sakarya escort adapazarı escort anal escort akyazı escort erenler escort hendek escort karapürçek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort taraklı escort kampüs escort escort escort bayan escort sakarya sakarya escort bayan
sakarya escort sakarya escort bayan adapazarı escort escort sakarya akyazı escort arifiye escort erenler escort ferizli escort geyve escort hendek escort karapürçek escort karasu escort kaynarca escort kocaali escort pamukova escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort taraklı escort
sakarya escort akyazı escort arifiye escort erenler escort ferizli escort geyve escort hendek escort pamukova escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort taraklı escort
sakarya escort sakarya escort bayan adapazarı escort escort sakarya
serdivan escort serdivan escort bayan escort bayan bodrum escort marmaris escort eporner ankara travesti marmaris escort
Post-Tonal Part I : Set Theory

Post-Tonal Part I : Set Theory

Post-Tonal Part I : Set Theory

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาวิชาการระยะสั้นผ่านระบบออนไลน์ขึ้น เพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าในเชิงวิชาการดนตรี นอกจากนี้โครงการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนดนตรีให้กับอาจารย์ บุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมถึงนิสิต นักศึกษา อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ

สำหรับอาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ หลักสูตรระยะสั้น
[ 15 ชั่วโมง ]

ระยะเวลา : วันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 5 วัน

เรียน/สัปดาห์ :

วันที่ 12, 18, 19, 25, 26 มิถุนายน 2565

(วันหยุดราชการ : เสาร์และอาทิตย์)

เวลา 13.00-16.00 น.

ราคา :  3,500 บาท
[หมดเขตรับสมัคร วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565]

Early Bird : 3,000 บาท
[ภายในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565]

*รับจำนวนจำกัด

หน่วยงาน : วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

รูปแบบ : Online

เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/

ภาษา : ภาษาไทย

รองศาสตราจารย์ ดร. วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น

รองศาสตราจารย์ ดร. วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

 

วัตถุประสงค์ของคอร์สเรียนนี้

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพในหัวข้อการอบรม พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ และเป็นแนวทางแก้ปัญหา รวมถึงได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับองค์กร และได้ส่งเสริมสนับสนุนวงวิชาการดนตรีของประเทศไทย

รายละเอียดเนื้อหา :

 • แนวคิดพื้นฐานทฤษฎีเซต

 • ความสัมพันธ์ด้านขั้นคู่เสียง

 • กลุ่มขั้นระดับเสียงหรือเซต

 • ความสัมพันธ์ : กลุ่มเซตและไพรม


คุณสมบัติผู้เรียน :

 • ทฤษฎีดนตรีไม่จำเป็น แค่อ่านโน้ตสากลได้

 • พร้อมกับบวกเลขเป็น

ระยะเวลา

เรียนวันละ 3 ชั่วโมง จำนวน 5 วัน (รวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง)

วันที่ 12, 18, 19, 25, 26 มิถุนายน 2565
(วันหยุดราชการ : เสาร์และอาทิตย์)

เวลา 13.00-16.00 น.
ณ วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

(ผ่านระบบออนไลน์)

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line

คลิก https://lin.ee/2RD3ZHP

ระยะเวลารับสมัคร Early Bird พิเศษ 3,000 บาท

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th
Line : @rsucyberu
Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162
,FAX 4145 081-696-3446 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง

Data Analytic

Data Analytic

Data Analytic

หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจข้อมูลแต่ละประเภทและสรุปผลเชิงสถิติจากข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สามารถเขียนโปรแกรมภาษา R หรือ Python เพื่อทำความสะอาดข้อมูลและสร้างโมเดลวิเคราะห์พื้นฐานได้ สามารถสร้างโมเดลคณิตศาสตร์พื้นฐานตามบริบทของงานได้ด้วยตัวเอง และผู้เรียนสามารถอธิบายผลสรุปจากการวิเคราะห์และออกแบบการนำเสนอผลได้อย่างมีประสิทธิผล

สำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตรระยะสั้น
[ไม่เสียค่าใช้จ่าย]

ระยะเวลา : รุ่นที่ 1 เรียนได้ 2 เดือน

เรียน/สัปดาห์ : 2-4 ชั่วโมง/ สัปดาห์

ราคา :  ฟรี

หน่วยงาน : CIM Online วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

รูปแบบ : Online

เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/

ภาษา : ภาษาไทย

สำหรับ บุคคลทั่วไป หรือนักเรียนที่ต้องการเทียบโอนหน่วยกิต

วัตถุประสงค์ของคอร์สเรียนนี้

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการอภิปรายเทคนิคทั่วไปที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์และ แปลงข้อมูลให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่มีความหมายจากชุดข้อมูลต่างๆ อธิบายหลักการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ เก็บรวบรวมข้อมูล การแปลงข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล (Data cleaning and integration) และการ ตัดสินใจจากข้อมูล โดยเน้นการคิดเชิงวิเคราะห์ 

2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติเชิงอนุมาน การประเมินค่าพารามิเตอร์ใน ประชากร การทดสอบสมมติฐาน ความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมติฐาน การประมาณแบบช่วง การ ประเมินคุณสมบัติและการควบคุมความผิดพลาดของการทดสอบสมมติฐาน ตัวอย่างเนื้อหาเช่น Frequency Distributions, Central Tendency, Correlation, Hypothesis Testing, ANOVA

3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่อง ขั้นตอนที่จำเป็นสาหรับการสร้างแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง แนวคิดการเรียนรู้ด้วยเครื่องและประเภทการเรียนรู้แบบมีผู้สอน (supervised learning) และการเรียนรู้แบบไม่มี ผู้สอน (unsupervised learning) การประเมินขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ของเครื่อง การวิเคราะห์ที่ไม่ขึ้นกับขั้นตอนวิธี อัลกอริทึมสำหรับการจัดแบ่งประเภท เรียนรู้คลังโปรแกรมที่ใช้อย่างแพร่หลายของอัลกอริทึมสำหรับการเรียนรู้ ด้วยเครื่อง การเตรียมประมูลผลข้อมูลเพื่อสร้างชุดข้อมูล (Data Set) ที่มีคุณภาพ การบีบอัดเพื่อลดมิติของข้อมูล การประเมินผลแบบจำลองและการปรับแต่งพารามิเตอร์

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนานักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ตอบสนองความต้องการประเทศ
2. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และผลักดันให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์ข้อมูลมาใช้
3. เพื่อส่งเสริมการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 

ระยะเวลา

รุ่นที่ 1 ระยะเวลา 2 เดือน
เปิดให้เรียนฟรี

Content 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล
2. โปรแกรม Python พื้นฐานเฉพาะเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

     2.1 จัดการข้อมูลด้วย Pandas

     2.2 การจัดการข้อมูลสูญหาย

     2.3 การทำความสะอาดข้อมูล

     2.4 ค่าผิดปกติและการกำจัด

     2.5 Data Visualization

3. สถิติเบื้องต้นด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)

     3.1 ค่าเฉลี่ย 

     3.2 มัธยฐาน 

     3.3 ฐานนิยม 

     3.4 ความแปรปรวน 

     3.5 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4. สถิติเชิงอนุมาน (statistical inference)

     4.1 การประมาณค่า (Estimation) 

     4.2 Central Tendency, 

     4.3 Correlation, 

     4.4 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)

     4.5 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA)

5. การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)

 

 

 

 

ระยะเวลารับสมัคร สมัครและเข้าเรียนได้ทันที

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th Line : @rsucyberu
Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162
,FAX 4145 081-696-3446 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง

Open Water

Open Water

Open Water

คอร์ส Open Water Diver เป็นหลักสูตรเริ่มต้นของการดำน้ำ Scuba Diving สำหรับผู้ที่สนใจดำน้ำลึก เรียนหลักสูตรนี้เพื่อได้บัตรอนุญาตดำน้ำสากล เพื่อต่อยอดการเรียนหลักสูตรอื่นๆต่อไป

สำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตรระยะสั้น

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจทฤษฎีการดำน้ำ กฏการดำน้ำต่างๆ ข้อห้าม และสกิลการดำน้ำต่างๆที่จำเป็นต้องรู้ และควรรู้ เพื่อพร้อม และสามารถไปดำน้ำได้จริงในภาคทะเล สามารถเพลินเพลินกับโลกใต้ทะเลได้

ระยะเวลา : ออนไลน์ไม่จำกัด

เรียน/สัปดาห์ : 2-4 ชั่วโมง/ สัปดาห์

ราคา :  15,900 บาท
พิเศษ 50 ท่านแรก  9,900 บาท

หน่วยงาน : โรงเรียนสอนว่ายน้ำ ดำน้ำ ความปลอดภัยทางน้ำ Seascout Diving Dive Center

รูปแบบ : Online + Offline

เว็บไซต์https://rsucyber.rsu.ac.th/

ภาษา : บทเรียนภาษาอังกฤษ [ภาคปฏิบัติภาษาไทย]

สำหรับ บุคคลทั่วไป

เหมาะสำหรับผู้เรียน : บุคคลทั่วไป อายุตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป ที่อยากไปสัมผัสโลกใต้น้ำ

Scuba Driving Instructor : ว่าที่ ร.ต. นรเศรษฐ์ ปาละสิงห์

การศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาพลศึกษา (วทบ.) คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 • สำเร็จการศึกษา ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา (กศม.) คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • สำเร็จหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือขั้นต้น (BTCสำเร็จหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือขั้นสูง (ATC)
 • สำเร็จหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม (ALTC)
 • สำเร็จหลักสูตร CMAS One Stars Instructor
 • สำเร็จหลักสูตร CMAS Two Stars Instructor
 • สำเร็จหลักสูตร CMAS Life Saving Instructor (lifeguard)
 • สำเร็จหลักสูตร PADI  Open Water Scuba Instructor
 • สำเร็จหลักสูตร Emergency First Response Instructor
 • สำเร็จหลักสูตร SSI Advanced Open Water Instructor
 • สำเร็จหลักสูตร SSI React Right Instructor
 • สำเร็จหลักสูตร SSI lifeguard Instructor level 2

ประสบการณ์

 • ผู้ช่วยผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการบริหารคณะลูกเสือแห่งชาติ
 • วิทยาการด้านการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
 • ครูพลศึกษา โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
 • DiveMaster and Instructor Odd Drive Thailand
 • Oppression Supervisor สวนน้ำ Pororo Aquapark เซ็นทรัลบางนา
 • Dive Instructor Deep Sea Diver Den, Queensland, Australia
 • เจ้าของธุรกิจโรงเรียนสอนว่ายน้ำ ดำน้ำ ความปลอดภัยทางน้ำ Seascout Diving Dive Center

ระยะเวลา

เรียนทฤษฎี และปฏิบัติ โดยมีการเรียน จำนวน 2 วัน

และออกสอบภาคทะเล จำนวน 4 วัน (บังคับสอบ 4 ไดฟ์)

Content 

1. Your Body and the Aquatic Environment

– The Ultimate Dive Experience 

– A Brief History of Man’s Attempts to Enter the Aquatic Realm 

– Effects of Pressure on the Surface and Underwater 

– Squeeze: Primary Effects of Pressure on Descent 

– Equalization Techniques 

– Reverse Squeezes 

– The Snorkeling System 

– Adaptation to the Aquatic Environment 

– Underwate Communication

2. Using Your Life Support Equipment Underwater 

– Heat Loss in the Water

– The Exposure System

– Developing Proper Breathing Patterns

– The Delivery System

– The Information System

– The Concept of Buoyancy

– The Buoyancy System
– The SSI Equipment Service Program
– SCUBA Assembly
– The Accessory System
– The Basic Rules of Scuba

3. Breathing Gas And The Effects On Your Body 

– Introduction to Pressure Injuries

– Basic Respiratory and Circulatory Anatomy
– Effects of Pressure on Ascent
– Overexpansion Injuries
– Flying After Diving
– Nitrogen Narcosis
– Carbon Dioxide Buildup (Hypercapnia) 

4. The Value of a Dive Buddy and Executing Your Dives 

– The Value of a Dive Buddy
– Proper Procedures for Shore Diving
– Executing the Dive
– Calculating Gas Consumption and Time at Depth

 

5. The Ocean and Your Diving Opportunities 

– The Ocean

– Potentially Harmful Marine Life
– Diving Opportunities 

6. Your Scuba Diving Experiences and Beyond 

– Taking Care of Yourself

– Avoiding Panic

– Proper Response to Difficult Situations

– Decision Matrix

7. Dive Planning With The SSI Dive Tables

 

ระยะเวลารับสมัคร สมัครและเข้าเรียนได้ทันที

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th Line : @rsucyberu
Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162
,FAX 4145 081-696-3446 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง

Intermediate Chinese

Intermediate Chinese

Intermediate Chinese ( ICC111 )

ผู้เรียนจะสามารถสื่อสารโดยใช้คำศัพท์พื้นฐานได้ และเป็นคำศัพท์ในชีวิตประจำวันที่สามารถนำไปใช้สอบวัดระดับภาษาจีนได้ (HSK3) เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ การใช้ภาษาจีนที่เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเรียนสะสมหน่วยกิต และนำความรู้ที่ได้มาสอบเทียบเพื่อเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยนานาชาติจีน

สำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตรระยะสั้น
[เทียบโอนรายวิชาได้]

ระยะเวลา : ออนไลน์ไม่จำกัด

เรียน/สัปดาห์ : 2-4 ชั่วโมง/ สัปดาห์

ราคา :  1,590 บาท
พิเศษ 50 ท่านแรก  1,290 บาท

หน่วยงาน : International Chinese College

รูปแบบ : Online

เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/

ภาษา : ภาษาจีน

สำหรับ บุคคลทั่วไป หรือนักเรียนที่ต้องการเทียบโอนหน่วยกิต

วัตถุประสงค์ของคอร์สเรียนนี้

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คำศัพท์และการใช้ภาษาจีนที่เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเรียนสะสมหน่วยกิต และนำความรู้ที่ได้มาสอบเทียบเพื่อเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยนานาชาติจีน

เหมาะสำหรับผู้เรียน :

1. เป็นผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีนมาแล้ว
2. เป็นผู้ที่ต้องการเก็บหน่วยกิตเพื่อเทียบโอนรายวิชา [สอบเพื่อเทียบโอนหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัย และชำระค่าส่วนต่างเพื่อเทียบโอนรายวิชาเข้าหลักสูตร]

รายละเอียดเนื้อหา :

ทบทวนองค์ประกอบพื้นฐานของภาษาจีน สัทอักษร วรรณยุกต์ วิธีการเขียนตัวอักษรจีน เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทบทวนการแต่งประโยคพื้นฐานด้านการแนะนำตัว การสอบถามข้อมูล ตลอดจนการใช้ภาษาจีนในสถานการณ์ใกล้ตัวทั่วไปและในด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องระดับเบื้องต้นได้ 

Revise basic structure of Chinese language including consonants, tone markers, Chinese characters and “everyday use” vocabularies. Practice forming basic sentence patterns for self-introduction, seeking information etc. Emphasize on language use under general situations and specific situations in basic level.

ระยะเวลา

เรียนตามบทเรียน 37 ชั่วโมง ฝึกฝนเอง 5 ชั่วโมง
ทดสอบความรู้ 3 ชั่วโมง รวม 45 ชั่วโมง
บทที่ 1 – 2 เปิดให้เรียนฟรี

Content 

1. 第一课《多少钱?》เปิดให้เรียนฟรี
2. 第二课《几点上班?》เปิดให้เรียนฟรี

3. 第三课《这是我的名片》

4. 第四课《我父亲是银行职员》
5. 第五课《来一个麻婆豆腐!》

6. 第六课《我打的去公司》

7. 第七课《天气越来越热了》

8. 第八课《他穿着一套西服》

9. 第九课《老板是一个工作狂》

10. 第十课《我是2000年开始工作的》

11. 第十一课《男职员是女职员的两倍》

12. 第十二课《今年的带薪年假你休了吗?》

 

 

 

 

ระยะเวลารับสมัคร สมัครและเข้าเรียนได้ทันที

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th Line : @rsucyberu
Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162
,FAX 4145 081-696-3446 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง

IPO: การเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Initial Public Offering)

IPO: การเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Initial Public Offering)

IPO: Initial Public Offering การเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการจดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนที่ได้รับความสนใจจากบริษัทต่างๆ ซึ่งบริษัทหรือเจ้าของกิจการบางรายอาจยังไม่ทราบข้อดีข้อเสีย รวมถึงความเหมาะสมของบริษัทในการใช้การ IPO เป็นทางเลือกในการระดมทุน คอร์สออนไลน์นี้จึงครอบคลุมถึงประโยชน์ ผลกระทบ และภาระที่จะเกิดขึ้นจากการ IPO ทั้งแก่บริษัทและ เจ้าของกิจการ กฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และภาพรวมของการเตรียมตัวในการขออนุญาตต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในมุมมองของที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งทำหน้าที่เตรียมความพร้อมให้บริษัทมีความพร้อมและยื่นขออนุญาตให้แก่บริษัท

สำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตรระยะสั้น

ระยะเวลา : ออนไลน์ไม่จำกัด

เรียน/สัปดาห์ : 2-4 ชั่วโมง/ สัปดาห์

ราคา :  5,900 บาท

 

พิเศษ 50 ท่านแรก  1,500 บาท

หน่วยงาน : คณะบัญชี

รูปแบบ : Online

เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/

ภาษา : ภาษาไทย

สำหรับ บุคคลทั่วไป

วัตถุประสงค์ของคอร์สเรียนนี้

เพื่อให้เข้าใจถึง ข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบ และภาระจากการขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการจดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ และภาพรวมของการเตรียมตัวในด้านต่างๆ เช่น ประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บัญชี การควบคุมภายใน และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมถึงหน่วยงานและวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

The Advantage:

สามารถเข้าใจข้อดี ข้อเสีย ภาพรวม และประเด็นต่างๆที่บริษัทจะต้องคำนึงถึงสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)และการจดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ

Content 

1. การเตรีมความพร้อมสำหรับการ IPO [1]

   1.1 ทางเลือกในการระดมทุนของบริษัท

   1.2 เหตุผลในการเลือก IPO เป็นทางเลือกในการระดมทุน
         – IPO คืออะไร

         – วัตถุประสงค์ของการ IPO
         – โครงสร้างตลาดทุนในประเทศไทย
    1.3 ข้อดีและข้อเสียจากการ IPO
2. กฎเกณฑ์และภาพรวมการเตรียมตัวสำหรับการ IPO
   2.1 เกณฑ์ในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET และ MAI

   2.2 หน่วยงานและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการ IPO

   2.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ IPO

   2.4 ปรเด็นที่ต้องคำนึงถึงในการเตรียมตัวสำหรับการ IPO

3. การเตรียมความพร้อมสำหรับ IPO [1]
   3.1 พื้นฐานของการเตรียมตัวสำหรับการ IPO

   3.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

   3.3 แนวทางการแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4. การเตรียมความพร้อมสำหรับ IPO [2]
   4.1 งบการเงินและมาตรฐานบัญชี

   4.2 ระบบควบคุมภายใน

   4.3 รายการที่เกี่ยวโยงกัน 

   4.4 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

   4.5 ความเสี่ยงและความต่อเนื่องของธุรกิจ

   4.6 ประเด็นทางกฎหมาย
5. ขั้นตอนการดาเนินการและหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
   5.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการ IPO

   5.2 หน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินสาหรับการ IPO

   5.3 คำถามและปัญหาที่พบในการ IPO

ระยะเวลารับสมัคร

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

 ทีมวิทยากร

ทีมวิทยากร

บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด

คุณสุวิมล กฤตยาเกียรณ์

คุณสุวิมล กฤตยาเกียรณ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Experience
การตรวจสอบบัญชีการวางระบบบัญชีการตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษาด้านบัญชี วิทยากรอบรมด้านการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
คุณสุธี ตาณวาณิชกุล

คุณสุธี ตาณวาณิชกุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท IA SIGNATURE จำกัด

EXPERTISE
Internal Auditing in several industries
Business System Design
Enterprise Risk Management
Financial Analyst
Speaker on Internal Auditing, Risk Management, KPI, JD, OKRs
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th Line : @rsucyberu
Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162
,FAX 4145 081-696-3446 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง

The basic of a golf swing: Pro Nopp X RSU

The basic of a golf swing: Pro Nopp X RSU

The basic of a golf swing กอล์ฟเป็นกีฬาที่มีเทคนิคที่ซับซ้อนและใช้ร่างกายหลายส่วนเพื่อประกอบเป็นวงสวิง ดังนั้นการฝึกเล่น กอล์ฟด้วยตัวเองโดยที่ไม่เข้าใจพื้นฐาน นอกจากจะทําให้วงสวิงไม่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังอาจจะทําให้ เกิดอาการบาดเจ็บตามมาได้อีกด้วย ผมจึงจัดทําคอร์สนี้ขึ้นมาเพื่อทุกท่านที่สนใจจะเริ่มเล่นกอล์ฟแต่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจถึงเบสิคต่างๆในการสร้างวงสวิงที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

สำหรับบุคคลทั่วไป
หลักสูตรระยะสั้น

วัตถุประสงค์ของคอร์สเรียนนี้

1. ให้ผู้เรียนสามารถมีวงสวิงที่ถูกต้องตามหลักพื้นฐาน

2. เข้าใจหลักการเล่นลูกสั้นเบื้องต้นเพื่อให้นักเรียนสามารถนําสิ่งที่เรียนไปใช้ในการออกรอบจริงได้

3. เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถไปออกรอบได้อย่างมั่นใจ

 

กลุ่มผู้เรียน: นักเรียนที่มาเรียนส่วนใหญ่จะเป็นคนวัยทํางานที่ต้องการเล่นกอล์ฟเป็นเพื่อนําไปใช้ในหน้าที่การงาน รวมถึงผู้บริหารระดับสูงในองค์กรณ์ต่างๆ

 

 

ระยะเวลา : ออนไลน์ไม่จำกัด
เฉพาะ 50 ท่านแรก พบโปรนพเพื่อปรับวงสวิง 1 ครั้ง

เรียน/สัปดาห์ : 2-4 ชั่วโมง/ สัปดาห์

ราคา :  5,900 บาท

พิเศษ 50 ท่านแรก
เหลือ 1,990 บาท 

พร้อมรับสิทธิพบโปรนพเพื่อปรับ
วงสวิง 1 ครั้ง

หน่วยงาน : Pro Nopp X RSU

รูปแบบ : Online

เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/

ภาษา : ภาษาไทย

สำหรับ บุคคลทั่วไป

สไตล์การสอน: 

ผมจะดูผู้เรียนเป็นหลัก ถ้าสอน beginner ผมจะใช้คําศัพท์ที่ทําให้ผู้เรียนเข้าใจได้มากที่สุด แต่ถ้าเป็น ระดับ Advance ความยากของคําที่ใช้ก็จะเพิ่มขึ้น ผมจะเน้นให้นักเรียนเข้าใจถึงหลักการและปัญหา ในสวิงจริงๆ โดยใช้เครื่องมือที่สามารถวัดผลในสวิงได้จริงๆ เช่น Launch monitor, 3D analysis, Pressure mat เป็นต้น แต่นั่นคือการสอนระดับสูงนะครับไม่มีวงสวิงกอล์ฟวงไหนในโลกนี้ที่มีความ เหมือนกัน 100% นั่นเป็นเพราะทุกคนมีลักษณะเฉพาะของตนเอง จากประสบการณ์การสอนกอล์ฟมา กกว่า 12 ปี ผมได้เรียนรู้ว่านักเรียนกอล์ฟแต่ละคนมีวงสวิงที่แตกต่างกันเนื่องจากความแตกต่างทั้ง ทางด้านกายภาพ, เพศ, อายุและทักษะกีฬา ผมจะไม่สอนให้นักเรียนเลียนแบบวงสวิงของโปรระดับ โลก แต่ผมจะให้นักเรียนทุกคนนําจุดเด่นของตนเองมาพัฒนาโดยใช้ข้อดีของวงสวิงของโปรระดับ โลกมาเป็นต้นแบบในการเรียนรู้เพื่อหนทางสู่การสร้างวงสวิงของตนเอง

Content 

Module 0: แนะนําคอร์สเรียน
แนะนําเนื้อหาทั้งหมดของคอร์สนี้และสิ่งที่นักเรียนจะได้รับหลังเรียนจบ คอร์สนี้จะถูกซอยย่อยออกเป็น บทเรียนสั้นๆ หลายๆบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําไปใช้ได้ทันที โดยทุกบทเรียนจะมีแบบฝึกให้ ทําทุกครั้ง เพื่อให้นักเรียน เข้าใจถึงวงสวิงกอล์ฟโดยรวมว่าแต่ละส่วนของร่างกายมีหน้าที่อะไรบ้าง โดยคอร์สนี้จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนด้วยกันคือ Pre-Swing, In swing, Release & Impact, Follow through & Finish Position และในแต่ละ Module จะแบ่งออกเป็น Chapter ย่อยๆอีก Chapter ละ 10-15 นาที เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ 

Module 1: ข้อควรรู้ก่อนเริ่มเล่นกอล์ฟ
1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟ
1.2 สนามกอล์ฟและการนับคะแนน
1.3 อุปกรณ์กอล์ฟที่จําเป็น 

Module 2: Pre-Swing
2.1 การจับไม้กอล์ฟ (Grip)
2.2 ท่าทางการยืน (Posture)
2.3 ความกว้างของการยืน (Stance)
2.4 ตําแหน่งลูก (Ball position)
2.5 การเล็ง (Aim and Alignment) 

Module 3: In swing
3.1 การทํางานของไม้กอล์ฟเบื้องต้น (Club Mechanics)
3.2 การเริ่มสวิง (Y drill)
3.3 ตําแหน่ง 9 นาฬิกา (mini swing)
3.4 การขึ้นครึ่งวง (Half swing)
3.5 การขึ้นเต็มวง (Full swing)
3.6 Transition and LAG (Shallowing)
3.7 ความสําคัญของเพลนสวิง (Plane Slot)
3.8 ลําดับสวิงและการสร้างจังหวะ (Sequenceing & Timing) 

Module 4: Release & Impact
4.1 What is Release & When does it happen?
4.2 Hands & Arms control
4.3 What is impact position?
4.4 Flat spot (Bottom of Swing) 

Module 5: Finish Position
5.1 what is follow through
5.2 Element of finish position
5.3 สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนมาทั้งหมดใน 4 Modules

ระยะเวลารับสมัคร

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Pro Nopp

Pro Nopp

Position

ประวัติอาจารย์ผู้สอน การศึกษา
Griffith university, Gold Coast Australia – Bachelor of Business Majoring in Sport Management – Certificate in Golf Management Practice by The Australian PGA 

Golf certifications:
– TPI Golf Level 3 Certified
– TPI Power Level 2 Certified
– Level 2 K-Vest certified Pro
– Level 2 Swing Catalyst Certified instructor
– Level 1 by Smart2Move Golf Biomechanics Ground Reaction Forces.
– Boditrak Certified golf ground mechanics
– Certified Golf Education Asia Coaching Summit
– Certified golf coach CGC1 (Rick Jensen & Henry Brunton)
– Certified Golf Biomechanics Instructor Training Program Level 1 (Dr. Young-Hoo Kwon)
– Certified Golf Biomechanics Penn State University (Dr. Mike Duffey)
– Forces & motion silver certified (Dr. Phil Cheetham & Dr. Sasho Mackenzie)
– Golf Lab Certified Golf Engineer 

ประวัติและผลงานที่ผ่านมา 

⁃ ประสบการ์ณการเล่นกอล์ฟกว่า 30 ปี
⁃ ผู้ก่อตั้ง Golfing Ground Performance Center โรงเรียนสอนกอล์ฟในร่มแบบ 3D
⁃ ผู้ดําเนินรายการ Golf Central Thailand (ช่อง Golf Channel Thailand)
⁃ ผู้ดําเนินรายการ Art of Golf (ช่อง Golf Channel Thailand)
⁃ ผู้บรรยายกอล์ฟช่อง Golf Channel Thailand
⁃ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรามคําแหงคณะบริหารการจัดการกอล์ฟ
⁃ คอลัมนิสส์ในนิตยาสารหลายเล่ม
⁃ เป็น Brand influencer ของ Adidas golf
⁃ เจ้าของ Fanpage Pro Noppakhun Wonglaw และ Web site:

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th Line : @rsucyberu Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162,FAX 4145 081-696-3446 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง

Betpasgiris.vip restbetgiris.co betpastakip.com restbet.com betpas.com restbettakip.com nasiloynanir.co alahabibi.com hipodrombet.com nakliyat malatya oto kiralama malatya rent a car eşya depolama istanbul-depo.net eşya depolama sex shop şehirler arası nakliyat evden eve nakliye ofis taşıma şehirler arasi nakliyat ücretleri transfernakliyat.com.tr heceder.org 30 tl deneme bonusu aviator oyunu betexper pdf indir casino siteleri

sakarya escort adapazarı escort anal escort akyazı escort erenler escort hendek escort karapürçek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort taraklı escort kampüs escort escort escort bayan escort sakarya sakarya escort bayan
sakarya escort sakarya escort bayan adapazarı escort escort sakarya akyazı escort arifiye escort erenler escort ferizli escort geyve escort hendek escort karapürçek escort karasu escort kaynarca escort kocaali escort pamukova escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort taraklı escort
sakarya escort akyazı escort arifiye escort erenler escort ferizli escort geyve escort hendek escort pamukova escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort taraklı escort
sakarya escort sakarya escort bayan adapazarı escort escort sakarya
serdivan escort serdivan escort bayan escort bayan bodrum escort marmaris escort eporner ankara travesti marmaris escort
Deneme bonusu Bonus veren siteler Bahis forum Wonmania8.com
maltepe escort ataşehir escort pendik escort bostancı escort kadıköy escort anadolu yakası escort kartal escort maltepe escort tuzla escort gebze escort pendik escort kurtköy escort bostancı escort istanbul escort anadolu yakası escort çekmeköy escort ümraniye escort şerifali escort ataşehir escort ümraniye escort ataşehir escort göztepe escort kurtköy escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort escort bayan şerifali escort elit escort gebze escort tuzla escort bodrum escort ankara escort izmir escort

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/admin/web/cyberuonline.rsu.ac.th/public_html/wp-includes/plugin.php on line 423