การจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ : ผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ สามารถแก้ปัญหาด้านการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โดยใช้กระบวนการวิจัยที่มีความทันสมัย และ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐานระดับนานาชาติ

เริ่มเรียนตั้งแต่ 10 สิงหาคม 2560

เกี่ยวกับหลักสูตร

– หลักสูตร 2 ปี สามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ภาคการศึกษา

– สำหรับนักศึกษาที่วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง

– ผู้เรียนสามารถเรียนควบคู่กับการทำงานได้

– เอื้ออำนวยในการศึกษาด้วยการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่จำกัดเวลาและสถานที่

คุณจะได้อะไรบ้าง

– เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยเน้นพัฒนามหาบัณฑิตที่มีเชาวน์ปัญญา (IQ) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ความฉลาดทางสังคม (SQ) และความฉลาดทางคุณธรรมจริยธรรม (MQ) 

– ฝึกการบริหารองค์กรอย่างรอบด้าน การสร้างวิสัยทัศน์ขององค์กร และการวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

– ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์แห่งการเป็นผู้นำ

– บริการทางด้านวิชาการ พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย การสร้างองค์ความรู้และบูรณาการองค์ความรู้ข้ามสาขาวิชาเพื่อสร้างผู้นำที่ มีคุณธรรมและจริยธรรม

– สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้และศาสตร์แห่งผู้นำ

– ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมม้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

พบปะผู้สอน
ระยะเวลา : 2 ปี
เรียน/สัปดาห์ : 2-4 ชั่วโมง/ สัปดาห์
ราคา : 144,000 บาท ตลอดหลักสูตร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรังสิต
รูปแบบ : วิทยาศาสตร์ Online
ปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เว็บไซต์ : https://itmonline.rsu.ac.th/
ภาษา : ไทย