sakarya escort sakarya escort bayan adapazarı escort serdivan escort escort sakarya webmaster forum
หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

“หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรใหม่” บุคลากรทุกคนที่เข้ามาทำงานในมหาวิทยาลัยรังสิตต่างผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง และจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่จะมีส่วนช่วยผลักดันให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยไปสู่จุดหมายที่วางไว้

สำหรับบุคลากร ม.รังสิต
หลักสูตรรูปแบบออนไลน์ สำหรับปฐมนิเทศบุคคลากรใหม่

การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรจะสอดคล้องกับเป้าหมาย และความต้องการของมหาวิทยาลัยมากน้อยเพียงใดหรือไม่นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องทำความเข้าใจ และชี้แจงให้บุคลากรซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าบุคลากรผู้นั้นจะได้รับการศึกษาระดับใดหรือเคยผ่านงานที่ใดมาก่อน  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งย่อมมีธรรมชาติและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน การได้รับรู้และเข้าใจในนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ภาระหน้าที่ในตำแหน่งงานของตน ระเบียบการปฏิบัติงาน และสวัสดิการที่บุคลากรพึงได้รับในระหว่างทำงานที่มหาวิทยาลัยรังสิตจะช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างมีความสุขนอกจากนี้การได้มีโอกาสพบปะกับบุคลากรต่างหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกัน จะช่วยบุคลากรได้รู้จักกันมีความคุ้นเคยและมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอย่างสมานฉันท์ จึงเห็นควรจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ขึ้นเป็นประจำทุกปี

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้บุคลากรใหม่ รับทราบนโยบาย วัตถุประสงค์ และความคาดหวังของมหาวิทยาลัย
 2. เพื่อให้บุคลากรใหม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตน
 3. เพื่อให้บุคลากรใหม่รับทราบระเบียบการปฏิบัติงานและสวัสดิการต่าง ๆ ในระหว่างที่ทำงานในมหาวิทยาลัยรังสิต
 4. เพื่อให้บุคลากรรู้จักหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่และการใช้สวัสดิการ
ระยะเวลา : 1 วัน
เรียน/สัปดาห์ : 3 ชั่วโมง
ราคา : ไม่เสียค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน : ฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบุคคล
รูปแบบ : ออนไลน์
เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/
ภาษา : ไทย
หลักสูตรระยะสั้น
วิทยากร

อาจารย์สมิตา กลิ่นพงศ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคคล
สำนักงานบุคคล

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th Line : @rsucyberu Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162,FAX 4145 081-696-3446 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง

Happiness Mastery 30 วัน 30 วิธีออกแบบความสุข

Happiness Mastery 30 วัน 30 วิธีออกแบบความสุข

“Happiness Mastery 30 วัน 30 วิธีออกแบบความสุข” เป็นหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับสถาบันพัฒนาศักยภาพ IDEO Empowerment และ IDEO Performing Arts School จัดทำหลักสูตรในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สอดรับกับกลุ่มผู้เรียนสมัยใหม่ที่ต้องการพัฒนาจิตใจ ด้วยการออกแบบความสุขด้วยตนเอง สามารถนำไปปฎิบัติได้จริงในชีวิต โดยหลักสูตรเป็นการเรียนผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 30 วัน สามารถเข้าเรียนได้ไม่จำกัดเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

[ รับจำนวนจำกัด ]

 

รุ่น 1 ปิดรับสมัคร 

รุ่น 2 เปิดรับสมัคร [เปิดเรียน 1 พฤศจิกายน 2562]

เปิดรับสมัคร รุ่น 2
[คลิกเลือกหลักสูตรระยะสั้น]

+Happiness Mastery 30 วัน 30 วิธีออกแบบความสุข

: เรียน Online ผ่านระบบ RSU Cyber University 30 ครั้ง

เริ่มเรียนรุ่น 2 : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ตัวอย่างบทเรียน DAY1 : เริ่มรู้จัก ตระหนักในคุณค่าตัวเอง

วิทยากร

ระยะเวลา : 4 สัปดาห์ (30 ครั้ง)

เรียน/สัปดาห์ : เรียนออนไลน์ผ่านระบบ

                 จำนวน 30-45 นาที ต่อครั้ง

ค่าใช้จ่ายการเรียน: ไม่เสียค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สถาบันพัฒนาศักยภาพ IDEO Empowerment และ IDEO Performing Arts School

รูปแบบ :

 • Interactive Online Learning
  30 ครั้ง 15 ชั่วโมง ผ่านระบบ RSU Cyber University

 • สำหรับผู้เรียนที่ได้รับใบประกาศนียบัตร ต้องศึกษาบทเรียนและทำกิจกรรมให้ครบทุกหัวข้อ

ประกาศนียบัตร : RSU Cyber University
เว็บไซต์https://cyberuonline.rsu.ac.th/
ภาษา : ไทย
คุณสุดารัตน์ ศรีสุรกานต์

คุณสุดารัตน์ ศรีสุรกานต์ “ครูเปิ้ล” ผู้บริหารสถาบันพัฒนาศักยภาพ IDEO Empowerment และ IDEO Performing Arts School

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพด้วยศิลปะการแสดง เเละจิตวิทยา

 • อาจารย์สอนการเเสดงขับร้อง วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

 • Director / Choreographer มีผลงานระดับโลก

 • ผู้เขียนหลักสูตรพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

 • เจ้าของเพจ MindDirector: กํากับใจ by ครูเปิ้ล

 • เจ้าของหนังสือ “กํากับใจให้ชนะทุกด่านของชีวิต” สํานักพิมพ์มติชน

 • วิทยากรบรรยายพิเศษ ทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ

 • ผู้ก่อตั้ง Application “Mind Happiness” ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร รุ่น 2

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

 • หัวข้อการเรียนการสอน

DAY1 : เริ่มรู้จัก ตระหนักในคุณค่าตัวเอง
DAY2 : Self Mastery
DAY3 : Life GPS หาหัวใจให้เจอ…ก็เป็นสุข
DAY4: เลิกยึดติด ตัดสิน
DAY5: สร้างโชคดีด้วยตัวเอง
DAY6 : ล้างความผิดหวัง
DAY7 : บริหารความคาดหวัง
DAY8 : ศิลปะการปล่อยวาง
DAY9 : Happiness D.I.Y
DAY10 : ทำตามแผน ไม่ทำตามอารมณ์
DAY11 : เลิกเป็นเหยื่อ
DAY12 : ก้าวข้ามความกลัว
DAY13 : Positive Psychology
DAY14: Life Mastery Circle วงล้อชีวิต
DAY15: Happiness Check-up
DAY16: ความรันทดที่งดงาม
DAY17: inner child
DAY18: คุณคือของพิเศษชิ้นเดียวในโลก
DAY19: ขุมพลังชีวิต
DAY20: การมองเห็นความจริง
DAY21: i’m ok, you’re not ok (Toxic)
DAY22: I’m ok, you’re ok (Toxic)
DAY23: Black & White (Toxic)
DAY24 : Work Life Balance (Part1)
DAY25 : Work Life Balance (Part2)
DAY26 : ชีวิตเรา…กำกับเอง
DAY27 : การสื่อสารอย่างสันติ
DAY28 : สร้างความสุขระยะยาวด้วยการสื่อสารอย่างสันติ
DAY29: เศรษฐศาสตร์ความสุข
DAY30: กำกับใจ กำกับความสุขในชีวิต ด้วยกฏ 10/90 ของโจแฮรี่

คลาสออนไลน์เรียนฟรี

30 วัน 30 วิธีออกแบบความสุขด้วยตัวเอง

แนะนำให้เรียนวันละ1 คลิป ไม่เกิน 3 คลิป

เพื่อให้มีเวลาตกผลึกและได้นำ skill ใหม่ไปใช้ใน 24 ชม.

จะทำให้เป็นเจ้านายความสุขของตัวเองอย่างแท้จริงตลอดไปค่ะ^^

 

คลาสนี้เหมาะกับใครบ้าง

 • คนที่หงุดหงิดง่าย

 • คนที่เศร้าง่าย

 • คนที่โกรธง่าย

 • คนที่คิดลบกับตัวเอง ไม่มั่นใจ

 • คนที่คิดลบกับคนอื่น บางทีไม่อยากคุยกับใคร

 • คนที่บางที…อยากหนีไปไกลๆ

 หรือ

 • คนที่สนใจจิตวิทยาด้าน self expression & healing

 • คนที่เป็นผู้ป่วยซึมเศร้า กินยาอยู่ อยากบำบัด แต่กว่าจะถึงนัดรอนานมาก

หรือ

 • เป็นครู โค้ช นักจิตวิทยาที่สนใจ Possitive Psychology อยากมีเครื่องมือปรับแนวคิด

 • อยากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ ”ใจ” สตรองขึ้น

 หรือ

 • ไม่แน่ใจว่าป่วยมั้ย ยังไม่มีเวลาไปพบจิตแพทย์

 • อยากจัดการใจให้ดีขึ้นเบื้องต้น ก่อนไปรักษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

โทรศัพท์ 02-991-2200 ต่อ 4160

Line@: @rsucyberu

RSU Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต

ประกาศลงทะเบียนภาคเรียนที่1/2561

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเทอม  1/2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 สิงหาคม 2561
***หากเลยกำหนดจะไม่รับลงทะเบียนเพิ่มเติมนะคะ***

โดยนักศึกษาจะสามารถลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2561 ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. เลือกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน โดยดูรายวิชาทั้งหมดที่เปิดให้ลงทะเบียนตามตารางสอบที่แนบไว้

2.  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ 

          ชื่อบัญชี คณะ Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต

          เลขบัญชี 020-0-09494-4

**ตามจำนวนวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน โดยชำระวิชาละ 3,600 บาท

2. ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนมายัง E-mail : amonrat.w@rsu.ac.th 

3. หากทางหลักสูตรได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะมีอีเมลล์ตอบกลับไปยังนักศึกษา

สอบถามโทร 02-997-2222 ต่อ 1264  (เฟิร์น)

คำแนะนำ:           

1.นักศึกษาที่ต้องการผ่อนชำระกรุณาแนบ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้องลงนาม “สำเนาถูกต้อง”มาด้วยนะคะ

2.กรุณาตรวจสอบตารางสอบก่อนทำการลงทะเบียน เพื่อป้องกันการสอบซ้ำซ้อน

1-61

กำหนดการลงทะเบียนสอบซ่อมสำหรับเทอม 2/2560 และ S/2561

ประกาศ กำหนดการสอบซ่อมสำหรับเทอม 2/2560 และ S/2561
กำหนดลงทะเบียนสอบซ่อม 
วันที่  10-14 กันยายน 2561
***หากเลยกำหนดจะไม่รับลงทะเบียนเพิ่มเติม ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น***

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.รวบรวมจำนวนวิชาที่มีสิทธิ์สอบซ่อม โดยมีเงื่อนไขดังนี้

                1.1 เป็นวิชาที่เกรด IP เทอม 2/60,S/61

                1.2 สอบซ่อมได้เฉพาะวิชากฎหมาย เท่านั้น

2.ชำระเงินค่าลงทะเบียน วิชาละ 1,000 บาท  ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ

ชื่อบัญชี คณะ Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต  เลขบัญชี 020-0-09494-4

3.เมื่อชำระเงินลงทะเบียนเสร็จกรุณาส่ง สำเนาใบเสร็จพร้อมทั้งแจ้งรายวิชาที่ต้องการสอบซ่อม

มายัง E-mail : amonrat.w@rsu.ac.th
หมายเหตุ
 :

1.ตารางสอบจะออกมาภายในวันที่ 19 กันยายน 2561

2.กำหนดการสอบซ่อมแบ่งเป็น 2 สัปดาห์ คือ วันที่ 29-30 กันยายน 2561,6-7 ตุลาคม 2561

3.หากมีข้อสงสัยติดต่อที่ 02-997-2222 ต่อ 1264

ประกาศตารางสอบซ่อมภาคเรียนที่ 2/2560และ S/2561

ตารางสอบซ่อมสำหรับภาคเรียนที่ 2/2560 และ S/2561

หากนักศึกษามีข้อสอบถาม โทร.02-997-2222 ต่อ 1264

หรือส่งมายังอีเมล amonrat.w@rsu.ac.th

2-60,S-61

maltepe escort kadıköy escort kartal escort ataşehir escort pendik escort bostancı escort göztepe escort anadolu yakası escort