ศึกษาการใช้ภาษาไทยและพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนให้มี
ประสิทธิภาพในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และเน้นการเขียนท่เีป็นมาตรฐานทั้งทางราชการและทางธุรกิจเพื่อสนองวัตถุประสงค์ในด้านอาชีพและการศึกษาในระดับสูงต่อไป

เนื้อหา

๑. ความรู้พ้้นฐานเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

๒. ทักษะการฟัง
   – การฟังเพื่อตอบคำถาม
   – การฟังเพื่อจับใจความ
   – การฟังเพื่อประเมินค่า

๓. ทักษะการอ่าน
   – การอ่านเพื่อจับใจความ
   – การอ่านเพื่อประเมินค่า
   – การอ่านออกเสียง

๔. ทักษะการเขียน
   – การใช้คำและประโยคในการเขียนท่เีป็นทางการ
   – การเขียนย่อหน้า
   – การเขียนสรุปใจความสำคัญจากเรื่อง
   – การเขียนตอบข้อสอบอัตนัย
   – การเขียนหนังสือราชการ
   – การเขียนรายงานการประชุม
   – การเขียนรายงานวิชาการ

๕. ทักษะการพูด
   – การพูดแนะนำ
   – การพูดเพื่อให้ความรู้
   – การพูดจูงใจ
   – การพูดอภิปราย
   – การพูดในโอกาสต่างๆ

อาจาร์ยผู้สอน

ระยะเวลา : 1 ภาคการศึกษา

เรียน/สัปดาห์ : 2-4 ชั่วโมง/ สัปดาห์

ราคา : สำหรับนักศึกาษาหลักสูตรภาคปกติ

หน่วยงาน : ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์

รูปแบบ : 50% Online, 50% Inclass

ปริญญา : ปริญญาตรี

เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/

ภาษา : ไทย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th

Line : @rsucyberu

Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162,FAX 4145

081-696-3446 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง