รับสมัครนักศึกษาเทอม 2/2562

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (2/2562)
ปริญญาตรี-ปริญญาโท ออนไลน์
ตั้งแต่ 4 – 20 พฤศจิกายน 2562
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-997-2222 ต่อ 4162 หรือ
Facebook: @RsuCyberUniversity
Line ID: @rsucyberu
เอกสารประกอบการสมัครเรียน
สำเนาเอกสาร จำนวน 3 ชุด พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว 6 รูป (ไม่สวมชุดครุย๗
  • ทะเบียนบ้าน
  • บัตรประชาชน
  • วุฒิการศึกษา
  • ใบปริญญาบัตร (สำหรับผู้ที่จบปริญญาแล้ว)
  • ทรานสคริป (สำหรับผู้ที่จบปริญญาแล้ว)
  • เอกสารการโอนเงิน (ตัวจริงเก็บไว้ที่นักศึกษา)
การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
โอนเข้า ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 020-0-094-944 บัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต : Cyber U
(ส่งสำเนาเอกสารการโอนพร้อมหลักฐานการสมัครเรียน)
ส่งเอกสารการสมัครเรียนทางไปรษณีย์มาที่
คุณณัฐฐิญา สุดชานัง
ศูนย์ RSU Cyber University
มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 11 ชั้น 12 ห้อง 1213
เลขที่ 52/347 ถนนพหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี  12000
ให้วงเล็บมุมซอง เอกสารการสมัครเรียน

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาออนไลน์ ปีการศึกษา 2561

RSU Cyber University ได้จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561
หลักสูตรการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต” ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1-301 มหาวิทยาลัยรังสิต
โดยในกิจกรรมได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมให้คำแนะนำนักศึกษา

รายละเอียดกิจกรรม
09.05 – 09.15 น.        ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับ
09.20 – 09.30 น.        ผู้อำนวยการศูนย์ RSU Cyber University กล่าวต้อนรับ
09.30 – 10.45 น.        ท่านคณบดี ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ กล่าวต้อนรับ แนะนำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
10.45 – 11.00 น.        นักศึกษาแนะนำตัว
11.00 – 11.15 น.         แนะนำภาพรวมการเรียนการสอนออนไลน์
11.15 – 12.00 น.       กิจกรรมแยกของแต่ละหลักสูตรฯ
12.00 – 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

VDO บรรยากาศกิจกรรม [ มีการถ่ายทอดสดตลอดการจัดกิจกรรม]

นักศึกษา Click เพื่อดู VDO ค่ะ
https://drive.google.com/file/d/17XrwyXFuR6cbugHzEiTHxAzq3iPQ7XPs/view?usp=sharing

ภาพบรรยากาศ