“หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรใหม่” บุคลากรทุกคนที่เข้ามาทำงานในมหาวิทยาลัยรังสิตต่างผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง และจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่จะมีส่วนช่วยผลักดันให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยไปสู่จุดหมายที่วางไว้

สำหรับบุคลากร ม.รังสิต
หลักสูตรรูปแบบออนไลน์ สำหรับปฐมนิเทศบุคคลากรใหม่

การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรจะสอดคล้องกับเป้าหมาย และความต้องการของมหาวิทยาลัยมากน้อยเพียงใดหรือไม่นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องทำความเข้าใจ และชี้แจงให้บุคลากรซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าบุคลากรผู้นั้นจะได้รับการศึกษาระดับใดหรือเคยผ่านงานที่ใดมาก่อน  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งย่อมมีธรรมชาติและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน การได้รับรู้และเข้าใจในนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ภาระหน้าที่ในตำแหน่งงานของตน ระเบียบการปฏิบัติงาน และสวัสดิการที่บุคลากรพึงได้รับในระหว่างทำงานที่มหาวิทยาลัยรังสิตจะช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างมีความสุขนอกจากนี้การได้มีโอกาสพบปะกับบุคลากรต่างหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกัน จะช่วยบุคลากรได้รู้จักกันมีความคุ้นเคยและมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอย่างสมานฉันท์ จึงเห็นควรจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ขึ้นเป็นประจำทุกปี

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้บุคลากรใหม่ รับทราบนโยบาย วัตถุประสงค์ และความคาดหวังของมหาวิทยาลัย
  2. เพื่อให้บุคลากรใหม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตน
  3. เพื่อให้บุคลากรใหม่รับทราบระเบียบการปฏิบัติงานและสวัสดิการต่าง ๆ ในระหว่างที่ทำงานในมหาวิทยาลัยรังสิต
  4. เพื่อให้บุคลากรรู้จักหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่และการใช้สวัสดิการ
ระยะเวลา : 1 วัน
เรียน/สัปดาห์ : 3 ชั่วโมง
ราคา : ไม่เสียค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน : ฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบุคคล
รูปแบบ : ออนไลน์
เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/
ภาษา : ไทย
หลักสูตรระยะสั้น
วิทยากร

อาจารย์สมิตา กลิ่นพงศ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคคล
สำนักงานบุคคล

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th Line : @rsucyberu Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162,FAX 4145 081-696-3446 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง