sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort eporner

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาออนไลน์ ปีการศึกษา 2561

RSU Cyber University ได้จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561
หลักสูตรการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต” ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1-301 มหาวิทยาลัยรังสิต
โดยในกิจกรรมได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมให้คำแนะนำนักศึกษา

รายละเอียดกิจกรรม
09.05 – 09.15 น.        ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับ
09.20 – 09.30 น.        ผู้อำนวยการศูนย์ RSU Cyber University กล่าวต้อนรับ
09.30 – 10.45 น.        ท่านคณบดี ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ กล่าวต้อนรับ แนะนำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
10.45 – 11.00 น.        นักศึกษาแนะนำตัว
11.00 – 11.15 น.         แนะนำภาพรวมการเรียนการสอนออนไลน์
11.15 – 12.00 น.       กิจกรรมแยกของแต่ละหลักสูตรฯ
12.00 – 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

VDO บรรยากาศกิจกรรม [ มีการถ่ายทอดสดตลอดการจัดกิจกรรม]

นักศึกษา Click เพื่อดู VDO ค่ะ
https://drive.google.com/file/d/17XrwyXFuR6cbugHzEiTHxAzq3iPQ7XPs/view?usp=sharing

ภาพบรรยากาศ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตร์ออนไลน์

Online Degree

FOR RSU REGULAR STUDENTS ONLY

นิติศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 2 ปี

หลักสูตร 2 ปี สำหรับผู้ต้องการใช้เป็นปริญญาใบที่ 2 การเรียนนิติศาสตร์ที่มีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่านิติศาสตร์บัณฑิตทุกประการ

เกี่ยวกับคณะ

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะดังนี้

– ให้มีความรู้ในวิชากฎหมายทั่วไป โดยเน้นทางด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายเศรษฐกิจการค้า และธุรกิจระหว่าง ประเทศ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพทางกฎหมาย เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย ตามความต้องการขององค์การ และสถาบันต่างๆทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน สามารถติดต่อเจรจาธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ

– ให้มีความรู้ภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะศึกษาต่อวิชากฎหมายในชั้นสูงได้ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ในการประกอบอาชีพและประกอบวิชาชีพ

– มีคุณธรรม และจริยธรรม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

นโยบายของคณะนิติศาสตร์

– การรับสมัครนักศึกษา ให้โอกาสแก่ผู้ที่มีพื้นฐานความรู้และศักยภาพในการศึกษากฎหมายอย่างเสมอภาคและเท่า เทียมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการในการศึกษาและเสริมทักษะในวิชาชีพและวิชาการด้านกฎหมายสามารถ ดำรงชีพในสังคมได้อย่างภาคภูมิ

– ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างต่อเนื่อง

– พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับการตรวจสอบคุณภาพทั้งภายในและภายนอกโดยดำเนินการ ให้ มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะฯ มอบหมายความรับผิดชอบในคณะกรรมการฯ

– มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ทักษะในวิชาชีพและวิชาการโดยปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสร้างสภาพแวดล้อมทางวิชาการ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ก้าวหน้าและทันสมัย

– สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติโดยการรับปรึกษาปัญหากฎหมายและมีส่วน

ปรัชญา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณและจริย ธรรมรับผิดชอบในวิชาชีพ

ปณิธาน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ที่ได้รับการหล่อหลอมทั้งด้านคุณ ภาพ คุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการกำลังแรงงานของชาติ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและตรงตาม ตรงตามความต้องการกำลังคนในการพัฒนาประเทศ

วิสัยทัศน์ คณะนิติศาสตร์เป็นสถาบันที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ทางกฎหมายที่มีมาตรฐานได้รับการยอมรับจากสังคม การศึกษาและสถาบันต่างๆ สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติ มุ่งเน้นการลผิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการ พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพคู่คุณธรรมและจริยธรรมทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน

พันธกิจ แผนพัฒนาคณะนิติศาสตร์ ยึดปรัชญา “ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ประพฤติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณและจริย ธรรม รับผิดชอบในวิชาชีพ” และหลักการ “นักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และการพัฒนาในทุกมิติ อย่างบูรณาการ”

ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th

Line : @rsucyberu

Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 1264 คุณเฟิร์น

ประกาศนียบัตรความมั่นคงในระบบอุตสาหกรรมระดับอาเซียน

ประกาศนียบัตรความมั่นคงในระบบอุตสาหกรรมระดับอาเซียน

คำแนะนำหลักสูตร

เป็นใบประกาศนียบัตรในระดับอาเซียน (ASEAW) สามารถเทียบโอนการเรียนในระดับมหาบัณฑิตหลักสูตรการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หรือหลักสูตรอื่นๆ ได้ตามปกติเรียนเกี่ยวกับความมั่นคงทางไซเบอร์ สร้างความชำนาญในระบบสกาดา (SCADA) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  

เปิดรับสมัครเทอม 2/2561

เกี่ยวกับหลักสูตร

เรียน 7 วิชา เรียนออนไลน์ 2 วิชา และวิชาในห้องปฎิบัติการ 5 วิชา ได้แก่

    วิชาออนไลน์

    CIM 613 เครือข่ายไอซีทีเพื่อธุรกิจ

    CIM 620 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์

    ค่าลงทะเบียน 24,000 บาท

    วิชาในห้องปฎิบัติการ

    Cisco Networking Workshop

    MikroTik Firewall Workshop

    Linux/Window Configuration Workshop

    GE Scada / PLC Networking

    Web Application Security

   ค่าลงทะเบียน 24,900 บาท

   โดยประกาศนียบัตรความมั่นคงในระบบอุตสาหกรรมระดับอาเซียน #CIS  และ ประกาศนียบัตรตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล #CDFP

   เริ่มเปิดเรียนวันที่ 1 สิงหาคม 2561 พร้อมหลักสูตร ป.โทไอทีออนไลน์ #cimonline

   1.วิชา cim613 ภาคทฤษฎี online วันที่ 1-30 เดือน สิงหาคม 2561 เรียนห้องสนทนาออนไลน์เวลา 20:00-22:00  ทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์

   พร้อมสอบในวันเสาร์ปลายเดือน (ทั้งใบ CIS และ CDPF)

   2.เริ่มเรียนวิชา cim620 ภาคทฤษฎี online วันที่ 1-30 เดือน กันยายน 2561 เรียนห้องสนทนาออนไลน์เวลา 20:00-22:00

   ทุกวันอังคาร-พฤหัส-เสาร์ (เฉพาะใบ CIS)

   3.เริ่มเรียนวิชา cim693 ภาคทฤษฎี online วันที่ 1-30 เดือน กันยายน 2561 เรียนห้องสนทนาออนไลน์เวลา 20:00-22:00 ทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์       พร้อมสอบในวันเสาร์ปลายเดือน (เฉพาะใบ CDPF)

   4.ทั้งใบ CIS และ CDPF เริ่มเรียนภาคปฎิบัติในห้องเรียน ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนทุกวันเสาร์จำนวน 5 สัปดาห์ พร้อมสอบ   

   หรือเข้าอบรม 5 วันธรรมดาติดกัน แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละรุ่น

**หลังสอบผ่านใบประกาศนัยบัตร สามารถเทียบโอนต่อยอดเรียน ป.โท ต่อได้

เงื่อนไขสำหรับผู้เรียน

   1.หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตร เป็นหลักสูตรที่ไม่จำกัดเพศ และอายุ 

    2.สมัครอบรมออนไลน์ ทาง https://cyberuonline.rsu.ac.th

    3.ปริ้นใบสมัครพร้อมรหัสจ่ายเงินและชำระเงินทางธนาคาร

    4.ส่งหลักฐานการจ่ายเงินโดยเลือกส่งได้ 2 แบบ

          4.1 Fax สำเนาการจ่ายเงินมาที่ 02-9972220-30 ต่อ 4145

          4.2 ถ่ายรูปและส่งแนบในอีเมลล์มาที่ email : Nutthiya.s@rsu.ac.th

    6.สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยเรียนด้วยบทเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์

    7.กรณีที่สงสัยให้หัวข้อความรู้ ผู้เรียนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ประสานงานของ RSU Cyber University โทร 02-9972220-30 ต่อ 4162 หรือ 081-696-3446

    8.ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนและดู VDO ติว ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

รูปแบบ : Online และอบรมนอกสถานที่
ราคา : Online 24,000 บาท + LAB 24,900 บาท
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรังสิต
รูปแบบ : ประกาศนียบัตร
ปริญญา : สามารถใช้เทียบโอนในป.โทได้
ภาษา : ไทย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th

Line : @rsucyberu

Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162,FAX 4145

081-696-3446 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง

Betpasgiris.vip restbetgiris.co betpastakip.com restbet.com betpas.com restbettakip.com nasiloynanir.co alahabibi.com hipodrombet.com nakliyat malatya oto kiralama malatya rent a car eşya depolama istanbul-depo.net eşya depolama sex shop şehirler arası nakliyat evden eve nakliye ofis taşıma şehirler arasi nakliyat ücretleri transfernakliyat.com.tr heceder.org 30 tl deneme bonusu aviator oyunu betexper pdf indir casino siteleri

gaziantep escort title="gaziantep escort bayan">gaziantep escort bayan gaziantep escort
beylikdüzü escort
kadıköy escort beykoz escort
viagra fiyat viagra fiyatları cialis 20 mg cialis 100 mg kamagra kamagra jel vega 100 vega 100 mg viagra cialis
iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, hatay escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, antakya escort, antakya escort, bursa escort, bursa escort, hatay escort,
diyarbakır escort, diyarbakır escort, elazığ escort, elazığ escort, arsuz escort, arsuz escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort,
adana escort, adana escort, adana escort, adana escort, adana escort, malatya escort, malatya escort, eskişehir escort, eskişehir escort, manisa escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, ısparta escort, ankara escort, ankara escort, gaziantep escort, gaziantep escort, gaziantep escort, seks hikayeleri, erotik hikayeleri, erotik seks hikayeleri, sakarya escort, sakarya escort, sakarya escort,
izmit escort bayan izmit anal yapan escort darıca escort izmit rus escort kocaeli escort bayan gemlik escort bursa escort pendik escort escort bayan tuzla sınırsız escort tuzla eve gelen escort tuzla otele gelen escort bursa escort escort bayan bursa eve gelen escort görükle escort bayan escort istanbul kadıköy escort ataköy escort bostancı escort göztepe escort avcılar escort kocaeli escort anal yapan escort darıca escort eve gelen escort gebze escort cialis cialis fiyat cialis 100 mg cialis 20 mg viagra escort ankara eryaman escort etlik escort çankaya escort kızılay escort sisli escort kurtuluş escort avrupa yakası escort şirinevler escort escort bursa bursa eve gelen escort bursa ucuz escort kartal escort atalar escort cevizli escort esentepe escort topselvi escort yakacik escort ugurmumcu escort karlıktepe escort cavuşoglu escort cumhuriyet escort gumuspinar escort kordonboyu escort orhantepe escort altayçeşme escort aydınevler escort zümrütevler escort gülsuyu escort gülensu escort girne escort başıbüyük escort bağlarbaşı escort idealtepe escort fındıklı escort esenkent escort büyükbakkalköy escort küçükyalı escort şişli escort taksim escort bursa escort seks izle zenci porno izle escort bayan ataşehir escort antalya kemer escort kepez escort antalya türbanlı escort ankara escort etlik escort çankaya escort kızılay escort demetevler escort dikmen escort esat escort eryaman escort ankara escort bayan
ankara escort fatih escort ümraniye escort mecidiyeköy escort kartal escort bahçelievler escort bahçeşehir escort ataşehir escort bakırköy escort nişantaşı escort avcılar escort büyükçekmece escort kurtkoy escort konya escort beşiktaş escort taksim escort beylikdüzü escort malatya escort sakarya escort şişli escort maltepe escort kadıköy escort ataköy escort bostancı escort şirinevler escort bağcılar escort üsküdar escort etiler escort başaksehir escort ortaköy escort kağıthane escort sultangazi escort halkalı escort çekmeköy escort şaşkınbakkal escort mamak escort sincan escort keçiören escort çankaya escort beypazarı escort akyurt escort pursaklar escort kahramankazan escort göztepe escort alsancak escort bornova escort buca escort karabaglar escort karşıyaka escort konak escort narlıdere escort izmit escort başiskele escort kandira escort körfez escort karamürsel escort dilovası escort gölcük escort gebze escort kocaeli escort kayseri escort elazığ escort denizli escort diyarbakir escort adana escort ankara escort izmir escort antalya escort gaziantep escort kayseri escort konya escort mersin escort denizli escort kocaeli escort diyarbakır escort alanya escort manavgat escort bursa escort eskişehir escort sakarya escort samsun escort malatya escort trabzon escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balikesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort ısparta escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kütahya escort manisa escort mardin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort urfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort ordu escort tokat escort tunceli escort usak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort kıbrıs escort
adana escort adapazarı escort afyon escort aksaray escort alanya escort aliağa escort amasya escort antalya escort ataşehir escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayraklı escort bilecik escort bodrum escort bolu escort bornova escort buca escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort darıca escort didim escort edirne escort edremit escort elazığ escort konya escort eryaman escort kıbrıs escort eskişehir escort fethiye escort giresun escort gümüşhane escort güngören escort hatay escort iskenderun escort ısparta escort gaziemir escort karabük escort karaman escort karşıyaka escort kaş escort kastamonu escort kayseri escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort kuşadası escort kütahya escort lara escort malatya escort manisa escort maraş escort mersin escort muğla escort nevşehir escort niğde escort ödemiş escort ordu escort osmaniye escort pendik escort sakarya escort atakum escort samsun escort sincan escort sinop escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tuzla escort urfa escort uşak escort düzce escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort dörtyol escort antakya escort yüreğir escort bandırma escort gürsu escort marmaris escort ereğli escort çorlu escort afşin escort gemlik escort kemer escort karatay escort selçuklu escort beyşehir escort bosna escort ceyhan escort nazilli escort talas escort yıldırım escort

viagra sipariş

lifta 20 mg

cialis fiyat

viagra 100 mg fiyat

cialis jel

viagra satın al

cialis 5 mg fiyat

viagra satın al

viagra fiyatı

degra

vigrande

degra 100 mg

orcafil

cialis nedir

cialis 20 mg eczane fiyatı

cialis fiyat

cialis 20 mg

cialis 100 mg

viagra fiyat

lifta

lifta 5 mg

hardcis

cialis eczane

cialis 5 mg fiyatı

cialis 100 mg fiyat

cialis 5 mg

viagra fiyatları

viagra satış

online eczane viagra

viagra eczane

cialis 20 mg

cialis 100 mg

cialis hap

cialis 20

cialis eczane

cialis satış

cialis fiyatları

cialis fiyatı

viagra fiyat

viagra fiyatları

viagra eczane

viagra satın al

pfizer viagra satış

online eczane viagra

pfizer viagra satın al

viagra sipariş

viagra sipariş hattı

viagra fiyat 2022

online viagra sipariş

viagra fiyat 2022 eczane

viagra fiyat eczane

cialis 5 mg

kamagra satın al

kamagra

kamagra jel

kamagra jel sipariş

kamagra sipariş

kamagra fiyat

kamagra jel fiyatı

kamagra fiyatı

kamagra 100mg

kamagra 100mg fiyat

süper kamagra

kamagra nedir

Ereksiyon Hapları

orcafil 5 mg

flynta 5 mg

lifta 5 mg

flynta 20 mg

lifta 20 mg

degra fiyat

degra 100 mg

sildegra 100 mg

sildegra

sinegra

vigrande

vigrande 100 mg

combo 100 mg

vigaroo

jeligra

cialis satış

cialis 100 mg fiyat

cialis 20 mg eczane fiyatı

cialis 5 mg

cialis hap

cialis 5 mg fiyatı

cialis nedir

cialis 100 mg

cialis 20 mg

cialis fiyat

cialis

viagra fiyatı 2021

viagra fiyat

viagra yorum

viagra nedir

viagra satın al

viagra sipariş

eczane viagra

viagra 100 mg

orijinal viagra

viagra 100 mg fiyat

novagra

geciktirici krem

geciktirici sprey

viga krem

viga sprey

nely8

stag sprey

delay sprey

geciktirici mendil

geciktirici

Deneme bonusu Bonus veren siteler Bahis forum Wonmania8.com
maltepe escort ataşehir escort pendik escort bostancı escort kadıköy escort anadolu yakası escort kartal escort maltepe escort tuzla escort gebze escort pendik escort kurtköy escort bostancı escort istanbul escort anadolu yakası escort çekmeköy escort ümraniye escort şerifali escort ataşehir escort ümraniye escort ataşehir escort göztepe escort kurtköy escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort escort bayan şerifali escort elit escort gebze escort tuzla escort bodrum escort ankara escort izmir escort

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/admin/web/cyberuonline.rsu.ac.th/public_html/wp-includes/plugin.php on line 423