รายละเอียดหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

หลักสูตร 3ปี (พ.ศ.2560-2564)

นิติศาสตร์บัณฑิต

หลักสูตร 3 ปี สำหรับผู้ที่จบม.6 หรือ ปวส การเรียนนิติศาสตร์ที่มีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่านิติศาสตร์บัณฑิตทุกประการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำคุณ

จุดเด่นของหลักสูตร

– เป็นหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกลอินเตอร์เน็ต แห่งแรกของประเทศไทย
– สมัครเรียนง่ายเหมือนการสมัครอีเมลล์
– ผู้เรียนสามารถเรียนควบคู่กับการทำงานได้
– ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการศึกษาแบบปกติเท่าตัว
– เอื้ออำนวยในการศึกษาด้วยการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
– สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
– ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้สอนที่ไม่พร้อมด้านเวลา และระยะทางได้เป็นอย่างดี
– สร้างความเชื่อมั่นและความมันใจในตนเอง ในการตั้งประเด็นเกี่ยวกันการเรียนรู้ การตั้งคำถามและกล้าแสดงออกด้วยความเป็นอิสระทางความคิดเห็น
– เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปของการศึกษา
– มีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่านิติศาสตรบัณฑิตทุกประการ

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Laws Programs ( Internet-Based Distance Education)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : น.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Law
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : LL.B.

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 , ปวส.

โครงสร้างหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการศึกษา

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
วิชาพื้นฐานและวิชาเลือกเสรีจำนวน 14 วิชารวมทั้งสิ้น 39 หน่วยกิต
วิชากฎหมายจำนวน 36 วิชา รวมทั้งสิ้น 104 หน่วยกิต
ค่าใช้จ่ายคิดตามรายวิชา รายวิชาละ 3,600 บาท
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร เป็นเงินทั้งสิ้น 3,600 x 50 = 180,000 บาท
(ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆ อีก)
เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น
เช่น กรณีที่ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนในเทอมแรก เป็นจำนวน 3 วิชา
ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 3,600 x 3 = 10,800 บาท เป็นต้น

หลักสูตรสำหรับนักศึกษา ที่สมัครเรียนตั้งแต่ S/2560 เป็นต้นไป

1.แผนการศึกษาสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาภาคเรียนที่ S

2.แผนการศึกษาสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 1

3.แผนการศึกษาสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 2

การศึกษา ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปี
– ภาคปกติ 2 ภาค และภาคฤดูร้อน 1 ภาค ต่อปี
– ภาคปกติลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อนลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
– เมื่อได้ชำระค่าลงทะเบียนแล้วจะได้รับ password ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ
ระบบ LMS (Learning Management System) ผ่านทาง web site http://lawonline.rsu.ac.th/
โดยไม่ต้องเข้าเรียนในชั้นเรียนจริง ถือว่า นักศึกษาทุกคนเข้าเรียนในห้องเรียนเสมือน
– นักศึกษาสามารถเข้าฟังการบรรยายรายวิชา วิชาละ 15 ครั้ง มีความยาวครั้งละ 1 ชั่วโมง 15 นาที
ซึ่งสามารถเข้าเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ โดยระบบ LMS จะทำการบันทึกว่า
นักศึกษาแต่ละคน ได้เข้าเรียนแต่ละรายวิชา เป็นเวลากี่ครั้ง ครั้งละกี่นาที หรือกี่ชั่วโมง
– ในแต่ละครั้งจะมีบททดสอบก่อนเข้าเรียนและหลังเข้าเรียนเพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
– นักศึกษามีปัญหาในการศึกษาหรือความไม่เข้าใจในบทเรียน สามารถถามคำถามต่ออาจารย์ ผ่านระบบ LMS ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
– นักศึกษาสามารถเข้าห้องสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันหรือแสดงความคิดเห็นร่วมกับอาจารย์ได้ตลอดเวลา
การสอบ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนต้องมาสอบที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันเสาร์ หรืออาทิตย์
การจบการศึกษา
เมื่อเรียนครบหลักสูตรและผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรังสิต