sakarya escort sakarya escort bayan adapazarı escort serdivan escort escort sakarya webmaster forum
การพัฒนาบุคลากรด้วย Non–Classroom Training

การพัฒนาบุคลากรด้วย Non–Classroom Training

มหาวิทยาลัยรังสิตตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทุกสายงาน ทุกระดับ ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติพันธกิจตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้  มหาวิทยาลัยจึงถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษา และบำรุงทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และมีทักษะในวิชาชีพของตน  มหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพอย่างต่อเนื่องตลอดมา 

สำหรับบุคลลากร ม.รังสิต

หลักการ

มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพอย่างต่อเนื่องตลอดมา แต่เนื่องจากในปัจจุบัน การพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมในห้องเรียนนั้น ไม่เพียงพอต่อจำนวนบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย

ฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบุคคล จึงเห็นควรให้มีการจัดการฝึกอบรมในรูปแบบสื่อออนไลน์ขึ้น และได้เสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการฝึกอบรมในห้องเรียน  เพื่อเป็นทางเลือกให้กับบุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานของตนเองได้อย่างเหมาะสมและสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการพัฒนาตนเองในรูปแบบอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการฝึกอบรมในห้องเรียน

2. เพื่อให้บุคลากรสามารถนำแนวคิดการพัฒนาตนเองในรูปแบบอื่นๆ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานของตนเองได้อย่างเหมาะสม

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง

เรียน/สัปดาห์ : ไม่จำกัดเวลา

ราคา : ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หน่วยงาน : ฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบุคคล

รูปแบบ : ออนไลน์

เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/

ภาษา : ภาษาไทย

หลักสูตร : หลักสูตรระยะสั้น

วิทยากร

อาจารย์สมิตา กลิ่นพงศ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคคล
สำนักงานบุคคล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th

Line : @rsucyberu

Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162,FAX 4145

081-696-3446 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง

หลักสูตร เทคนิคการนำ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการนำ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรเทคนิคการนำ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้เกิดความรู้และความเข้าใจ ในเรื่องของการนำเทคนิค PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถเขียนรายงานผลแบบ PDCA ได้

สำหรับบุคลลากร ม.รังสิต

หลักการและเหตุผลการจัดอบรม

ด้วยมหาวิทยาลัยรังสิตได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันและให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น โดยมีเกณฑ์การประเมินบุคลากรสายเจ้าหน้าที่ ในหัวข้อที่ 4 การพัฒนางาน ได้ให้คำอธิบายองค์ประกอบและตัวชี้วัดว่า การวัดกระบวนการและผลลัพธ์ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หัวข้อที่นับคะแนนรวมได้

ก. การรายงานผลแบบ PDCA  ในงานประจำที่รับผิดชอบ

ข. การรายงานผลแบบ PDCA  ในงานโครงการที่รับผิดชอบ

การนำเทคนิค PDCA (Plan / Do/Check/Action) มาเป็นเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงานและการปรับปรุงกระบวนการการทำงานของบุคลากรนั้น จะเป็นส่วนสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติและทักษะในการพัฒนาคุณภาพงานด้วยการปรับปรุงคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการของ PDCA

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถนำหลักการ PDCA ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับงานปัจจุบัน

  • Your Title Goes Here 50%

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง

เรียน/สัปดาห์ : ไม่จำกัด

ราคา : ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หน่วยงาน : ฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบุคคล

รูปแบบ : ออนไลน์

เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/

ภาษา : ภาษาไทย

หลักสูตร : หลักสูตรระยะสั้น

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ เอื้ออัชฌาสัย
ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th

Line : @rsucyberu

Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162,FAX 4145

081-696-3446 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง

หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

“หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรใหม่” บุคลากรทุกคนที่เข้ามาทำงานในมหาวิทยาลัยรังสิตต่างผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง และจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่จะมีส่วนช่วยผลักดันให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยไปสู่จุดหมายที่วางไว้

สำหรับบุคลากร ม.รังสิต
หลักสูตรรูปแบบออนไลน์ สำหรับปฐมนิเทศบุคคลากรใหม่

การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรจะสอดคล้องกับเป้าหมาย และความต้องการของมหาวิทยาลัยมากน้อยเพียงใดหรือไม่นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องทำความเข้าใจ และชี้แจงให้บุคลากรซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าบุคลากรผู้นั้นจะได้รับการศึกษาระดับใดหรือเคยผ่านงานที่ใดมาก่อน  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งย่อมมีธรรมชาติและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน การได้รับรู้และเข้าใจในนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ภาระหน้าที่ในตำแหน่งงานของตน ระเบียบการปฏิบัติงาน และสวัสดิการที่บุคลากรพึงได้รับในระหว่างทำงานที่มหาวิทยาลัยรังสิตจะช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างมีความสุขนอกจากนี้การได้มีโอกาสพบปะกับบุคลากรต่างหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกัน จะช่วยบุคลากรได้รู้จักกันมีความคุ้นเคยและมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอย่างสมานฉันท์ จึงเห็นควรจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ขึ้นเป็นประจำทุกปี

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้บุคลากรใหม่ รับทราบนโยบาย วัตถุประสงค์ และความคาดหวังของมหาวิทยาลัย
  2. เพื่อให้บุคลากรใหม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตน
  3. เพื่อให้บุคลากรใหม่รับทราบระเบียบการปฏิบัติงานและสวัสดิการต่าง ๆ ในระหว่างที่ทำงานในมหาวิทยาลัยรังสิต
  4. เพื่อให้บุคลากรรู้จักหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่และการใช้สวัสดิการ
ระยะเวลา : 1 วัน
เรียน/สัปดาห์ : 3 ชั่วโมง
ราคา : ไม่เสียค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน : ฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบุคคล
รูปแบบ : ออนไลน์
เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/
ภาษา : ไทย
หลักสูตรระยะสั้น
วิทยากร

อาจารย์สมิตา กลิ่นพงศ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคคล
สำนักงานบุคคล

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th Line : @rsucyberu Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162,FAX 4145 081-696-3446 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง

maltepe escort kadıköy escort kartal escort ataşehir escort pendik escort bostancı escort göztepe escort anadolu yakası escort