02-997-2222-30 ต่อ 4162, FAX 4145, Line @rsucyberu cyberu@rsu.ac.th

หลักสูตรปริญญาตรี

นิติศาสตร์หลักสูตร 3 ปี เป็นปริญญาตรีใบแรก ลงทะเบียนรวม 143 หน่วยกิต รวมเป็นเงิน 180,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

นิติศาสตร์หลักสูตร 2 ปี เป็นปริญญาตรีใบที่ 2 ลงทะเบียนรวม 140 หน่วยกิต รวมเป็นเงิน 129,600 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

  • หน่วยกิตละ 3,600 บาท
  • สามารถผ่อนชำระได้ 3 งวด/เทอม

หลักสูตรปริญญาโท

ผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง ลงทะเบียน 36 หน่วยกิต รวมเป็นเงิน 144,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

การจัดการคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ ลงทะเบียน 36 หน่วยกิต รวมเป็นเงิน 144,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

  • หน่วยกิตละ 4,000 บาท
  • สามารถผ่อนชำระได้ 4 งวด
  • ค่าเรียนภาษาอังกฤษ 9,000

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรเชิงธุรกิจ 18,000 บาท

ประกาศนียบัตรสำหรับนักกฎหมายปกครอง 18,000 บาท

ประกาศนียบัตรกฎหมายสำหรับตำรวจ 14,400 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก