Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/admin/web/cyberuonline.rsu.ac.th/public_html/wp-content/plugins/wp-open-graph/output.class.php on line 306
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (2/2562)
ปริญญาตรี-ปริญญาโท ออนไลน์
ตั้งแต่ 4 – 20 พฤศจิกายน 2562
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-997-2222 ต่อ 4162 หรือ
Facebook: @RsuCyberUniversity
Line ID: @rsucyberu
เอกสารประกอบการสมัครเรียน
สำเนาเอกสาร จำนวน 3 ชุด พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว 6 รูป (ไม่สวมชุดครุย๗
  • ทะเบียนบ้าน
  • บัตรประชาชน
  • วุฒิการศึกษา
  • ใบปริญญาบัตร (สำหรับผู้ที่จบปริญญาแล้ว)
  • ทรานสคริป (สำหรับผู้ที่จบปริญญาแล้ว)
  • เอกสารการโอนเงิน (ตัวจริงเก็บไว้ที่นักศึกษา)
การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
โอนเข้า ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 020-0-094-944 บัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต : Cyber U
(ส่งสำเนาเอกสารการโอนพร้อมหลักฐานการสมัครเรียน)
ส่งเอกสารการสมัครเรียนทางไปรษณีย์มาที่
คุณณัฐฐิญา สุดชานัง
ศูนย์ RSU Cyber University
มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 11 ชั้น 12 ห้อง 1213
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี  12000
ให้วงเล็บมุมซอง เอกสารการสมัครเรียน