รับสมัครผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563

ถ้าท่านมีความฝันที่จะช่วยเหลือผู้คนในสังคม ทำงานที่มีเกียรติและมีคุณค่า ได้รับค่าตอบแทนคุ้มค่า สามารถเรียนจบในเวลา 1 ปี มีงานให้เลือกทั้งในสถานบริการสุขภาพภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งสามารถสร้างงานเพื่อเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง

[ รับจำนวนจำกัด ] 

รุ่น 5 เปิดรับสมัครถึง 29 พฤษภาคม 2563

เลือกรหัสสาขา 0311
[15 มิถุนายน 2563]

+หลักสูตรนี้ตอบโจทย์ท่านได้

  • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ต้องการพัฒนาตนเองเป็นผู้ช่วยพยาบาล

  • หรือ ผู้ที่จบ ม.6 ที่ต้องการใช้เวลาในการศึกษาระยะสั้น สามารถทำงานได้เร็ว เพื่อให้มีรายได้ และสามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าต่อเนื่องต่อไป

ระยะเวลา : 1 ปี

เรียน/สัปดาห์ :
– เรียนออนไลน์ภาคทฤษฎี 23 สัปดาห์
– ภาคปฏิบัติ 15 สัปดาห์
ค่าเทอมตลอดหลักสูตร: 70,000 บาท
เทอม S/2563 ค่าลงทะเบียน 14,000 บาท

หน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์ ม.รังสิต

รูปแบบ : ภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ + ฝึกปฏิบัติในสถานพยาบาล

เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/

ภาษา : ไทย

ระดับ : สำหรับบุคคลทั่วไป

คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา

✦ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

   หรือเทียบเท่า (กศน., ปวช., หรือระดับปริญญาตรี)
ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

✦ มีอายุไม่ต่่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่เปิดการศึกษา

✦ สุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือปฏิบัติงาน

ค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 70,000 บาท

ภาค S ค่าลงทะเบียน 14,000 บาท

ภาค 1 ค่าลงทะเบียน 28,000 บาท

ภาค 2 ค่าลงทะเบียน 28,000 บาท

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เรียกผู้ที่ได้ลำดับสำรอง
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ผู้ที่ได้ลำดับสำรองลงทะเบียน


+ ปฐมนิเทศและเริ่มเรียน

ปฐมนิเทศ วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-15.00 น.

เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น.
ณ ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 402
ผ่านระบบออนไลน์ของ RSU cyber university

หมายเหตุ กรณีมีการเลื่อนวันเปิดเรียนจะประกาศให้ทราบ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรได้รับการรับรอง

จากสภาการพยาบาล เมื่อ 18 มีนาคม 2559

ระยะเวลาเปิดรับสมัครรุ่น 5

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

โทรศัพท์ 02-9972222 ต่อ 1489, 1442

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th

Line : @rsucyberu

Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162,FAX 4145

094-329-2992 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง