B1: CEFR PREPARATION

B1: CEFR PREPARATION

หลักสูตร B1: CEFR PREPARATION

จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกทำข้อสอบด้วยตนเอง และสามารถสอบผ่าน CEFR ด้วยผลการสอบระดับ B1 ให้ได้เกิน 50 เปอร์เซนต์ตามทีมหาวิทยาลัยตั้งเป้าไว้ สถาบันภาษาอังกฤษจึงเปิดคอร์ศพิเศษเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสทบทวนความรู้และเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบ CEFR ต่อไป

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

>> ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญในโลกยุคปัจจุบัน แน่นอนผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีจะได้เปรียบในการใช้ชีวิตประจำวัน การหาความรู้และในการทำงาน ยิ่งกว่านั้นภาษาอังกฤษได้กลายมาเป็นตัวแปรที่สำคัญในการใช้ชีวิตประจำวัน ในการศึกษาต่อ ยิ่งในตลาดแรงงานด้วยแล้ว ภาษาอังกฤษกลายมากลไกลที่่สำคัญยิ่งในการทีจะได้รับการพิจารณาหรือชนะในการสัมภาษณ์งาน

เมื่อโลกเปลี่ยนไปเช่นนี้ จึงจำเป็นอยู่ดีที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตจะต้องได้รับการพัฒนาความสามารถทางภาษาก่อนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต เพือชี่วิตที่ดีและอนาคตอันสดใสในการดำเนินชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นหลักรับประกันว่า นิสิตของมหาวิทยาลัยรังสิตจะประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพและเป็นผู้นำทางสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อเตรียมนักศึกษาให้สอบผ่าน CEFR ได้เกิน 50 เปอร์เซนต์ทั้งมหาวิทยาลัย
2. เพื่อยกระดับความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต

ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการเรียน

1. นักศึกษาจะสามารถสอบผ่าน CEFR ได้เกิน 50 เปอร์เซนต์ทั้งมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาจะสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ในระดับที่่พอใจ

วิธีการเรียน

เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย นักศึกษามีอิสระที่จะเรียนได้ตามอัธยาศัย แต่นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเข้าใข้โปรแกรมได้ด้วย username และ password ที่มหาวิทยาลัยออกให้เท่านั้น

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา : 1 ภาคการศึกษา
เรียน/สัปดาห์ : 2-4 ชั่วโมง/ สัปดาห์
ราคา : สำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาคปกติ
หน่วยงาน : สถาบันภาษา

รูปแบบ : Online

เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/
ภาษา : ภาษาอังกฤษ
ปริญญา : ปริญญาตรี
วิธีการใช้บทเรียนออนไลน์

นักศึกษาสามารถทำได้ดังนี้ 

1. นักศึกษาต้องลงทะเบียนด้วยอีเมลที่มหาวิทยาลัยให้มา

2 นักศึกษาต้องทำ Pre-Test ก่อนเริ่มทำบทเรียนอื่นๆ

3. นักศึกษาควรทำครบทุกบทเรียนและระบบจะการบันทึกกิจกรรมต่างๆที่นักศึกษาทำเพื่อประเมินความก้าวหน้าของนักศึกษาแต่ละคน

4. นักศึกษามีเวลาทั้งภาคเรียนทีจะฝึกหัดบทเรียนนั้น

5. เมื่อทำครบทุกบทเรียนแล้ว ให้ทำ Post-Test

6. นักศึกษาสามารถกลับมาทำแบบฝึกหัดช้ำๆได้ตามความต้องการ

ระยะเวลาการเข้าเรียน

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th

Line : @rsucyberu

Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162,FAX 4145

081-696-3446 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง

ENL125 : English for Global Exploration

ENL125 : English for Global Exploration

COURSE DESCRIPTION

Communicative English Language skills with multiple literacies, language learning strategies, listening, speaking, reading and writing in multicultural communication

นักศึกษาสามารถเข้าเรียน
ปีการศึกษา S/2562

COURSE OBJECTIVES

1. To develop students’ English communicative skills: listening, speaking, reading and writing

2. To expose students to foreign cultures required for international communications

3. To enable students to engage effectively and appropriately in international/intercultural communications with foreigners through a practice of English communication on a variety of topics, e.g., making small talk, talking about holidays, shopping, making social arrangements, describing job responsibilities, making offers and suggestions and asking for and giving advice.

อาจาร์ยผู้สอน

ระยะเวลา : 1 ภาคการศึกษา
เรียน/สัปดาห์ : 2-4 ชั่วโมง/ สัปดาห์
ราคา : สำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาคปกติ
หน่วยงาน : สถาบันภาษา
รูปแบบ : 50% Online, 50% Inclass
เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/
ภาษา : ภาษาอังกฤษ
ปริญญา : ปริญญาตรี
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th

Line : @rsucyberu

Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162,FAX 4145

081-696-3446 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง

THA106

THA106

ศึกษาการใช้ภาษาไทยและพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนให้มี
ประสิทธิภาพในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และเน้นการเขียนท่เีป็นมาตรฐานทั้งทางราชการและทางธุรกิจเพื่อสนองวัตถุประสงค์ในด้านอาชีพและการศึกษาในระดับสูงต่อไป
เนื้อหา

๑. ความรู้พ้้นฐานเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

๒. ทักษะการฟัง
– การฟังเพื่อตอบคำถาม
– การฟังเพื่อจับใจความ
– การฟังเพื่อประเมินค่า

๓. ทักษะการอ่าน
– การอ่านเพื่อจับใจความ
– การอ่านเพื่อประเมินค่า
– การอ่านออกเสียง

๔. ทักษะการเขียน
– การใช้คำและประโยคในการเขียนท่เีป็นทางการ
– การเขียนย่อหน้า
– การเขียนสรุปใจความสำคัญจากเรื่อง
– การเขียนตอบข้อสอบอัตนัย
– การเขียนหนังสือราชการ
– การเขียนรายงานการประชุม
– การเขียนรายงานวิชาการ

๕. ทักษะการพูด
– การพูดแนะนำ
– การพูดเพื่อให้ความรู้
– การพูดจูงใจ
– การพูดอภิปราย
– การพูดในโอกาสต่างๆ

 

 

อาจาร์ยผู้สอน

ระยะเวลา : 1 ภาคการศึกษา
เรียน/สัปดาห์ : 2-4 ชั่วโมง/ สัปดาห์
ราคา : สำหรับนักศึกาษาหลักสูตรภาคปกติ
หน่วยงาน : ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์
รูปแบบ : 50% Online, 50% Inclass
ปริญญา : ปริญญาตรี
เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/
ภาษา : ไทย
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th

Line : @rsucyberu

Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162,FAX 4145

081-696-3446 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง