sakarya escort sakarya escort bayan adapazarı escort serdivan escort escort sakarya webmaster forum

สิทธิพิเศษศิษย์เก่า รับส่วนลด 15%

     สำหรับศิษย์เก่าของทางมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้สำเร็จการศึกษาและจ่ายเงินค่าเทอมครบตามจำนวน ไม่มียอดติดค้างกับทางมหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษาดูงาน สำหรับผู้เรียน ปริญญาโท สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง

     1. ทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานนี้ ใช้เฉพาะนักศึกษาที่เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวงเงินไม่มากกว่า 20,000 บาทต่อนักศึกษา 1 คน


     2. นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานนี้ต้องไม่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยและส่วนลดใดตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตกําหนด


     3. นักศึกษาสามารถใช้สิทธิ ์นี้ ได้เมื่อนักศึกษาลงนามรับเงื่อนไขในเอกสารขอรับสิทธิ ์นี้ทีเจ้าหน้าที่ประจําหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดหรือที่บัณฑิตวิทยาลัย และลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติในวงเงินค่าลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 70,000 บาท


     4. นักศึกษาหมดสิทธิ ์รับทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานเมื่อ
       4.1 นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตเข้ามาศึกษามากกว่า 6 หน่วยกิต
       4.2 นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
       4.3 นักศึกษาพ้นการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต
       4.4 ไม่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรในระดับปริญญาโท
       4.5 ผิดเงื่อนไขการรับทุนสนับสนุนการศึกษาดูงาน


     5. ผู้รับทุนนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นหรือขอแลกรับคืนเป็ นเงินสด

ทุนวิจัย สำหรับผู้ที่เรียนสาขาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

     1. ทุนสนับสนุนงานวิจัยนี้ใช้เฉพาะนักศึกษาที่เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวงเงินไม่มากกว่า 20,000 บาท ต่อนักศึกษา 1 คน


     2. นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการทําวิจัยนี้ต้องไม่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานใน ASEAN plus Six ทุนและส่วนลดใดตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตกําหนด


     3. นักศึกษาสามารถใช้สิทธิ ์นี้ได้เมื่อนักศึกษาลงนามรับเงื่อนไขในเอกสารขอรับสิทธิ ์นี้ทีเจ้าหน้าที่ประจําหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดหรือที่บัณฑิตวิทยาลัย และลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติในวงเงินค่าลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 70,000 บาทและ นักศึกษาจะต้องสอบผ่านโครงร่างงานวิจัยแล้ว


     4. นักศึกษาหมดสิทธิ ์รับทุนสนับสนุนงานวิจัยเมื่อ
       4.1 นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตเข้ามาศึกษามากกว่า 6 หน่วยกิต
       4.2 นักศึกษาเปลี่ยนสาขาวิชา
       4.3 นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
       4.4 นักศึกษาพ้นการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต
       4.5 ไม่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรในระดับปริญญาโท
       4.6 ผิดเงื่อนไขการรับทุนสนับสนุนงานวิจัย


5. ผู้รับทุนนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นหรือขอแลกรับคืนเป็ นเงินสด

ส่วนลดข้าราชการ 15%

     สำหรับข้าราชการที่มีหนังสือรับรองจากทางหน่วยงานที่ท่านสังกัด

ส่วนลด 15% สำหรับ ผู้ที่จ่ายเงินเต็มจำนวนในครั้งแรก

     สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าเทอมหรือค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรครบตั้งแต่การสมัคร เช่น ชำระเงินค่าสมัครหลักสูตรผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง จะชำระค่าใช่จ่ายตลอดหลักสูตร 122,400 บาท 

maltepe escort kadıköy escort kartal escort ataşehir escort pendik escort bostancı escort göztepe escort anadolu yakası escort