ่ายรูปและส่งแนบในอีเมลล์มาที่ email : Nutthiya.s@rsu.ac.th

    5.เปิดระบบให้สามารถเข้าเรียนได้ในวันถัดไป (เวลาราชการ)

    6.สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยเรียนด้วยบทเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์

    7.กรณีที่สงสัยให้หัวข้อความรู้ ผู้เรียนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ประสานงานของ RSU Cyber University    โทร 02-9972220-30 ต่อ 3242 หรือ 089-896-0462

    8.ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนและดู VDO ติว ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

    9.ทดสอบความรู้ด้วยระบบออนไลน์ โดยสามารถเข้าทดสอบได้ 2 ครั้ง ถ้าผ่านการทดสอบในครั้งที่ 1 ไม่ต้อง     ทดสอบซ้ำในครั้งที่ 2 (ต้องผ่านการทดสอบด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70)

    10.เมื่อผู้เรียนผ่านการทดสอบความรู้ คณะ RSU Cyber University จะจัดส่งใบประกาศนียบัตรให้ทาง     ไปรษณีย์

    หมายเหตุ

    (*) หน่วยการเรียนในระดับประกาศนียบัตร ไม่สามารถโอนย้ายเพื่อเป็นหน่วยเรียนในระดับปริญญาตรี