sakarya escort sakarya escort sapanca escort serdivan escort akyazı escort kampüs escort karapürçek escort söğütlü escort erenler escort anal escort arifiye escort pamukova escort karasu escort otele gelen escort eve gelen escort ferizli escort geyve escort hendek escort kocaali escort taraklı escort kaynarca escort
escort escort bayan adapazarı escort sakarya escort bayan escort sakarya
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort eporner
หลักสูตรกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง Program of Physical Therapy (Rehabilitation in Intermediate Care)

หลักสูตรกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง Program of Physical Therapy (Rehabilitation in Intermediate Care)

Physical Therapy Rehabilitation in Intermediate Care
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต และสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ เล็งเห็นว่าระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางเป็นรูปแบบการให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ จึงร่วมสนับสนุนให้เกิดระบบการจัดการที่มีคุณภาพตอบรับนโยบายของประเทศ สอดคล้องกับปัญหาสุขภาวะของคนไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการยกระดับสมรรถนะของนักกายภาพบำบัดให้สามารถปฏิบัติงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางได้มาตรฐานในระดับสากล 
สำหรับนักกายภาพบำบัด
เปิดรับสมัครรุ่น 2

ระยะเวลา : ฝึกอบรมเวลาราชการ

ระยะเวลาการเรียน :

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ –  2 มิถุนายน 2566

ราคา :  47,000 บาท
[หมดเขตรับสมัคร 15 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2565]

*รับจำนวนจำกัด

หน่วยงาน : คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์

รูปแบบ : 2 รูปแบบ
1. อบรมออนไลน์ผ่านระบบ zoom
2. ฝึกปฏิบัติในที่ตั้ง (onsite)

เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/

ภาษา : ภาษาไทย

วัตถุประสงค์ของคอร์สเรียนนี้


เมื่อจบหลักสูตรผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถดังต่อไปนี้

1. มีความรู้เรื่องระบบสุขภาพและสามารถออกแบบระบบการบริการทางกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางได้อย่างเป็นรูปธรรมเหมาะสมกับบริบทของชุมชน

2. มีทักษะกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางโดยเชื่อมโยงมิติ ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

3. มีทักษะการทำโครงการบริการสุขภาพ และการทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ

4. สามารถสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้กับผู้ป่วยและญาติ

5. สามารถสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน จนนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง

6. ปฏิบัติงานด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

คุณสมบัติผู้เรียน :


นักกายภาพบำบัด จำนวน 40  คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้


1.
 คุณสมบัติทั่วไป
–  ได้รับอนุมัติให้เข้าอบรมจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้น ๆ เต็มเวลา

2. คุณสมบัติเฉพาะ 
–  เป็นผู้ได้รับปริญญาบัตรในวิชาชีพกายภาพบำบัดและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

*หมายเหตุ กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก

 

ระยะเวลา :
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ –  2 มิถุนายน 2566

รายละเอียดเนื้อหา

หมวดที่ 1 การพัฒนาระบบบริการกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง ประกอบด้วย 3 รายวิชา ดังต่อไปนี้

1. PTS 511 การออกแบบระบบการจัดการสุขภาพระยะกลางที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน

2. PTS 512 การฟื้นฟูสมรรถภาพครอบครัวและชุมชน

3. PTS 513 การวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง

หมวดที่ 2 การฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับความรู้และทักษะการปฏิบัติการจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วย ประกอบด้วย 5 วิชา

ดังต่อไปนี้

1. PTS 521 การจัดการทางกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และสมองบาดเจ็บ

2. PTS 522 การจัดการทางกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางในกลุ่มโรคกระดูกหักรอบสะโพก และผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง

3. PTS 523 การจัดการทางกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางในกลุ่มโรคไขสันหลังบาดเจ็บ

4. PTS 531 ฝึกปฏิบัติงานการจัดการทางกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง 1

5. PTS 532 ฝึกปฏิบัติงานการจัดการทางกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง 2

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ส่งข้อความเข้า
Fcacbook คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา, มหาวิทยาลัยรังสิต

เปิดรับสมัครรุ่น 2

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th Line : @rsucyberu Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162 ,FAX 4145 081-696-3446 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง

หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

“หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรใหม่” บุคลากรทุกคนที่เข้ามาทำงานในมหาวิทยาลัยรังสิตต่างผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง และจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่จะมีส่วนช่วยผลักดันให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยไปสู่จุดหมายที่วางไว้

สำหรับบุคลากร ม.รังสิต
หลักสูตรรูปแบบออนไลน์ สำหรับปฐมนิเทศบุคคลากรใหม่

การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรจะสอดคล้องกับเป้าหมาย และความต้องการของมหาวิทยาลัยมากน้อยเพียงใดหรือไม่นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องทำความเข้าใจ และชี้แจงให้บุคลากรซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าบุคลากรผู้นั้นจะได้รับการศึกษาระดับใดหรือเคยผ่านงานที่ใดมาก่อน  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งย่อมมีธรรมชาติและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน การได้รับรู้และเข้าใจในนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ภาระหน้าที่ในตำแหน่งงานของตน ระเบียบการปฏิบัติงาน และสวัสดิการที่บุคลากรพึงได้รับในระหว่างทำงานที่มหาวิทยาลัยรังสิตจะช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างมีความสุขนอกจากนี้การได้มีโอกาสพบปะกับบุคลากรต่างหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกัน จะช่วยบุคลากรได้รู้จักกันมีความคุ้นเคยและมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอย่างสมานฉันท์ จึงเห็นควรจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ขึ้นเป็นประจำทุกปี

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้บุคลากรใหม่ รับทราบนโยบาย วัตถุประสงค์ และความคาดหวังของมหาวิทยาลัย
 2. เพื่อให้บุคลากรใหม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตน
 3. เพื่อให้บุคลากรใหม่รับทราบระเบียบการปฏิบัติงานและสวัสดิการต่าง ๆ ในระหว่างที่ทำงานในมหาวิทยาลัยรังสิต
 4. เพื่อให้บุคลากรรู้จักหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่และการใช้สวัสดิการ
ระยะเวลา : 1 วัน
เรียน/สัปดาห์ : 3 ชั่วโมง
ราคา : ไม่เสียค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน : ฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบุคคล
รูปแบบ : ออนไลน์
เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/
ภาษา : ไทย
หลักสูตรระยะสั้น
วิทยากร

อาจารย์สมิตา กลิ่นพงศ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคคล
สำนักงานบุคคล

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th Line : @rsucyberu Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162,FAX 4145 081-696-3446 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง

Happiness Mastery 30 วัน 30 วิธีออกแบบความสุข

Happiness Mastery 30 วัน 30 วิธีออกแบบความสุข

“Happiness Mastery 30 วัน 30 วิธีออกแบบความสุข” เป็นหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับสถาบันพัฒนาศักยภาพ IDEO Empowerment และ IDEO Performing Arts School จัดทำหลักสูตรในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สอดรับกับกลุ่มผู้เรียนสมัยใหม่ที่ต้องการพัฒนาจิตใจ ด้วยการออกแบบความสุขด้วยตนเอง สามารถนำไปปฎิบัติได้จริงในชีวิต โดยหลักสูตรเป็นการเรียนผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 30 วัน สามารถเข้าเรียนได้ไม่จำกัดเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

[ รับจำนวนจำกัด ]

 

รุ่น 1 ปิดรับสมัคร 

รุ่น 2 เปิดรับสมัคร [เปิดเรียน 1 พฤศจิกายน 2562]

เปิดรับสมัคร รุ่น 2
[คลิกเลือกหลักสูตรระยะสั้น]

+Happiness Mastery 30 วัน 30 วิธีออกแบบความสุข

: เรียน Online ผ่านระบบ RSU Cyber University 30 ครั้ง

เริ่มเรียนรุ่น 2 : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ตัวอย่างบทเรียน DAY1 : เริ่มรู้จัก ตระหนักในคุณค่าตัวเอง

วิทยากร

ระยะเวลา : 4 สัปดาห์ (30 ครั้ง)

เรียน/สัปดาห์ : เรียนออนไลน์ผ่านระบบ

                 จำนวน 30-45 นาที ต่อครั้ง

ค่าใช้จ่ายการเรียน: ไม่เสียค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สถาบันพัฒนาศักยภาพ IDEO Empowerment และ IDEO Performing Arts School

รูปแบบ :

 • Interactive Online Learning
  30 ครั้ง 15 ชั่วโมง ผ่านระบบ RSU Cyber University

 • สำหรับผู้เรียนที่ได้รับใบประกาศนียบัตร ต้องศึกษาบทเรียนและทำกิจกรรมให้ครบทุกหัวข้อ

ประกาศนียบัตร : RSU Cyber University
เว็บไซต์https://cyberuonline.rsu.ac.th/
ภาษา : ไทย
คุณสุดารัตน์ ศรีสุรกานต์

คุณสุดารัตน์ ศรีสุรกานต์ “ครูเปิ้ล” ผู้บริหารสถาบันพัฒนาศักยภาพ IDEO Empowerment และ IDEO Performing Arts School

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพด้วยศิลปะการแสดง เเละจิตวิทยา

 • อาจารย์สอนการเเสดงขับร้อง วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

 • Director / Choreographer มีผลงานระดับโลก

 • ผู้เขียนหลักสูตรพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

 • เจ้าของเพจ MindDirector: กํากับใจ by ครูเปิ้ล

 • เจ้าของหนังสือ “กํากับใจให้ชนะทุกด่านของชีวิต” สํานักพิมพ์มติชน

 • วิทยากรบรรยายพิเศษ ทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ

 • ผู้ก่อตั้ง Application “Mind Happiness” ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร รุ่น 2

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

 • หัวข้อการเรียนการสอน

DAY1 : เริ่มรู้จัก ตระหนักในคุณค่าตัวเอง
DAY2 : Self Mastery
DAY3 : Life GPS หาหัวใจให้เจอ…ก็เป็นสุข
DAY4: เลิกยึดติด ตัดสิน
DAY5: สร้างโชคดีด้วยตัวเอง
DAY6 : ล้างความผิดหวัง
DAY7 : บริหารความคาดหวัง
DAY8 : ศิลปะการปล่อยวาง
DAY9 : Happiness D.I.Y
DAY10 : ทำตามแผน ไม่ทำตามอารมณ์
DAY11 : เลิกเป็นเหยื่อ
DAY12 : ก้าวข้ามความกลัว
DAY13 : Positive Psychology
DAY14: Life Mastery Circle วงล้อชีวิต
DAY15: Happiness Check-up
DAY16: ความรันทดที่งดงาม
DAY17: inner child
DAY18: คุณคือของพิเศษชิ้นเดียวในโลก
DAY19: ขุมพลังชีวิต
DAY20: การมองเห็นความจริง
DAY21: i’m ok, you’re not ok (Toxic)
DAY22: I’m ok, you’re ok (Toxic)
DAY23: Black & White (Toxic)
DAY24 : Work Life Balance (Part1)
DAY25 : Work Life Balance (Part2)
DAY26 : ชีวิตเรา…กำกับเอง
DAY27 : การสื่อสารอย่างสันติ
DAY28 : สร้างความสุขระยะยาวด้วยการสื่อสารอย่างสันติ
DAY29: เศรษฐศาสตร์ความสุข
DAY30: กำกับใจ กำกับความสุขในชีวิต ด้วยกฏ 10/90 ของโจแฮรี่

คลาสออนไลน์เรียนฟรี

30 วัน 30 วิธีออกแบบความสุขด้วยตัวเอง

แนะนำให้เรียนวันละ1 คลิป ไม่เกิน 3 คลิป

เพื่อให้มีเวลาตกผลึกและได้นำ skill ใหม่ไปใช้ใน 24 ชม.

จะทำให้เป็นเจ้านายความสุขของตัวเองอย่างแท้จริงตลอดไปค่ะ^^

 

คลาสนี้เหมาะกับใครบ้าง

 • คนที่หงุดหงิดง่าย

 • คนที่เศร้าง่าย

 • คนที่โกรธง่าย

 • คนที่คิดลบกับตัวเอง ไม่มั่นใจ

 • คนที่คิดลบกับคนอื่น บางทีไม่อยากคุยกับใคร

 • คนที่บางที…อยากหนีไปไกลๆ

 หรือ

 • คนที่สนใจจิตวิทยาด้าน self expression & healing

 • คนที่เป็นผู้ป่วยซึมเศร้า กินยาอยู่ อยากบำบัด แต่กว่าจะถึงนัดรอนานมาก

หรือ

 • เป็นครู โค้ช นักจิตวิทยาที่สนใจ Possitive Psychology อยากมีเครื่องมือปรับแนวคิด

 • อยากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ ”ใจ” สตรองขึ้น

 หรือ

 • ไม่แน่ใจว่าป่วยมั้ย ยังไม่มีเวลาไปพบจิตแพทย์

 • อยากจัดการใจให้ดีขึ้นเบื้องต้น ก่อนไปรักษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

โทรศัพท์ 02-991-2200 ต่อ 4160

Line@: @rsucyberu

RSU Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตร์ออนไลน์

Online Degree

FOR RSU REGULAR STUDENTS ONLY

นิติศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 2 ปี

หลักสูตร 2 ปี สำหรับผู้ต้องการใช้เป็นปริญญาใบที่ 2 การเรียนนิติศาสตร์ที่มีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่านิติศาสตร์บัณฑิตทุกประการ

เกี่ยวกับคณะ

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะดังนี้

– ให้มีความรู้ในวิชากฎหมายทั่วไป โดยเน้นทางด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายเศรษฐกิจการค้า และธุรกิจระหว่าง ประเทศ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพทางกฎหมาย เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย ตามความต้องการขององค์การ และสถาบันต่างๆทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน สามารถติดต่อเจรจาธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ

– ให้มีความรู้ภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะศึกษาต่อวิชากฎหมายในชั้นสูงได้ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ในการประกอบอาชีพและประกอบวิชาชีพ

– มีคุณธรรม และจริยธรรม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

นโยบายของคณะนิติศาสตร์

– การรับสมัครนักศึกษา ให้โอกาสแก่ผู้ที่มีพื้นฐานความรู้และศักยภาพในการศึกษากฎหมายอย่างเสมอภาคและเท่า เทียมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการในการศึกษาและเสริมทักษะในวิชาชีพและวิชาการด้านกฎหมายสามารถ ดำรงชีพในสังคมได้อย่างภาคภูมิ

– ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างต่อเนื่อง

– พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับการตรวจสอบคุณภาพทั้งภายในและภายนอกโดยดำเนินการ ให้ มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะฯ มอบหมายความรับผิดชอบในคณะกรรมการฯ

– มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ทักษะในวิชาชีพและวิชาการโดยปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสร้างสภาพแวดล้อมทางวิชาการ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ก้าวหน้าและทันสมัย

– สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติโดยการรับปรึกษาปัญหากฎหมายและมีส่วน

ปรัชญา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณและจริย ธรรมรับผิดชอบในวิชาชีพ

ปณิธาน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ที่ได้รับการหล่อหลอมทั้งด้านคุณ ภาพ คุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการกำลังแรงงานของชาติ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและตรงตาม ตรงตามความต้องการกำลังคนในการพัฒนาประเทศ

วิสัยทัศน์ คณะนิติศาสตร์เป็นสถาบันที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ทางกฎหมายที่มีมาตรฐานได้รับการยอมรับจากสังคม การศึกษาและสถาบันต่างๆ สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติ มุ่งเน้นการลผิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการ พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพคู่คุณธรรมและจริยธรรมทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน

พันธกิจ แผนพัฒนาคณะนิติศาสตร์ ยึดปรัชญา “ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ประพฤติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณและจริย ธรรม รับผิดชอบในวิชาชีพ” และหลักการ “นักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และการพัฒนาในทุกมิติ อย่างบูรณาการ”

ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตร

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th

Line : @rsucyberu

Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 1264 คุณเฟิร์น

ประกาศนียบัตรความมั่นคงในระบบอุตสาหกรรมระดับอาเซียน

ประกาศนียบัตรความมั่นคงในระบบอุตสาหกรรมระดับอาเซียน

คำแนะนำหลักสูตร

เป็นใบประกาศนียบัตรในระดับอาเซียน (ASEAW) สามารถเทียบโอนการเรียนในระดับมหาบัณฑิตหลักสูตรการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หรือหลักสูตรอื่นๆ ได้ตามปกติเรียนเกี่ยวกับความมั่นคงทางไซเบอร์ สร้างความชำนาญในระบบสกาดา (SCADA) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  

เปิดรับสมัครเทอม 2/2561

เกี่ยวกับหลักสูตร

เรียน 7 วิชา เรียนออนไลน์ 2 วิชา และวิชาในห้องปฎิบัติการ 5 วิชา ได้แก่

    วิชาออนไลน์

    CIM 613 เครือข่ายไอซีทีเพื่อธุรกิจ

    CIM 620 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์

    ค่าลงทะเบียน 24,000 บาท

    วิชาในห้องปฎิบัติการ

    Cisco Networking Workshop

    MikroTik Firewall Workshop

    Linux/Window Configuration Workshop

    GE Scada / PLC Networking

    Web Application Security

   ค่าลงทะเบียน 24,900 บาท

   โดยประกาศนียบัตรความมั่นคงในระบบอุตสาหกรรมระดับอาเซียน #CIS  และ ประกาศนียบัตรตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล #CDFP

   เริ่มเปิดเรียนวันที่ 1 สิงหาคม 2561 พร้อมหลักสูตร ป.โทไอทีออนไลน์ #cimonline

   1.วิชา cim613 ภาคทฤษฎี online วันที่ 1-30 เดือน สิงหาคม 2561 เรียนห้องสนทนาออนไลน์เวลา 20:00-22:00  ทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์

   พร้อมสอบในวันเสาร์ปลายเดือน (ทั้งใบ CIS และ CDPF)

   2.เริ่มเรียนวิชา cim620 ภาคทฤษฎี online วันที่ 1-30 เดือน กันยายน 2561 เรียนห้องสนทนาออนไลน์เวลา 20:00-22:00

   ทุกวันอังคาร-พฤหัส-เสาร์ (เฉพาะใบ CIS)

   3.เริ่มเรียนวิชา cim693 ภาคทฤษฎี online วันที่ 1-30 เดือน กันยายน 2561 เรียนห้องสนทนาออนไลน์เวลา 20:00-22:00 ทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์       พร้อมสอบในวันเสาร์ปลายเดือน (เฉพาะใบ CDPF)

   4.ทั้งใบ CIS และ CDPF เริ่มเรียนภาคปฎิบัติในห้องเรียน ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนทุกวันเสาร์จำนวน 5 สัปดาห์ พร้อมสอบ   

   หรือเข้าอบรม 5 วันธรรมดาติดกัน แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละรุ่น

**หลังสอบผ่านใบประกาศนัยบัตร สามารถเทียบโอนต่อยอดเรียน ป.โท ต่อได้

เงื่อนไขสำหรับผู้เรียน

   1.หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตร เป็นหลักสูตรที่ไม่จำกัดเพศ และอายุ 

    2.สมัครอบรมออนไลน์ ทาง https://cyberuonline.rsu.ac.th

    3.ปริ้นใบสมัครพร้อมรหัสจ่ายเงินและชำระเงินทางธนาคาร

    4.ส่งหลักฐานการจ่ายเงินโดยเลือกส่งได้ 2 แบบ

          4.1 Fax สำเนาการจ่ายเงินมาที่ 02-9972220-30 ต่อ 4145

          4.2 ถ่ายรูปและส่งแนบในอีเมลล์มาที่ email : Nutthiya.s@rsu.ac.th

    6.สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยเรียนด้วยบทเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์

    7.กรณีที่สงสัยให้หัวข้อความรู้ ผู้เรียนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ประสานงานของ RSU Cyber University โทร 02-9972220-30 ต่อ 4162 หรือ 081-696-3446

    8.ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนและดู VDO ติว ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

รูปแบบ : Online และอบรมนอกสถานที่
ราคา : Online 24,000 บาท + LAB 24,900 บาท
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรังสิต
รูปแบบ : ประกาศนียบัตร
ปริญญา : สามารถใช้เทียบโอนในป.โทได้
ภาษา : ไทย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th

Line : @rsucyberu

Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162,FAX 4145

081-696-3446 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง

Betpasgiris.vip restbetgiris.co betpastakip.com restbet.com betpas.com restbettakip.com nasiloynanir.co alahabibi.com hipodrombet.com nakliyat malatya oto kiralama malatya rent a car eşya depolama istanbul-depo.net eşya depolama sex shop şehirler arası nakliyat evden eve nakliye ofis taşıma şehirler arasi nakliyat ücretleri transfernakliyat.com.tr heceder.org 30 tl deneme bonusu aviator oyunu betexper pdf indir casino siteleri

gaziantep escort title="gaziantep escort bayan">gaziantep escort bayan gaziantep escort
beylikdüzü escort
kadıköy escort beykoz escort
izmir escort izmir escort bayan escort izmir buca escort
Cialis Viagra Kamagra Novagra Levitra Geciktirici
kocaeli escort izmit escort bayan gebze escort izmit sınırsız escort escort bursa tuzla escort aydınlı escort orhanlı escort bursa escort escort bayan istanbul escort istanbul sınırsız escort istanbul bayan escort izmit escort izmit escort kocaeli escort sisli escort mecidiyekoy escort bursa escort bayan bursa görükle escort maltepe escort goztepe escort yakacik-yeni-escort bursa sınırsız escort sisli escort bayan taksim escort bursa escort porno izle sikiş izle atasehir escort antalya escort ankara escort etlik escort çankaya escort kızılay escort demetevler escort dikmen escort esat escort eryaman escort ankara escort bayan
istanbul escort beykoz escort kadıköy escort maltepe escort şişli escort bakırköy escort pendik escort beşiktaş escort tuzla escort kartal escort ataşehir escort bağcılar escort esenyurt escort fatih escort küçükçekmece escort büyükçekmece escort taksim escort sancaktepe escort gaziosmanpaşa escort silivri escort ümraniye escort beyoğlu escort bahçeşehir escort beylikdüzü escort avcılar escort kurtköy escort halkalı escort üsküdar escort Mecidiyeköy escort sarıyer escort etiler escort bebek escort zeytinburnu escort Güngören escort eyüp escort bahçelievler escort başakşehir escort ataköy escort nişantaşı escort çengelköy escort erenköy escort kasımpaşa escort şirinevler escort bayrampaşa escort anadolu yakası escort avrupa yakası escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort izmir escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kırklareli escort kırşehir escort kilis escort kocaeli escort konya escort kütahya escort manisa escort mersin escort ordu escort rize escort samsun escort urfa escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort sakarya escort eskişehir escort malatya escort tekirdağ escort nevşehir escort niğde escort muş escort mardin escort muğla escort şırnak escort ısparta escort siirt escort bursa escort marmaris escort bodrum escort fethiye escort kuşadası escort didim escort cesme escort bornova escort karşıyaka escort alsancak escort konak escort karabağlar escort Narlıdere escort buca escort göztepe escort aliağa escort alanya escort manavgat escort lara escort izmit escort gebze escort adana escort ankara escort izmir escort antalya escort gaziantep escort kayseri escort konya escort mersin escort denizli escort kocaeli escort diyarbakır escort alanya escort manavgat escort bursa escort eskişehir escort sakarya escort samsun escort malatya escort trabzon escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balikesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort ısparta escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kütahya escort manisa escort mardin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort urfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort ordu escort tokat escort tunceli escort usak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort kıbrıs escort
adana escort adapazarı escort afyon escort aksaray escort alanya escort aliağa escort amasya escort antalya escort ataşehir escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayraklı escort bilecik escort bodrum escort bolu escort bornova escort buca escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort darıca escort didim escort edirne escort edremit escort elazığ escort konya escort eryaman escort kıbrıs escort eskişehir escort fethiye escort giresun escort gümüşhane escort güngören escort hatay escort iskenderun escort ısparta escort gaziemir escort karabük escort karaman escort karşıyaka escort kaş escort kastamonu escort kayseri escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort kuşadası escort kütahya escort lara escort malatya escort manisa escort maraş escort mersin escort muğla escort nevşehir escort niğde escort ödemiş escort ordu escort osmaniye escort pendik escort sakarya escort atakum escort samsun escort sincan escort sinop escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tuzla escort urfa escort uşak escort düzce escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort dörtyol escort antakya escort yüreğir escort bandırma escort gürsu escort marmaris escort ereğli escort çorlu escort afşin escort gemlik escort kemer escort karatay escort selçuklu escort beyşehir escort bosna escort ceyhan escort nazilli escort talas escort yıldırım escort

viagra sipariş

lifta 20 mg

cialis fiyat

viagra 100 mg fiyat

cialis jel

viagra satın al

cialis 5 mg fiyat

viagra satın al

viagra fiyatı

degra

vigrande

degra 100 mg

orcafil

cialis nedir

cialis 20 mg eczane fiyatı

cialis fiyat

cialis 20 mg

cialis 100 mg

viagra fiyat

lifta

lifta 5 mg

hardcis

cialis eczane

cialis 5 mg fiyatı

cialis 100 mg fiyat

cialis 5 mg

viagra fiyatları

viagra satış

online eczane viagra

viagra eczane

cialis 20 mg

cialis 100 mg

cialis hap

cialis 20

cialis eczane

cialis satış

cialis fiyatları

cialis fiyatı

viagra fiyat

viagra fiyatları

viagra eczane

viagra satın al

pfizer viagra satış

online eczane viagra

pfizer viagra satın al

viagra sipariş

viagra sipariş hattı

viagra fiyat 2022

online viagra sipariş

viagra fiyat 2022 eczane

viagra fiyat eczane

cialis 5 mg

kamagra satın al

kamagra

kamagra jel

kamagra jel sipariş

kamagra sipariş

kamagra fiyat

kamagra jel fiyatı

kamagra fiyatı

kamagra 100mg

kamagra 100mg fiyat

süper kamagra

kamagra nedir

Ereksiyon Hapları

orcafil 5 mg

flynta 5 mg

lifta 5 mg

flynta 20 mg

lifta 20 mg

degra fiyat

degra 100 mg

sildegra 100 mg

sildegra

sinegra

vigrande

vigrande 100 mg

combo 100 mg

vigaroo

jeligra

cialis satış

cialis 100 mg fiyat

cialis 20 mg eczane fiyatı

cialis 5 mg

cialis hap

cialis 5 mg fiyatı

cialis nedir

cialis 100 mg

cialis 20 mg

cialis fiyat

cialis

viagra fiyatı 2021

viagra fiyat

viagra yorum

viagra nedir

viagra satın al

viagra sipariş

eczane viagra

viagra 100 mg

orijinal viagra

viagra 100 mg fiyat

novagra

geciktirici krem

geciktirici sprey

viga krem

viga sprey

nely8

stag sprey

delay sprey

geciktirici mendil

geciktirici

Deneme bonusu Bonus veren siteler Bahis forum Wonmania8.com
maltepe escort ataşehir escort pendik escort bostancı escort kadıköy escort anadolu yakası escort kartal escort maltepe escort tuzla escort gebze escort pendik escort kurtköy escort bostancı escort istanbul escort anadolu yakası escort çekmeköy escort ümraniye escort şerifali escort ataşehir escort ümraniye escort ataşehir escort göztepe escort kurtköy escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort escort bayan şerifali escort elit escort escort bayan istanbul escort ankara escort bodrum escort ataşehir escort maltepe escort ümraniye escort