มหาวิทยาลัยรังสิตตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทุกสายงาน ทุกระดับ ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติพันธกิจตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้  มหาวิทยาลัยจึงถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษา และบำรุงทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และมีทักษะในวิชาชีพของตน  มหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพอย่างต่อเนื่องตลอดมา 

สำหรับบุคลลากร ม.รังสิต

หลักการ

มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพอย่างต่อเนื่องตลอดมา แต่เนื่องจากในปัจจุบัน การพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมในห้องเรียนนั้น ไม่เพียงพอต่อจำนวนบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย

ฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบุคคล จึงเห็นควรให้มีการจัดการฝึกอบรมในรูปแบบสื่อออนไลน์ขึ้น และได้เสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการฝึกอบรมในห้องเรียน  เพื่อเป็นทางเลือกให้กับบุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานของตนเองได้อย่างเหมาะสมและสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการพัฒนาตนเองในรูปแบบอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการฝึกอบรมในห้องเรียน

2. เพื่อให้บุคลากรสามารถนำแนวคิดการพัฒนาตนเองในรูปแบบอื่นๆ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานของตนเองได้อย่างเหมาะสม

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง

เรียน/สัปดาห์ : ไม่จำกัดเวลา

ราคา : ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หน่วยงาน : ฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบุคคล

รูปแบบ : ออนไลน์

เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/

ภาษา : ภาษาไทย

หลักสูตร : หลักสูตรระยะสั้น

วิทยากร

อาจารย์สมิตา กลิ่นพงศ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคคล
สำนักงานบุคคล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th

Line : @rsucyberu

Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162,FAX 4145

081-696-3446 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง