หลักสูตรนิติศาสตร์ออนไลน์

Online Degree

FOR RSU REGULAR STUDENTS ONLY

นิติศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 2 ปี

หลักสูตร 2 ปี สำหรับผู้ต้องการใช้เป็นปริญญาใบที่ 2 การเรียนนิติศาสตร์ที่มีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่านิติศาสตร์บัณฑิตทุกประการ

เกี่ยวกับคณะ

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะดังนี้

– ให้มีความรู้ในวิชากฎหมายทั่วไป โดยเน้นทางด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายเศรษฐกิจการค้า และธุรกิจระหว่าง ประเทศ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพทางกฎหมาย เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย ตามความต้องการขององค์การ และสถาบันต่างๆทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน สามารถติดต่อเจรจาธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ

– ให้มีความรู้ภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะศึกษาต่อวิชากฎหมายในชั้นสูงได้ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ในการประกอบอาชีพและประกอบวิชาชีพ

– มีคุณธรรม และจริยธรรม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

นโยบายของคณะนิติศาสตร์

– การรับสมัครนักศึกษา ให้โอกาสแก่ผู้ที่มีพื้นฐานความรู้และศักยภาพในการศึกษากฎหมายอย่างเสมอภาคและเท่า เทียมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการในการศึกษาและเสริมทักษะในวิชาชีพและวิชาการด้านกฎหมายสามารถ ดำรงชีพในสังคมได้อย่างภาคภูมิ

– ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างต่อเนื่อง

– พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับการตรวจสอบคุณภาพทั้งภายในและภายนอกโดยดำเนินการ ให้ มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะฯ มอบหมายความรับผิดชอบในคณะกรรมการฯ

– มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ทักษะในวิชาชีพและวิชาการโดยปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสร้างสภาพแวดล้อมทางวิชาการ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ก้าวหน้าและทันสมัย

– สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติโดยการรับปรึกษาปัญหากฎหมายและมีส่วน

ปรัชญา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณและจริย ธรรมรับผิดชอบในวิชาชีพ

ปณิธาน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ที่ได้รับการหล่อหลอมทั้งด้านคุณ ภาพ คุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการกำลังแรงงานของชาติ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและตรงตาม ตรงตามความต้องการกำลังคนในการพัฒนาประเทศ

วิสัยทัศน์ คณะนิติศาสตร์เป็นสถาบันที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ทางกฎหมายที่มีมาตรฐานได้รับการยอมรับจากสังคม การศึกษาและสถาบันต่างๆ สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติ มุ่งเน้นการลผิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการ พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพคู่คุณธรรมและจริยธรรมทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน

พันธกิจ แผนพัฒนาคณะนิติศาสตร์ ยึดปรัชญา “ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ประพฤติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณและจริย ธรรม รับผิดชอบในวิชาชีพ” และหลักการ “นักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และการพัฒนาในทุกมิติ อย่างบูรณาการ”

ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th

Line : @rsucyberu

Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 1264 คุณเฟิร์น