sakarya escort sakarya escort serdivan escort webmaster forum
sakarya escort sakarya escort nevşehir escort
serdivan escort hendek escort ferizli escort serdivan escort geyve escort akyazı escort karasu escort sapanca escort serdivan escort

หลักสูตรนิติศาสตร์ออนไลน์

Online Degree

FOR RSU REGULAR STUDENTS ONLY

นิติศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 2 ปี

หลักสูตร 2 ปี สำหรับผู้ต้องการใช้เป็นปริญญาใบที่ 2 การเรียนนิติศาสตร์ที่มีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่านิติศาสตร์บัณฑิตทุกประการ

เกี่ยวกับคณะ

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะดังนี้

– ให้มีความรู้ในวิชากฎหมายทั่วไป โดยเน้นทางด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายเศรษฐกิจการค้า และธุรกิจระหว่าง ประเทศ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพทางกฎหมาย เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย ตามความต้องการขององค์การ และสถาบันต่างๆทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน สามารถติดต่อเจรจาธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ

– ให้มีความรู้ภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะศึกษาต่อวิชากฎหมายในชั้นสูงได้ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ในการประกอบอาชีพและประกอบวิชาชีพ

– มีคุณธรรม และจริยธรรม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

นโยบายของคณะนิติศาสตร์

– การรับสมัครนักศึกษา ให้โอกาสแก่ผู้ที่มีพื้นฐานความรู้และศักยภาพในการศึกษากฎหมายอย่างเสมอภาคและเท่า เทียมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการในการศึกษาและเสริมทักษะในวิชาชีพและวิชาการด้านกฎหมายสามารถ ดำรงชีพในสังคมได้อย่างภาคภูมิ

– ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างต่อเนื่อง

– พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับการตรวจสอบคุณภาพทั้งภายในและภายนอกโดยดำเนินการ ให้ มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะฯ มอบหมายความรับผิดชอบในคณะกรรมการฯ

– มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ทักษะในวิชาชีพและวิชาการโดยปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสร้างสภาพแวดล้อมทางวิชาการ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ก้าวหน้าและทันสมัย

– สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติโดยการรับปรึกษาปัญหากฎหมายและมีส่วน

ปรัชญา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณและจริย ธรรมรับผิดชอบในวิชาชีพ

ปณิธาน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ที่ได้รับการหล่อหลอมทั้งด้านคุณ ภาพ คุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการกำลังแรงงานของชาติ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและตรงตาม ตรงตามความต้องการกำลังคนในการพัฒนาประเทศ

วิสัยทัศน์ คณะนิติศาสตร์เป็นสถาบันที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ทางกฎหมายที่มีมาตรฐานได้รับการยอมรับจากสังคม การศึกษาและสถาบันต่างๆ สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติ มุ่งเน้นการลผิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการ พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพคู่คุณธรรมและจริยธรรมทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน

พันธกิจ แผนพัฒนาคณะนิติศาสตร์ ยึดปรัชญา “ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ประพฤติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณและจริย ธรรม รับผิดชอบในวิชาชีพ” และหลักการ “นักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และการพัฒนาในทุกมิติ อย่างบูรณาการ”

ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th

Line : @rsucyberu

Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 1264 คุณเฟิร์น


sakarya escort sakarya escort serdivan escort webmaster forum
sakarya escort sakarya escort nevşehir escort
serdivan escort bayan hendek escort bayan ferizli escort bayan serdivan escort bayan geyve escort bayan akyazı escort bayan karasu escort bayan sapanca escort bayan serdivan escort bayan
maltepe escort kadıköy escort kartal escort ataşehir escort pendik escort bostancı escort göztepe escort anadolu yakası escort