ศึกษาการใช้ภาษาไทยและพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนให้มี
ประสิทธิภาพในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และเน้นการเขียนท่เีป็นมาตรฐานทั้งทางราชการและทางธุรกิจเพื่อสนองวัตถุประสงค์ในด้านอาชีพและการศึกษาในระดับสูงต่อไป
เนื้อหา

๑. ความรู้พ้้นฐานเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

๒. ทักษะการฟัง
– การฟังเพื่อตอบคำถาม
– การฟังเพื่อจับใจความ
– การฟังเพื่อประเมินค่า

๓. ทักษะการอ่าน
– การอ่านเพื่อจับใจความ
– การอ่านเพื่อประเมินค่า
– การอ่านออกเสียง

๔. ทักษะการเขียน
– การใช้คำและประโยคในการเขียนท่เีป็นทางการ
– การเขียนย่อหน้า
– การเขียนสรุปใจความสำคัญจากเรื่อง
– การเขียนตอบข้อสอบอัตนัย
– การเขียนหนังสือราชการ
– การเขียนรายงานการประชุม
– การเขียนรายงานวิชาการ

๕. ทักษะการพูด
– การพูดแนะนำ
– การพูดเพื่อให้ความรู้
– การพูดจูงใจ
– การพูดอภิปราย
– การพูดในโอกาสต่างๆ

 

 

อาจาร์ยผู้สอน

ระยะเวลา : 1 ภาคการศึกษา
เรียน/สัปดาห์ : 2-4 ชั่วโมง/ สัปดาห์
ราคา : สำหรับนักศึกาษาหลักสูตรภาคปกติ
หน่วยงาน : ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์
รูปแบบ : 50% Online, 50% Inclass
ปริญญา : ปริญญาตรี
เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/
ภาษา : ไทย
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th

Line : @rsucyberu

Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162,FAX 4145

081-696-3446 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง