รายละเอียดหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

หลักสูตร 2ปี (พ.ศ.2558-2562)

นิติศาสตร์บัณฑิต

หลักสูตร 2 ปี สำหรับผู้ต้องการใช้เป็นปริญญาใบที่ 2 การเรียนนิติศาสตร์ที่มีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่านิติศาสตร์บัณฑิตทุกประการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำคุณ

จุดเด่นของหลักสูตร
 • เป็นหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกลอินเตอร์เน็ต แห่งแรกของประเทศไทย
 • เปิดโอกาสกว้างให้สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีทุกสาขา (เป็นปริญญาตรีใบที่ 2)
 • สมัครเรียนง่ายเหมือนการสมัครอีเมลล์
 • สามารถเรียนจบได้ภายใน 2 ปี
 • ผู้เรียนสามารถเรียนควบคู่กับการทำงานได้
 • ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการศึกษาแบบปกติเท่าตัว
 • เอื้ออำนวยในการศึกษาด้วยการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
 • สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 • ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้สอนที่ไม่พร้อมด้านเวลา และระยะทางได้เป็นอย่างดี
 • สร้างความเชื่อมั่นและความมันใจในตนเอง ในการตั้งประเด็นเกี่ยวกันการเรียนรู้
  การตั้งคำถาม และกล้า แสดงออกด้วย ความเป็นอิสระทางความคิดเห็น
 • เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปของการศึกษา
 • มีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่านิติศาสตรบัณฑิตทุกประการ
ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Laws Programs ( Internet-Based Distance Education)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : น.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Law
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : LL.B.of Laws Programs ( Internet-Based Distance Education)

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้ที่จบปริญญาตรีทุกสาขา

โครงสร้างหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 • จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต
 • ได้รับการยกเว้นไม่ต้องศึกษาวิชาพื้นฐานและวิชาเลือกเสรี 36 หน่วยกิต
 • นักศึกษาลงทะเบียนจริง 36 วิชา 104 หน่วยกิต
  ค่าใช้จ่ายคิดตามรายวิชา รายวิชาละ 3,600 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร เป็นเงินทั้งสิ้น 3,600 x 36 = 129,600 บาท
  (ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆ อีก)
 • เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น เช่น กรณีที่ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนในเทอมแรก เป็นจำนวน 3 วิชา
  ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 3,600 x 3 = 10,800 บาท เป็นต้น
หลักสูตรสำหรับนักศึกษา ที่สมัครเรียนตั้งแต่ S/2558 เป็นต้นไป

1.แผนการศึกษาสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาภาคเรียนที่ S

2.แผนการศึกษาสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 1

2.แผนการศึกษาสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 2

การศึกษา ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี
 • ภาคปกติ 2 ภาค และภาคฤดูร้อน 1 ภาค ต่อปี
 • ภาคปกติลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อนลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
 • เมื่อได้ชำระค่าลงทะเบียนแล้วจะได้รับ password ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบ LMS (Learning Management System)
  ผ่านทาง web site http://lawonline.rsu.ac.th/ โดยไม่ต้องเข้าเรียนในชั้นเรียนจริง ถือว่า นักศึกษาทุกคนเข้า
  เรียนในห้องเรียนเสมือน
 • นักศึกษาสามารถเข้าฟังการบรรยายรายวิชา วิชาละ 15 ครั้ง มีความยาวครั้งละ 1 ชั่วโมง 15 นาที ซึ่งสามารถเข้าเรียนได้
  ตลอด 24 ชั่วโมงไม่จำกัดเวลาและสถานที่ โดยระบบ LMS จะทำการบันทึกว่า นักศึกษาแต่ละคน ได้เข้าเรียนแต่ละรายวิชา
  เป็น เวลากี่ครั้ง ครั้งละกี่นาที หรือกี่ชั่วโมง
 • ในแต่ละครั้งจะมีบททดสอบก่อนเข้าเรียนและหลังเข้าเรียนเพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
 • นักศึกษามีปัญหาในการศึกษาหรือความไม่เข้าใจในบทเรียน สามารถถามคำถามต่ออาจารย์ ผ่านระบบ LMS ได้ตลอด
  24 ชั่วโมง
 • นักศึกษาสามารถเข้าห้องสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันหรือแสดงความคิดเห็นร่วมกับอาจารย์ได้ตลอดเวลา
การสอบ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนต้องมาสอบที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันเสาร์ หรืออาทิตย์
การจบการศึกษา
เมื่อเรียนครบหลักสูตรและผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรังสิต