หลักสูตร B1: CEFR PREPARATION

จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกทำข้อสอบด้วยตนเอง และสามารถสอบผ่าน CEFR ด้วยผลการสอบระดับ B1 ให้ได้เกิน 50 เปอร์เซนต์ตามทีมหาวิทยาลัยตั้งเป้าไว้ สถาบันภาษาอังกฤษจึงเปิดคอร์ศพิเศษเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสทบทวนความรู้และเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบ CEFR ต่อไป

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

>> ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญในโลกยุคปัจจุบัน แน่นอนผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีจะได้เปรียบในการใช้ชีวิตประจำวัน การหาความรู้และในการทำงาน ยิ่งกว่านั้นภาษาอังกฤษได้กลายมาเป็นตัวแปรที่สำคัญในการใช้ชีวิตประจำวัน ในการศึกษาต่อ ยิ่งในตลาดแรงงานด้วยแล้ว ภาษาอังกฤษกลายมากลไกลที่่สำคัญยิ่งในการทีจะได้รับการพิจารณาหรือชนะในการสัมภาษณ์งาน

เมื่อโลกเปลี่ยนไปเช่นนี้ จึงจำเป็นอยู่ดีที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตจะต้องได้รับการพัฒนาความสามารถทางภาษาก่อนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต เพือชี่วิตที่ดีและอนาคตอันสดใสในการดำเนินชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นหลักรับประกันว่า นิสิตของมหาวิทยาลัยรังสิตจะประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพและเป็นผู้นำทางสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อเตรียมนักศึกษาให้สอบผ่าน CEFR ได้เกิน 50 เปอร์เซนต์ทั้งมหาวิทยาลัย
2. เพื่อยกระดับความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต

ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการเรียน

1. นักศึกษาจะสามารถสอบผ่าน CEFR ได้เกิน 50 เปอร์เซนต์ทั้งมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาจะสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ในระดับที่่พอใจ

วิธีการเรียน

เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย นักศึกษามีอิสระที่จะเรียนได้ตามอัธยาศัย แต่นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเข้าใข้โปรแกรมได้ด้วย username และ password ที่มหาวิทยาลัยออกให้เท่านั้น

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา : 1 ภาคการศึกษา
เรียน/สัปดาห์ : 2-4 ชั่วโมง/ สัปดาห์
ราคา : สำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาคปกติ
หน่วยงาน : สถาบันภาษา

รูปแบบ : Online

เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/
ภาษา : ภาษาอังกฤษ
ปริญญา : ปริญญาตรี
วิธีการใช้บทเรียนออนไลน์

นักศึกษาสามารถทำได้ดังนี้ 

1. นักศึกษาต้องลงทะเบียนด้วยอีเมลที่มหาวิทยาลัยให้มา

2 นักศึกษาต้องทำ Pre-Test ก่อนเริ่มทำบทเรียนอื่นๆ

3. นักศึกษาควรทำครบทุกบทเรียนและระบบจะการบันทึกกิจกรรมต่างๆที่นักศึกษาทำเพื่อประเมินความก้าวหน้าของนักศึกษาแต่ละคน

4. นักศึกษามีเวลาทั้งภาคเรียนทีจะฝึกหัดบทเรียนนั้น

5. เมื่อทำครบทุกบทเรียนแล้ว ให้ทำ Post-Test

6. นักศึกษาสามารถกลับมาทำแบบฝึกหัดช้ำๆได้ตามความต้องการ

ระยะเวลาการเข้าเรียน

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th

Line : @rsucyberu

Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162,FAX 4145

081-696-3446 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง