sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort eporner
การพัฒนาบุคลากรด้วย Non–Classroom Training

การพัฒนาบุคลากรด้วย Non–Classroom Training

มหาวิทยาลัยรังสิตตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทุกสายงาน ทุกระดับ ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติพันธกิจตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้  มหาวิทยาลัยจึงถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษา และบำรุงทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และมีทักษะในวิชาชีพของตน  มหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพอย่างต่อเนื่องตลอดมา 

สำหรับบุคลลากร ม.รังสิต

หลักการ

มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพอย่างต่อเนื่องตลอดมา แต่เนื่องจากในปัจจุบัน การพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมในห้องเรียนนั้น ไม่เพียงพอต่อจำนวนบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย

ฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบุคคล จึงเห็นควรให้มีการจัดการฝึกอบรมในรูปแบบสื่อออนไลน์ขึ้น และได้เสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการฝึกอบรมในห้องเรียน  เพื่อเป็นทางเลือกให้กับบุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานของตนเองได้อย่างเหมาะสมและสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการพัฒนาตนเองในรูปแบบอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการฝึกอบรมในห้องเรียน

2. เพื่อให้บุคลากรสามารถนำแนวคิดการพัฒนาตนเองในรูปแบบอื่นๆ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานของตนเองได้อย่างเหมาะสม

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง

เรียน/สัปดาห์ : ไม่จำกัดเวลา

ราคา : ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หน่วยงาน : ฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบุคคล

รูปแบบ : ออนไลน์

เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/

ภาษา : ภาษาไทย

หลักสูตร : หลักสูตรระยะสั้น

วิทยากร

อาจารย์สมิตา กลิ่นพงศ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคคล
สำนักงานบุคคล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th

Line : @rsucyberu

Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162,FAX 4145

081-696-3446 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง

หลักสูตร เทคนิคการนำ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการนำ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรเทคนิคการนำ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้เกิดความรู้และความเข้าใจ ในเรื่องของการนำเทคนิค PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถเขียนรายงานผลแบบ PDCA ได้

สำหรับบุคลลากร ม.รังสิต

หลักการและเหตุผลการจัดอบรม

ด้วยมหาวิทยาลัยรังสิตได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันและให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น โดยมีเกณฑ์การประเมินบุคลากรสายเจ้าหน้าที่ ในหัวข้อที่ 4 การพัฒนางาน ได้ให้คำอธิบายองค์ประกอบและตัวชี้วัดว่า การวัดกระบวนการและผลลัพธ์ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หัวข้อที่นับคะแนนรวมได้

ก. การรายงานผลแบบ PDCA  ในงานประจำที่รับผิดชอบ

ข. การรายงานผลแบบ PDCA  ในงานโครงการที่รับผิดชอบ

การนำเทคนิค PDCA (Plan / Do/Check/Action) มาเป็นเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงานและการปรับปรุงกระบวนการการทำงานของบุคลากรนั้น จะเป็นส่วนสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติและทักษะในการพัฒนาคุณภาพงานด้วยการปรับปรุงคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการของ PDCA

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถนำหลักการ PDCA ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับงานปัจจุบัน

  • Your Title Goes Here 50%

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง

เรียน/สัปดาห์ : ไม่จำกัด

ราคา : ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หน่วยงาน : ฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบุคคล

รูปแบบ : ออนไลน์

เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/

ภาษา : ภาษาไทย

หลักสูตร : หลักสูตรระยะสั้น

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ เอื้ออัชฌาสัย
ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th

Line : @rsucyberu

Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162,FAX 4145

081-696-3446 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง

หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

“หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรใหม่” บุคลากรทุกคนที่เข้ามาทำงานในมหาวิทยาลัยรังสิตต่างผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง และจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่จะมีส่วนช่วยผลักดันให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยไปสู่จุดหมายที่วางไว้

สำหรับบุคลากร ม.รังสิต
หลักสูตรรูปแบบออนไลน์ สำหรับปฐมนิเทศบุคคลากรใหม่

การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรจะสอดคล้องกับเป้าหมาย และความต้องการของมหาวิทยาลัยมากน้อยเพียงใดหรือไม่นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องทำความเข้าใจ และชี้แจงให้บุคลากรซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าบุคลากรผู้นั้นจะได้รับการศึกษาระดับใดหรือเคยผ่านงานที่ใดมาก่อน  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งย่อมมีธรรมชาติและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน การได้รับรู้และเข้าใจในนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ภาระหน้าที่ในตำแหน่งงานของตน ระเบียบการปฏิบัติงาน และสวัสดิการที่บุคลากรพึงได้รับในระหว่างทำงานที่มหาวิทยาลัยรังสิตจะช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างมีความสุขนอกจากนี้การได้มีโอกาสพบปะกับบุคลากรต่างหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกัน จะช่วยบุคลากรได้รู้จักกันมีความคุ้นเคยและมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอย่างสมานฉันท์ จึงเห็นควรจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ขึ้นเป็นประจำทุกปี

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้บุคลากรใหม่ รับทราบนโยบาย วัตถุประสงค์ และความคาดหวังของมหาวิทยาลัย
  2. เพื่อให้บุคลากรใหม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตน
  3. เพื่อให้บุคลากรใหม่รับทราบระเบียบการปฏิบัติงานและสวัสดิการต่าง ๆ ในระหว่างที่ทำงานในมหาวิทยาลัยรังสิต
  4. เพื่อให้บุคลากรรู้จักหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่และการใช้สวัสดิการ
ระยะเวลา : 1 วัน
เรียน/สัปดาห์ : 3 ชั่วโมง
ราคา : ไม่เสียค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน : ฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบุคคล
รูปแบบ : ออนไลน์
เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/
ภาษา : ไทย
หลักสูตรระยะสั้น
วิทยากร

อาจารย์สมิตา กลิ่นพงศ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคคล
สำนักงานบุคคล

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th Line : @rsucyberu Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162,FAX 4145 081-696-3446 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง

Betpasgiris.vip restbetgiris.co betpastakip.com restbet.com betpas.com restbettakip.com nasiloynanir.co alahabibi.com hipodrombet.com nakliyat malatya oto kiralama malatya rent a car eşya depolama istanbul-depo.net eşya depolama sex shop şehirler arası nakliyat evden eve nakliye ofis taşıma şehirler arasi nakliyat ücretleri transfernakliyat.com.tr heceder.org 30 tl deneme bonusu aviator oyunu betexper pdf indir casino siteleri

gaziantep escort title="gaziantep escort bayan">gaziantep escort bayan gaziantep escort
beylikdüzü escort
kadıköy escort beykoz escort
viagra fiyat viagra fiyatları cialis 20 mg cialis 100 mg kamagra kamagra jel vega 100 vega 100 mg viagra cialis
iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, hatay escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, antakya escort, antakya escort, bursa escort, bursa escort, hatay escort,
diyarbakır escort, diyarbakır escort, elazığ escort, elazığ escort, arsuz escort, arsuz escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort,
adana escort, adana escort, adana escort, adana escort, adana escort, malatya escort, malatya escort, eskişehir escort, eskişehir escort, manisa escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, ısparta escort, ankara escort, ankara escort, gaziantep escort, gaziantep escort, gaziantep escort, seks hikayeleri, erotik hikayeleri, erotik seks hikayeleri, sakarya escort, sakarya escort, sakarya escort,
izmit escort bayan izmit anal yapan escort darıca escort izmit rus escort kocaeli escort bayan gemlik escort bursa escort pendik escort escort bayan tuzla sınırsız escort tuzla eve gelen escort tuzla otele gelen escort bursa escort escort bayan bursa eve gelen escort görükle escort bayan escort istanbul kadıköy escort ataköy escort bostancı escort göztepe escort avcılar escort kocaeli escort anal yapan escort darıca escort eve gelen escort gebze escort cialis cialis fiyat cialis 100 mg cialis 20 mg viagra escort ankara eryaman escort etlik escort çankaya escort kızılay escort sisli escort kurtuluş escort avrupa yakası escort şirinevler escort escort bursa bursa eve gelen escort bursa ucuz escort kartal escort atalar escort cevizli escort esentepe escort topselvi escort yakacik escort ugurmumcu escort karlıktepe escort cavuşoglu escort cumhuriyet escort gumuspinar escort kordonboyu escort orhantepe escort altayçeşme escort aydınevler escort zümrütevler escort gülsuyu escort gülensu escort girne escort başıbüyük escort bağlarbaşı escort idealtepe escort fındıklı escort esenkent escort büyükbakkalköy escort küçükyalı escort şişli escort taksim escort bursa escort seks izle zenci porno izle escort bayan ataşehir escort antalya kemer escort kepez escort antalya türbanlı escort ankara escort etlik escort çankaya escort kızılay escort demetevler escort dikmen escort esat escort eryaman escort ankara escort bayan
ankara escort fatih escort ümraniye escort mecidiyeköy escort kartal escort bahçelievler escort bahçeşehir escort ataşehir escort bakırköy escort nişantaşı escort avcılar escort büyükçekmece escort kurtkoy escort konya escort beşiktaş escort taksim escort beylikdüzü escort malatya escort sakarya escort şişli escort maltepe escort kadıköy escort ataköy escort bostancı escort şirinevler escort bağcılar escort üsküdar escort etiler escort başaksehir escort ortaköy escort kağıthane escort sultangazi escort halkalı escort çekmeköy escort şaşkınbakkal escort mamak escort sincan escort keçiören escort çankaya escort beypazarı escort akyurt escort pursaklar escort kahramankazan escort göztepe escort alsancak escort bornova escort buca escort karabaglar escort karşıyaka escort konak escort narlıdere escort izmit escort başiskele escort kandira escort körfez escort karamürsel escort dilovası escort gölcük escort gebze escort kocaeli escort kayseri escort elazığ escort denizli escort diyarbakir escort adana escort ankara escort izmir escort antalya escort gaziantep escort kayseri escort konya escort mersin escort denizli escort kocaeli escort diyarbakır escort alanya escort manavgat escort bursa escort eskişehir escort sakarya escort samsun escort malatya escort trabzon escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balikesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort ısparta escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kütahya escort manisa escort mardin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort urfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort ordu escort tokat escort tunceli escort usak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort kıbrıs escort
adana escort adapazarı escort afyon escort aksaray escort alanya escort aliağa escort amasya escort antalya escort ataşehir escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayraklı escort bilecik escort bodrum escort bolu escort bornova escort buca escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort darıca escort didim escort edirne escort edremit escort elazığ escort konya escort eryaman escort kıbrıs escort eskişehir escort fethiye escort giresun escort gümüşhane escort güngören escort hatay escort iskenderun escort ısparta escort gaziemir escort karabük escort karaman escort karşıyaka escort kaş escort kastamonu escort kayseri escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort kuşadası escort kütahya escort lara escort malatya escort manisa escort maraş escort mersin escort muğla escort nevşehir escort niğde escort ödemiş escort ordu escort osmaniye escort pendik escort sakarya escort atakum escort samsun escort sincan escort sinop escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tuzla escort urfa escort uşak escort düzce escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort dörtyol escort antakya escort yüreğir escort bandırma escort gürsu escort marmaris escort ereğli escort çorlu escort afşin escort gemlik escort kemer escort karatay escort selçuklu escort beyşehir escort bosna escort ceyhan escort nazilli escort talas escort yıldırım escort

viagra sipariş

lifta 20 mg

cialis fiyat

viagra 100 mg fiyat

cialis jel

viagra satın al

cialis 5 mg fiyat

viagra satın al

viagra fiyatı

degra

vigrande

degra 100 mg

orcafil

cialis nedir

cialis 20 mg eczane fiyatı

cialis fiyat

cialis 20 mg

cialis 100 mg

viagra fiyat

lifta

lifta 5 mg

hardcis

cialis eczane

cialis 5 mg fiyatı

cialis 100 mg fiyat

cialis 5 mg

viagra fiyatları

viagra satış

online eczane viagra

viagra eczane

cialis 20 mg

cialis 100 mg

cialis hap

cialis 20

cialis eczane

cialis satış

cialis fiyatları

cialis fiyatı

viagra fiyat

viagra fiyatları

viagra eczane

viagra satın al

pfizer viagra satış

online eczane viagra

pfizer viagra satın al

viagra sipariş

viagra sipariş hattı

viagra fiyat 2022

online viagra sipariş

viagra fiyat 2022 eczane

viagra fiyat eczane

cialis 5 mg

kamagra satın al

kamagra

kamagra jel

kamagra jel sipariş

kamagra sipariş

kamagra fiyat

kamagra jel fiyatı

kamagra fiyatı

kamagra 100mg

kamagra 100mg fiyat

süper kamagra

kamagra nedir

Ereksiyon Hapları

orcafil 5 mg

flynta 5 mg

lifta 5 mg

flynta 20 mg

lifta 20 mg

degra fiyat

degra 100 mg

sildegra 100 mg

sildegra

sinegra

vigrande

vigrande 100 mg

combo 100 mg

vigaroo

jeligra

cialis satış

cialis 100 mg fiyat

cialis 20 mg eczane fiyatı

cialis 5 mg

cialis hap

cialis 5 mg fiyatı

cialis nedir

cialis 100 mg

cialis 20 mg

cialis fiyat

cialis

viagra fiyatı 2021

viagra fiyat

viagra yorum

viagra nedir

viagra satın al

viagra sipariş

eczane viagra

viagra 100 mg

orijinal viagra

viagra 100 mg fiyat

novagra

geciktirici krem

geciktirici sprey

viga krem

viga sprey

nely8

stag sprey

delay sprey

geciktirici mendil

geciktirici

Deneme bonusu Bonus veren siteler Bahis forum Wonmania8.com
maltepe escort ataşehir escort pendik escort bostancı escort kadıköy escort anadolu yakası escort kartal escort maltepe escort tuzla escort gebze escort pendik escort kurtköy escort bostancı escort istanbul escort anadolu yakası escort çekmeköy escort ümraniye escort şerifali escort ataşehir escort ümraniye escort ataşehir escort göztepe escort kurtköy escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort escort bayan şerifali escort elit escort gebze escort tuzla escort bodrum escort ankara escort izmir escort

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/admin/web/cyberuonline.rsu.ac.th/public_html/wp-includes/plugin.php on line 423