หลักสูตรฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หลักสูตรฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หลักสูตรฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 มีที่มาจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีข้อพิพาทแพ่งและทางอาญาเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก พระราชบัญญัตินี้เน้นกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งซึ่งมีทุนทรัพย์ไม่มากนัก และข้อพิพาททางอาญาบางประเภท โดยเป็นกฎหมายกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐหรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนใช้ในการยุติหรือระงับข้อพิพาทดังกล่าว โดยคำนึงถึงความยินยอมของคู่กรณีเป็นสำคัญ ทำให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้ง เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม ลดงบประมาณแผ่นดินและเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข พระราชบัญญัตินี้ในมาตรา 10 ก(1) บัญญัติคุณสมบัติของบุคคลที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยต้องผ่านการฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมและเสรีภาพ และมหาวิทยาลัยรังสิต โดยคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา ผู้ที่มีความประสงค์ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง ความสามารถและทักษะการเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมถึงจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยการฝึกอบรมหลักสูตรกลาง สำหรับผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามมาตรฐานที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติกำหนด

เปิดรับสำหรับบุคคลทั่วไป

รับจำนวนจำกัด 50 คน

ระยะเวลา : ฝึกอบรมวันพุธและเสาร์

ระยะเวลาการเรียน :

วันที่ 9,12,23,26 พฤศจิกายน และ 7 ธันวาคม 2565

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ราคา :  3,000 บาท พิเศษ สำหรับบุคคลากร ม.รังสิต 2,500 บาท

หน่วยงาน : คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต

รูปแบบการเรียน : ฝึกอบรมผ่านระบบ ZOOM Conference

เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/

ภาษา : ภาษาไทย

ตารางการอบรมออนไลน์และออฟไลน์

วัตถุประสงค์ของคอร์สเรียนนี้

 • เพื่อจัดทำเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562
 • เพื่อจัดทำคู่มือการฝึกอบรมสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562
 • เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562

คุณสมบัติผู้เรียน :

 • เป็นผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
 • เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันสมัครเข้าอบรม
 • เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคประชาชน ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง หรือมหาวิทยาลัยรังสิตมีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในอันจะเป็นประโยชน์แก่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

หมายเหตุ  ผู้สมัครต้องได้รับวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม ตามประกาศ อว. เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 18 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

              คุณการุณ ทองชิด (คุณอ้น)                      089-896-0462

             คุณธรานันท์ ภาคาใจ (คุณยิ้ม)                  085-198-9335

             คุณสวิตตา วงศ์ภาคำ (คุณบีม)                 090-236-5592

เปิดรับสมัคร

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th Line : @rsucyberu Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162 ,FAX 4145

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ รุ่น4 (Spa Manager)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ รุ่น4 (Spa Manager)

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ รุ่น 4 (Spa Manager) 100 ชั่วโมง เนื่องด้วยธุรกิจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะสปาเพื่อสุขภาพ มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะขยายตัวมากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายยกระดับนานาชาติ ซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญยิ่ง คือการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพได้มาตรฐานไว้วางใจได้เข้าไปทำงานในสถานประกอบการเหล่านี้ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต โดยศูนย์ RSU wellness Acadamy (RWA) ร่วมกับ ชมรมผู้ดำเนินการสปาแอนด์เวลเนสไทย เปิดอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปา 100 ชั่วโมง (Spa manager) จัดทำโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ดำเนินการ สปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง” เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานของการสนับสนุนเพื่อสุขภาพ Wellness care  หลักสูตรได้รับการอนุมัติและรับรองจากกรมสนับสนุนบริการวิชาการ กระทรวงสาธารณสุขแล้ว

 • สำหรับผู้สนใจในการทำงานเป็น ผู้ดำเนินการสปา
 • ผู้ที่ทำงานในสปาเพื่อสุขภาพ
 • ผู้ที่ได้รับเลือกและส่งมาจากสปาเพื่อสุขภาพ
 • ประชาชนทั่วไป

เปิดรับรุ่น 4 รับจำนวนจำกัด 40 คน

ระยะเวลา : ฝึกอบรมวันเสาร์และอาทิตย์

ระยะเวลาการเรียน :

วันที่ 1 ตุลาคม –  13 พฤศจิกายน 2565

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ราคา :  13,000 บาท *รับจำนวนจำกัด

หน่วยงาน : RSU Wellness Acadamy (RWA) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ร่วมกับชมรมผู้ดำเนินการสปาแอนด์เวลเนสไทย

รูปแบบการเรียน : 2 รูปแบบ 1. อบรมออนไลน์ผ่านระบบ zoom 2. ฝึกปฏิบัติในที่ตั้ง (onsite) และศึกษาดูงานในสถานประกอบการสปา

เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/

ภาษา : ภาษาไทย

ตารางการอบรมออนไลน์และออฟไลน์

วัตถุประสงค์ของคอร์สเรียนนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความสามารถมากเพียงพอในการเข้าทดสอบเพื่อการขอใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกิจการสปา

 • มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในการบริหาร เทคนิคการบริการ และขั้นตอนต่างๆในการจัดบริการกิจการสปาเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
 • มีความรู้ในการดำเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพ ได้ตามมาตรฐานถูกต้องตามพระราชบัญญัติ สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตวิทยาในการดำเนินงานสปาเพื่อสุขภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสปาเพื่อสุขภาพ เข้าใจแนวคิดและจุดมุ่งหมาย นำสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมด้วยความเต็มใจ
 • แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมโครงการ
 • เรียนรู้วิธีการและช่องทางในการแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ และการนำความรู้มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานประกอบการ อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติผู้เรียน :

 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือ ระดับต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ   (มีใบผ่านงานจากสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 2 ปี)
 • มีสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ  ผู้สมัครต้องได้รับวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม ตามประกาศ อว. เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 18 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณพัฒนา พู่ระหง 091-789 5800

คุณชนิสรา ศรีสังข์ 081-438-7347

คุณสวิตา สุดสวาท 095-356-5345

เปิดรับสมัครรุ่น 4

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th Line : @rsucyberu Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162 ,FAX 4145

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ รุ่น 3 (Spa Manager)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ รุ่น 3 (Spa Manager)

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ รุ่น 3 (Spa Manager) 100 ชั่วโมง เนื่องด้วยธุรกิจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะสปาเพื่อสุขภาพ มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะขยายตัวมากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายยกระดับนานาชาติ ซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญยิ่ง คือการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพได้มาตรฐานไว้วางใจได้เข้าไปทำงานในสถานประกอบการเหล่านี้ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต โดยศูนย์ RSU wellness Acadamy (RWA) ร่วมกับ ชมรมผู้ดำเนินการสปาแอนด์เวลเนสไทย เปิดอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปา 100 ชั่วโมง (Spa manager) จัดทำโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ดำเนินการ สปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง” เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานของการสนับสนุนเพื่อสุขภาพ Wellness care  หลักสูตรได้รับการอนุมัติและรับรองจากกรมสนับสนุนบริการวิชาการ กระทรวงสาธารณสุขแล้ว
 • สำหรับผู้สนใจในการทำงานเป็น ผู้ดำเนินการสปา
 • ผู้ที่ทำงานในสปาเพื่อสุขภาพ
 • ผู้ที่ได้รับเลือกและส่งมาจากสปาเพื่อสุขภาพ
 • ประชาชนทั่วไป

ปิดรับรุ่น 3 (รุ่น 4 เปิดแจ้งอีกครั้งค่ะ)
รับจำนวนจำกัด 40 คน

ระยะเวลา : ฝึกอบรมวันเสาร์และอาทิตย์

ระยะเวลาการเรียน :

วันที่ 1 ตุลาคม –  13 พฤศจิกายน 2565

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ราคา :  13,000 บาท *รับจำนวนจำกัด

หน่วยงาน : RSU Wellness Acadamy (RWA) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ร่วมกับชมรมผู้ดำเนินการสปาแอนด์เวลเนสไทย

รูปแบบการเรียน : 2 รูปแบบ 1. อบรมออนไลน์ผ่านระบบ zoom 2. ฝึกปฏิบัติในที่ตั้ง (onsite) และศึกษาดูงานในสถานประกอบการสปา

เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/

ภาษา : ภาษาไทย

ตารางการอบรมออนไลน์และออฟไลน์

วัตถุประสงค์ของคอร์สเรียนนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความสามารถมากเพียงพอในการเข้าทดสอบเพื่อการขอใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกิจการสปา

 • มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในการบริหาร เทคนิคการบริการ และขั้นตอนต่างๆในการจัดบริการกิจการสปาเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
 • มีความรู้ในการดำเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพ ได้ตามมาตรฐานถูกต้องตามพระราชบัญญัติ สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตวิทยาในการดำเนินงานสปาเพื่อสุขภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสปาเพื่อสุขภาพ เข้าใจแนวคิดและจุดมุ่งหมาย นำสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมด้วยความเต็มใจ
 • แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมโครงการ
 • เรียนรู้วิธีการและช่องทางในการแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ และการนำความรู้มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานประกอบการ อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติผู้เรียน :

 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือ ระดับต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ   (มีใบผ่านงานจากสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 2 ปี)
 • มีสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ  ผู้สมัครต้องได้รับวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม ตามประกาศ อว. เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 18 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณพัฒนา พู่ระหง 091-789 5800

คุณชนิสรา ศรีสังข์ 081-438-7347

คุณสวิตา สุดสวาท 095-356-5345

ปิดรับสมัครรุ่น 3 [แจ้งการเปิดรับรุ่น 4 อีกครั้งค่ะ]

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th Line : @rsucyberu Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162 ,FAX 4145

เทคนิคการสร้างแพทเทิร์น เพื่อมุ่งสู่ธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้า

เทคนิคการสร้างแพทเทิร์น เพื่อมุ่งสู่ธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้า

เทคนิคการสร้างแพทเทิร์นเพื่อมุ่งสู่ธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้า

หลักสูตรนี้สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักออกแบบเสื้อแฟชั่น เพื่อเข้าสู่ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เจ้าของธุรกิจหรือบุคคลทั่วไป ที่อยากพัฒนาความรู้ด้านงานออกแบบงานสร้างแพทเทิร์นเพื่อเอาไปใช้ต่อยอดในงานหรือสนใจทำธุรกิจส่วนตัวด้านงานแฟชั่นเสื้อผ้า มีขั้นตอนง่ายๆ เรียนรู้เพื่อหาแนวทางการเป็นเจ้าของธุรกิจเสื้อแฟชั่นอย่างยั่งยืน เป็นการแนะแนวทางการสร้างตัวตนสร้างแบรนด์สินค้าที่มีอัตลักษณ์เฉพาะและมีความโดดเด่นด้านโครงร่างเงาที่สวยงามแปลกใหม่ตอบสนองช่องว่างทางการตลาด แนวคิดเรื่องระบบการผลิตเสื้อผ้าเรียนรู้เทคนิคการคิดและสร้างโครงสร้างแพทเทริ์นเสื้อสตรี เพื่อผู้ประกอบการควบคู่ไปกับการออกแบบเสื้อสตรีตามยุคตลาดออนไลน์

สำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตรระยะสั้น

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจหลักการออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการ หรือเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าของตนเอง หลักการออกแบบตามยุคตลาดออนไลน์ การทำแพทเทิร์นเพื่อสามารถพูดคุยกับช่างตัดเย็บได้

ระยะเวลา :  6 ชั่วโมง

เรียนแบบไลฟ์สดผ่าน Zoom

ราคา :  990 บาท พิเศษ Early Bird   690 บาท *รับจำนวนจำกัด

หน่วยงาน : RSU Cyber U มหาวิทยาลัยรังสิต

รูปแบบ : Online

เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/

ภาษา : ภาษาไทย

สำหรับ บุคคลทั่วไป

เหมาะสำหรับผู้เรียน : บุคคลทั่วไปที่สนใจในธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น

Instructor : วณิชญา  องคุลี (ครูหน่อย)

การทำงาน

ครูพิเศษสอน แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย   วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

ประสบการณ์

 • สอนด้านการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าแฟชั่นเพื่อธุรกิจหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  

 • ผู้เชี่วชาญเทคนิคการสร้างแพทเทิร์นและเทคนิคการตัดและเย็บเสื้อผ้าสตรีแฟชั่นจากประสบการณ์ด้านงานตัดเย็บเสื้อผ้ากว่า 20 ปีในแวดวงเสื้อผ้า

ระยะเวลา

เรียนปฏิบัติแบบออนไลน์ผ่าน Zoom จำนวน 1 วัน 6 ชั่วโมง

Content 

 • การออกแบบเสื้อแฟชั่นเพื่อเข้าสู่ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของแบรนด์
 • ขั้นตอนการเป็นเจ้าของธุรกิจเสื้อแฟชั่นอย่างยั่งยืน
 • การวาดโครงร่างเงาที่สวยงามแปลกใหม่ เพื่อสามารถคุยงานกับช่างตัดได้
 • แนวคิดระบบการผลิตเสื้อผ้าแฟชั่น การเลือกผ้า แหล่งซื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ
 • การสร้างตัวตนสร้างแบรนด์สินค้าที่มีอัตลักษณ์เฉพาะและมีความโดดเด่น
 • แนวคิดการสร้างเสื้อผ้าแฟชั่นที่ตอบสนองช่องว่างทางการตลาด
 • เทคนิคการคิดและสร้างโครงสร้างแพทเทริ์นเสื้อสตรีเพื่อผู้ประกอบการ
 • การออกแบบเสื้อสตรีตามยุคตลาดออนไลน์

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน

 • กระดาษสร้างแบบ
 • ดินสอ
 • ยางลบ
 • ไม้บรรทัด
 • ไม้โค้งอเนกประสงค์ (ไม้นกแก้ว)
 • ไม้โค้ง
 • สายวัดตัว
 • กรรไกรตัดกระดาษ
 • ล้อกลิ้งผ้า
 • กระดาษกดรอย
 • เข็มหมุด

ระยะเวลารับสมัคร Early Bird ก่อนปิดรับ

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th Line : @rsucyberu Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162 ,FAX 4145

Physical Therapy Management with Kinematic Linkage Imbalance (K.L.I.M.B.): A Focus on Primary Body Center Stabilizers

Physical Therapy Management with Kinematic Linkage Imbalance (K.L.I.M.B.): A Focus on Primary Body Center Stabilizers

Physical Therapy Management with Kinematic Linkage Imbalance (K.L.I.M.B.): A Focus on Primary Body Center Stabilizers
โครงการอบรมวิชาการออนไลน์เรื่อง Physical Therapy Management with Kinematic Linkage Imbalance (K.L.I.M.B) :  
A Focus on Primary Body Center Stabilizers การบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไป มีอาการที่หลากหลายทั้งอาการ ปวด ซา และการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ เป็นต้น อาการเหล่านี้จะรบกวนทั้งการทํากิจวัตรประจําวันและการ ทํางาน ทําให้คุณภาพชีวิตลดลง อาการเหล่านี้เกิดได้จากหลายโรค เช่น กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด เอ็นข้อเข่าอักเสบ รองช้ํา

Kinematic Linkage imbalance (K.L.M.B) เป็นหลักการที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางกายวิภาค ของร่างกายได้อย่างเป็นระบบ ผ่านการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายทศวรรษ สามารถใช้เป็น แนวทางการอธิบายถึงความเชื่อมโยงของปัญหาการบาดเจ็บของโครงสร้างต่างๆได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้หากนัก กายภาพบําบัดมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางของ K.L..M.B ก็จะสามารถตรวจร่างกายและออกแบบการ รักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และช่วยลดปัญหาการบาดเจ็บเรื้อรังได้

สำหรับนักกายภาพบำบัด

ระยะเวลา : เรียนวันอาทิตย์

ระยะเวลาการเรียน :

อบรมวิชาการออนไลน์: ในวันอาทิตย์ที่ 11, 18, 25 กันยายน และ 2 ตุลาคม 2565

อบรมเชิงปฏิบัติ: วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565

ราคา :  นักกายภาพบําบัดทั่วไปที่จบ
การศึกษาในปีการศึกษา 2563-2564 ราคา 360 บาท

นักกายภาพบําบัดทั่วไปที่ไม่ได้จบ
การศึกษาในปีการศึกษา 2563-2564 ราคา 1,440 บาท

*รับจำนวนจำกัด

หน่วยงาน : คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต

รูปแบบ : 2 รูปแบบ
1. อบรมออนไลน์ผ่านระบบ zoom
2. ฝึกปฏิบัติในที่ตั้ง (onsite)

เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/

ภาษา : ภาษาไทย

วัตถุประสงค์ของคอร์สเรียนนี้


เพื่อเผยแพร่แนวทางการจัดการปัญหาการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อตามแนวทางของ K.L.M.B ให้กับนักกายภาพบําบัดที่มีความสนใจ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

นักกายภาพบําบัดที่เข้ารับการอบรม มีควารู้ความเข้าใจในแนวทางของ K.L.I.M.B. ในการดูแลผู้ป่วย ทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่มีปัญหาในหลังส่วนล่าง เชิงกรานและรยางค์ขา 

คุณสมบัติผู้เรียน :


นักกายภาพบำบัด จำนวน 90  คน 


1.
 ฝึกอบรมออนไลน์
–  นักกายภาพบําบัด

2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
– นักกายภาพบําบัดที่ผ่านการอบรม เรื่อง PT management with Kinematic Linkage Imbalance (K. L.I.M. B): Primary body Center Stabilizers โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 50 คนแรกจะได้รับ สิทธิเข้าร่วมการ อบรมครั้งนี้

 

ระยะเวลา :
วันที่ 11 กันยายน –  9 ตุลาคม 2565

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ส่งข้อความเข้า
Fcacbook คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา, มหาวิทยาลัยรังสิต

เปิดรับสมัครรุ่น 2

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th Line : @rsucyberu Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162 ,FAX 4145 081-696-3446 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง

หลักสูตรกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง Program of Physical Therapy (Rehabilitation in Intermediate Care)

หลักสูตรกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง Program of Physical Therapy (Rehabilitation in Intermediate Care)

Physical Therapy Rehabilitation in Intermediate Care
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต และสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ เล็งเห็นว่าระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางเป็นรูปแบบการให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ จึงร่วมสนับสนุนให้เกิดระบบการจัดการที่มีคุณภาพตอบรับนโยบายของประเทศ สอดคล้องกับปัญหาสุขภาวะของคนไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการยกระดับสมรรถนะของนักกายภาพบำบัดให้สามารถปฏิบัติงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางได้มาตรฐานในระดับสากล 
สำหรับนักกายภาพบำบัด
เปิดรับสมัครรุ่น 2

ระยะเวลา : ฝึกอบรมเวลาราชการ

ระยะเวลาการเรียน :

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ –  2 มิถุนายน 2566

ราคา :  47,000 บาท
[หมดเขตรับสมัคร 15 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2565]

*รับจำนวนจำกัด

หน่วยงาน : คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์

รูปแบบ : 2 รูปแบบ
1. อบรมออนไลน์ผ่านระบบ zoom
2. ฝึกปฏิบัติในที่ตั้ง (onsite)

เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/

ภาษา : ภาษาไทย

วัตถุประสงค์ของคอร์สเรียนนี้


เมื่อจบหลักสูตรผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถดังต่อไปนี้

1. มีความรู้เรื่องระบบสุขภาพและสามารถออกแบบระบบการบริการทางกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางได้อย่างเป็นรูปธรรมเหมาะสมกับบริบทของชุมชน

2. มีทักษะกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางโดยเชื่อมโยงมิติ ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

3. มีทักษะการทำโครงการบริการสุขภาพ และการทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ

4. สามารถสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้กับผู้ป่วยและญาติ

5. สามารถสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน จนนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง

6. ปฏิบัติงานด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

คุณสมบัติผู้เรียน :


นักกายภาพบำบัด จำนวน 40  คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้


1.
 คุณสมบัติทั่วไป
–  ได้รับอนุมัติให้เข้าอบรมจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้น ๆ เต็มเวลา

2. คุณสมบัติเฉพาะ 
–  เป็นผู้ได้รับปริญญาบัตรในวิชาชีพกายภาพบำบัดและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

*หมายเหตุ กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก

 

ระยะเวลา :
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ –  2 มิถุนายน 2566

รายละเอียดเนื้อหา

หมวดที่ 1 การพัฒนาระบบบริการกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง ประกอบด้วย 3 รายวิชา ดังต่อไปนี้

1. PTS 511 การออกแบบระบบการจัดการสุขภาพระยะกลางที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน

2. PTS 512 การฟื้นฟูสมรรถภาพครอบครัวและชุมชน

3. PTS 513 การวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง

หมวดที่ 2 การฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับความรู้และทักษะการปฏิบัติการจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วย ประกอบด้วย 5 วิชา

ดังต่อไปนี้

1. PTS 521 การจัดการทางกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และสมองบาดเจ็บ

2. PTS 522 การจัดการทางกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางในกลุ่มโรคกระดูกหักรอบสะโพก และผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง

3. PTS 523 การจัดการทางกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางในกลุ่มโรคไขสันหลังบาดเจ็บ

4. PTS 531 ฝึกปฏิบัติงานการจัดการทางกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง 1

5. PTS 532 ฝึกปฏิบัติงานการจัดการทางกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง 2

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ส่งข้อความเข้า
Fcacbook คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา, มหาวิทยาลัยรังสิต

เปิดรับสมัครรุ่น 2

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th Line : @rsucyberu Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162 ,FAX 4145 081-696-3446 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง

zaknigi.com
ankara escort antalya escort izmir escort mersin escort
şirinevler escort avcilar escort şirinevler escort istanbul escort istanbul escort esenyurt escort bahceşehir escort
göztepe escort maltepe escort ataşehir escort pendik escort bostancı escort kadıköy escort anadolu yakası escort kartal escort maltepe escort tuzla escort gebze escort pendik escort kurtköy escort bostancı escort kadıköy escort istanbul escort anadolu yakası escort çekmeköy escort ümraniye escort şerifali escort ataşehir escort ümraniye escort ataşehir escort göztepe escort kurtköy escort pendik escort bostancı escort ümraniye escort escort bayan elit escort escort bayan maltepe escort ümraniye escort
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu
Cialis Viagra Kamagra Novagra Levitra Geciktirici ilaclarim.com.tr
izmir escort izmir escort bayan escort izmir buca escort
kocaeli escort izmit escort bayan gebze escort izmit sınırsız escort escort bursa tuzla escort aydınlı escort orhanlı escort bursa escort escort bayan istanbul escort istanbul sınırsız escort istanbul bayan escort izmit escort izmit escort kocaeli escort sisli escort mecidiyekoy escort bursa escort bayan bursa görükle escort maltepe escort goztepe escort yakacik-yeni-escort bursa sınırsız escort sisli escort bayan taksim escort bursa escort porno izle sikiş izle atasehir escort antalya escort ankara escort etlik escort çankaya escort kızılay escort demetevler escort dikmen escort esat escort eryaman escort ankara escort bayan
adıyaman escort adana escort afyonkarahisar escort ağrı escort amasya escort ankara escort antalya escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort bursa escort canakkale escort cankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ısparta escort mersin escort istanbul escort izmir escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort manisa escort kahramanmaraş escort mardin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort rize escort sakarya escort samsun escort siirt escort sinop escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tunceli escort urfa escort uşak escort van escort yozgat escort zonguldak escort aksaray escort bayburt escort karaman escort kırıkkale escort batman escort şırnak escort bartın escort ardahan escort ığdır escort yalova escort karabük escort kilis escort osmaniye escort düzce escort
istanbul escort beykoz escort kadıköy escort maltepe escort şişli escort bakırköy escort pendik escort beşiktaş escort tuzla escort kartal escort ataşehir escort bağcılar escort esenyurt escort fatih escort küçükçekmece escort büyükçekmece escort taksim escort sancaktepe escort gaziosmanpaşa escort silivri escort ümraniye escort beyoğlu escort bahçeşehir escort beylikdüzü escort avcılar escort kurtköy escort halkalı escort üsküdar escort Mecidiyeköy escort sarıyer escort etiler escort bebek escort zeytinburnu escort Güngören escort eyüp escort bahçelievler escort başakşehir escort ataköy escort nişantaşı escort çengelköy escort erenköy escort kasımpaşa escort şirinevler escort bayrampaşa escort anadolu yakası escort avrupa yakası escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort izmir escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kırklareli escort kırşehir escort kilis escort kocaeli escort konya escort kütahya escort manisa escort mersin escort ordu escort rize escort samsun escort urfa escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort sakarya escort eskişehir escort malatya escort tekirdağ escort nevşehir escort niğde escort muş escort mardin escort muğla escort şırnak escort ısparta escort siirt escort bursa escort marmaris escort bodrum escort fethiye escort kuşadası escort didim escort cesme escort bornova escort karşıyaka escort alsancak escort konak escort karabağlar escort Narlıdere escort buca escort göztepe escort aliağa escort alanya escort manavgat escort lara escort izmit escort gebze escort adana escort ankara escort izmir escort antalya escort gaziantep escort kayseri escort konya escort mersin escort denizli escort kocaeli escort diyarbakır escort alanya escort manavgat escort bursa escort eskişehir escort sakarya escort samsun escort malatya escort trabzon escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balikesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort ısparta escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kütahya escort manisa escort mardin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort urfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort ordu escort tokat escort tunceli escort usak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort kıbrıs escort

kamagra jel

orcafil

degra

jeligra

geciktirici

lifta 20 mg

vigrande

combo 100 mg

degra 100 mg

sinegra

viagra

cialis

cialis jel

cialis nedir

cialis fiyat

cialis satın al

cialis 100 mg

viagra sipariş

viagra