หลักสูตรเทคนิคการนำ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้เกิดความรู้และความเข้าใจ ในเรื่องของการนำเทคนิค PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถเขียนรายงานผลแบบ PDCA ได้

สำหรับบุคลลากร ม.รังสิต

หลักการและเหตุผลการจัดอบรม

ด้วยมหาวิทยาลัยรังสิตได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันและให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น โดยมีเกณฑ์การประเมินบุคลากรสายเจ้าหน้าที่ ในหัวข้อที่ 4 การพัฒนางาน ได้ให้คำอธิบายองค์ประกอบและตัวชี้วัดว่า การวัดกระบวนการและผลลัพธ์ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หัวข้อที่นับคะแนนรวมได้

ก. การรายงานผลแบบ PDCA  ในงานประจำที่รับผิดชอบ

ข. การรายงานผลแบบ PDCA  ในงานโครงการที่รับผิดชอบ

การนำเทคนิค PDCA (Plan / Do/Check/Action) มาเป็นเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงานและการปรับปรุงกระบวนการการทำงานของบุคลากรนั้น จะเป็นส่วนสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติและทักษะในการพัฒนาคุณภาพงานด้วยการปรับปรุงคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการของ PDCA

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถนำหลักการ PDCA ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับงานปัจจุบัน

  • Your Title Goes Here 50%

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง

เรียน/สัปดาห์ : ไม่จำกัด

ราคา : ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หน่วยงาน : ฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบุคคล

รูปแบบ : ออนไลน์

เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/

ภาษา : ภาษาไทย

หลักสูตร : หลักสูตรระยะสั้น

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ เอื้ออัชฌาสัย
ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th

Line : @rsucyberu

Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162,FAX 4145

081-696-3446 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง