คำแนะนำหลักสูตร

การจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ: ผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ สามารถแก้ปัญหาด้านการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โดยใช้กระบวนการวิจัยที่มีความทันสมัย และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐานระดับนานาชาติ

เปิดรับสมัคร S/2564
วันที่ 30 เมษายน 2564

เกี่ยวกับหลักสูตร

 • หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี

 • จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

 • สำหรับนักศึกษาที่วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง

 • ผู้เรียนสามารถเรียนควบคู่กับการทำงานได้

 • เอื้ออำนวยในการศึกษาด้วยการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่จำกัดเวลา และสถานที่เรียน

จุดเด่นของหลักสูตร

 • หลักสูตรมีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สกอ.

 • จบปริญญาตรีสาขาไหนก็เรียนได้

 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

 • ประยุกต์หัวข้อวิจัยจากประสบการณ์จริงในที่ทำงาน

 • ขอสอบประกาศนียบัตรด้านความมั่นคงในระบบอุตสาหกรรมระดับอาเซียน Certificated Industrial Security (CIS) ได้

 • ขอสอบประกาศนียบัตรด้านการสืบสวนและตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล Certified Digital Forensic Practitioner (CDFP) ได้

 • รับทุนวิจัย 20,000 บาท * ข้าราชการ/ศิษย์เก่า รับส่วนลด 15%
  * หมายเหตุ * เป็นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการเข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร


ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 144,000 บาท

เพิ่มเติม
*ค่าลงทะเบียนวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 9,000 บาท (สำหรับผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา)
**ค่าลงทะเบียนวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 12,000 บาท (สำหรับผู้เรียนที่ยังไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ระยะเวลา : 2 ปี
เรียน/สัปดาห์ : 2-4 ชั่วโมง/ สัปดาห์
ราคา : 144,000 บาท ตลอดหลักสูตร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรังสิต
รูปแบบ : วิทยาศาสตร์  Online
ปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษา : ไทย
หลักสูตรประกาศนียบัตร
1. ประกาศนียบัตรด้านการสืบสวนและตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล CDFP
2. ประกาศนียบัตรด้านความมั่นคงในระบบอุตสาหกรรมระดับอาเซียน CIS
ติดต่อหลักสูตร

โทร
0-2997-2222 ต่อ 4055,
08-1979-7116

โทรสาร
0-2997-2222 ต่อ 407

 

Email: msitmonline@rsu.ac.th

Website:
https://cyberuonline.rsu.ac.th/2017/10/20/it/


Facebook: https://www.facebook.com/msitmonline/

เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา S/2564

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

ข่าวสารมหาวิทยาลัย

รับสมัครนักศึกษาเทอม 2/2562

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (2/2562) ปริญญาตรี-ปริญญาโท ออนไลน์ ตั้งแต่ 4 - 20 พฤศจิกายน 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-997-2222 ต่อ 4162 หรือ Facebook: @RsuCyberUniversity Line ID: @rsucyberu เอกสารประกอบการสมัครเรียน สำเนาเอกสาร จำนวน 3 ชุด...

ข่าวสารหลักสูตร

รับสมัครนักศึกษาเทอม 2/2562

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (2/2562) ปริญญาตรี-ปริญญาโท ออนไลน์ ตั้งแต่ 4 - 20 พฤศจิกายน 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-997-2222 ต่อ 4162 หรือ Facebook: @RsuCyberUniversity Line ID: @rsucyberu เอกสารประกอบการสมัครเรียน สำเนาเอกสาร จำนวน 3 ชุด...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเทอม 2/2562

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (2/2562) ปริญญาตรี-ปริญญาโท ออนไลน์ ตั้งแต่ 4 - 20 พฤศจิกายน 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-997-2222 ต่อ 4162 หรือ Facebook: @RsuCyberUniversity Line ID: @rsucyberu เอกสารประกอบการสมัครเรียน สำเนาเอกสาร จำนวน 3 ชุด...

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th

Line : @rsucyberu

Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162,FAX 4145

094-329-2992 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง