sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort eporner
B1: CEFR PREPARATION

B1: CEFR PREPARATION

หลักสูตร B1: CEFR PREPARATION

จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกทำข้อสอบด้วยตนเอง และสามารถสอบผ่าน CEFR ด้วยผลการสอบระดับ B1 ให้ได้เกิน 50 เปอร์เซนต์ตามทีมหาวิทยาลัยตั้งเป้าไว้ สถาบันภาษาอังกฤษจึงเปิดคอร์ศพิเศษเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสทบทวนความรู้และเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบ CEFR ต่อไป

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

>> ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญในโลกยุคปัจจุบัน แน่นอนผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีจะได้เปรียบในการใช้ชีวิตประจำวัน การหาความรู้และในการทำงาน ยิ่งกว่านั้นภาษาอังกฤษได้กลายมาเป็นตัวแปรที่สำคัญในการใช้ชีวิตประจำวัน ในการศึกษาต่อ ยิ่งในตลาดแรงงานด้วยแล้ว ภาษาอังกฤษกลายมากลไกลที่่สำคัญยิ่งในการทีจะได้รับการพิจารณาหรือชนะในการสัมภาษณ์งาน

เมื่อโลกเปลี่ยนไปเช่นนี้ จึงจำเป็นอยู่ดีที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตจะต้องได้รับการพัฒนาความสามารถทางภาษาก่อนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต เพือชี่วิตที่ดีและอนาคตอันสดใสในการดำเนินชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นหลักรับประกันว่า นิสิตของมหาวิทยาลัยรังสิตจะประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพและเป็นผู้นำทางสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อเตรียมนักศึกษาให้สอบผ่าน CEFR ได้เกิน 50 เปอร์เซนต์ทั้งมหาวิทยาลัย
2. เพื่อยกระดับความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต

ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการเรียน

1. นักศึกษาจะสามารถสอบผ่าน CEFR ได้เกิน 50 เปอร์เซนต์ทั้งมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาจะสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ในระดับที่่พอใจ

วิธีการเรียน

เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย นักศึกษามีอิสระที่จะเรียนได้ตามอัธยาศัย แต่นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเข้าใข้โปรแกรมได้ด้วย username และ password ที่มหาวิทยาลัยออกให้เท่านั้น

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา : 1 ภาคการศึกษา
เรียน/สัปดาห์ : 2-4 ชั่วโมง/ สัปดาห์
ราคา : สำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาคปกติ
หน่วยงาน : สถาบันภาษา

รูปแบบ : Online

เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/
ภาษา : ภาษาอังกฤษ
ปริญญา : ปริญญาตรี
วิธีการใช้บทเรียนออนไลน์

นักศึกษาสามารถทำได้ดังนี้ 

1. นักศึกษาต้องลงทะเบียนด้วยอีเมลที่มหาวิทยาลัยให้มา

2 นักศึกษาต้องทำ Pre-Test ก่อนเริ่มทำบทเรียนอื่นๆ

3. นักศึกษาควรทำครบทุกบทเรียนและระบบจะการบันทึกกิจกรรมต่างๆที่นักศึกษาทำเพื่อประเมินความก้าวหน้าของนักศึกษาแต่ละคน

4. นักศึกษามีเวลาทั้งภาคเรียนทีจะฝึกหัดบทเรียนนั้น

5. เมื่อทำครบทุกบทเรียนแล้ว ให้ทำ Post-Test

6. นักศึกษาสามารถกลับมาทำแบบฝึกหัดช้ำๆได้ตามความต้องการ

ระยะเวลาการเข้าเรียน

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th

Line : @rsucyberu

Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162,FAX 4145

081-696-3446 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง

ENL125 : English for Global Exploration

ENL125 : English for Global Exploration

COURSE DESCRIPTION

Communicative English Language skills with multiple literacies, language learning strategies, listening, speaking, reading and writing in multicultural communication

นักศึกษาสามารถเข้าเรียน
ปีการศึกษา S/2562

COURSE OBJECTIVES

1. To develop students’ English communicative skills: listening, speaking, reading and writing

2. To expose students to foreign cultures required for international communications

3. To enable students to engage effectively and appropriately in international/intercultural communications with foreigners through a practice of English communication on a variety of topics, e.g., making small talk, talking about holidays, shopping, making social arrangements, describing job responsibilities, making offers and suggestions and asking for and giving advice.

อาจาร์ยผู้สอน

ระยะเวลา : 1 ภาคการศึกษา
เรียน/สัปดาห์ : 2-4 ชั่วโมง/ สัปดาห์
ราคา : สำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาคปกติ
หน่วยงาน : สถาบันภาษา
รูปแบบ : 50% Online, 50% Inclass
เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/
ภาษา : ภาษาอังกฤษ
ปริญญา : ปริญญาตรี
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th

Line : @rsucyberu

Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162,FAX 4145

081-696-3446 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง

THA106

THA106

ศึกษาการใช้ภาษาไทยและพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนให้มี
ประสิทธิภาพในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และเน้นการเขียนท่เีป็นมาตรฐานทั้งทางราชการและทางธุรกิจเพื่อสนองวัตถุประสงค์ในด้านอาชีพและการศึกษาในระดับสูงต่อไป
เนื้อหา

๑. ความรู้พ้้นฐานเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

๒. ทักษะการฟัง
– การฟังเพื่อตอบคำถาม
– การฟังเพื่อจับใจความ
– การฟังเพื่อประเมินค่า

๓. ทักษะการอ่าน
– การอ่านเพื่อจับใจความ
– การอ่านเพื่อประเมินค่า
– การอ่านออกเสียง

๔. ทักษะการเขียน
– การใช้คำและประโยคในการเขียนท่เีป็นทางการ
– การเขียนย่อหน้า
– การเขียนสรุปใจความสำคัญจากเรื่อง
– การเขียนตอบข้อสอบอัตนัย
– การเขียนหนังสือราชการ
– การเขียนรายงานการประชุม
– การเขียนรายงานวิชาการ

๕. ทักษะการพูด
– การพูดแนะนำ
– การพูดเพื่อให้ความรู้
– การพูดจูงใจ
– การพูดอภิปราย
– การพูดในโอกาสต่างๆ

 

 

อาจาร์ยผู้สอน

ระยะเวลา : 1 ภาคการศึกษา
เรียน/สัปดาห์ : 2-4 ชั่วโมง/ สัปดาห์
ราคา : สำหรับนักศึกาษาหลักสูตรภาคปกติ
หน่วยงาน : ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์
รูปแบบ : 50% Online, 50% Inclass
ปริญญา : ปริญญาตรี
เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/
ภาษา : ไทย
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th

Line : @rsucyberu

Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162,FAX 4145

081-696-3446 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง

Betpasgiris.vip restbetgiris.co betpastakip.com restbet.com betpas.com restbettakip.com nasiloynanir.co alahabibi.com hipodrombet.com nakliyat malatya oto kiralama malatya rent a car eşya depolama istanbul-depo.net eşya depolama sex shop şehirler arası nakliyat evden eve nakliye ofis taşıma şehirler arasi nakliyat ücretleri transfernakliyat.com.tr heceder.org 30 tl deneme bonusu aviator oyunu betexper pdf indir casino siteleri

gaziantep escort title="gaziantep escort bayan">gaziantep escort bayan gaziantep escort
beylikdüzü escort
kadıköy escort beykoz escort
viagra fiyat viagra fiyatları cialis 20 mg cialis 100 mg kamagra kamagra jel vega 100 vega 100 mg viagra cialis
iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, hatay escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, antakya escort, antakya escort, bursa escort, bursa escort, hatay escort,
diyarbakır escort, diyarbakır escort, elazığ escort, elazığ escort, arsuz escort, arsuz escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort,
adana escort, adana escort, adana escort, adana escort, adana escort, malatya escort, malatya escort, eskişehir escort, eskişehir escort, manisa escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, ısparta escort, ankara escort, ankara escort, gaziantep escort, gaziantep escort, gaziantep escort, seks hikayeleri, erotik hikayeleri, erotik seks hikayeleri, sakarya escort, sakarya escort, sakarya escort,
izmit escort bayan izmit anal yapan escort darıca escort izmit rus escort kocaeli escort bayan gemlik escort bursa escort pendik escort escort bayan tuzla sınırsız escort tuzla eve gelen escort tuzla otele gelen escort bursa escort escort bayan bursa eve gelen escort görükle escort bayan escort istanbul kadıköy escort ataköy escort bostancı escort göztepe escort avcılar escort kocaeli escort anal yapan escort darıca escort eve gelen escort gebze escort cialis cialis fiyat cialis 100 mg cialis 20 mg viagra escort ankara eryaman escort etlik escort çankaya escort kızılay escort sisli escort kurtuluş escort avrupa yakası escort şirinevler escort escort bursa bursa eve gelen escort bursa ucuz escort kartal escort atalar escort cevizli escort esentepe escort topselvi escort yakacik escort ugurmumcu escort karlıktepe escort cavuşoglu escort cumhuriyet escort gumuspinar escort kordonboyu escort orhantepe escort altayçeşme escort aydınevler escort zümrütevler escort gülsuyu escort gülensu escort girne escort başıbüyük escort bağlarbaşı escort idealtepe escort fındıklı escort esenkent escort büyükbakkalköy escort küçükyalı escort şişli escort taksim escort bursa escort seks izle zenci porno izle escort bayan ataşehir escort antalya kemer escort kepez escort antalya türbanlı escort ankara escort etlik escort çankaya escort kızılay escort demetevler escort dikmen escort esat escort eryaman escort ankara escort bayan
ankara escort fatih escort ümraniye escort mecidiyeköy escort kartal escort bahçelievler escort bahçeşehir escort ataşehir escort bakırköy escort nişantaşı escort avcılar escort büyükçekmece escort kurtkoy escort konya escort beşiktaş escort taksim escort beylikdüzü escort malatya escort sakarya escort şişli escort maltepe escort kadıköy escort ataköy escort bostancı escort şirinevler escort bağcılar escort üsküdar escort etiler escort başaksehir escort ortaköy escort kağıthane escort sultangazi escort halkalı escort çekmeköy escort şaşkınbakkal escort mamak escort sincan escort keçiören escort çankaya escort beypazarı escort akyurt escort pursaklar escort kahramankazan escort göztepe escort alsancak escort bornova escort buca escort karabaglar escort karşıyaka escort konak escort narlıdere escort izmit escort başiskele escort kandira escort körfez escort karamürsel escort dilovası escort gölcük escort gebze escort kocaeli escort kayseri escort elazığ escort denizli escort diyarbakir escort adana escort ankara escort izmir escort antalya escort gaziantep escort kayseri escort konya escort mersin escort denizli escort kocaeli escort diyarbakır escort alanya escort manavgat escort bursa escort eskişehir escort sakarya escort samsun escort malatya escort trabzon escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balikesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort ısparta escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kütahya escort manisa escort mardin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort urfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort ordu escort tokat escort tunceli escort usak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort kıbrıs escort
adana escort adapazarı escort afyon escort aksaray escort alanya escort aliağa escort amasya escort antalya escort ataşehir escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayraklı escort bilecik escort bodrum escort bolu escort bornova escort buca escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort darıca escort didim escort edirne escort edremit escort elazığ escort konya escort eryaman escort kıbrıs escort eskişehir escort fethiye escort giresun escort gümüşhane escort güngören escort hatay escort iskenderun escort ısparta escort gaziemir escort karabük escort karaman escort karşıyaka escort kaş escort kastamonu escort kayseri escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort kuşadası escort kütahya escort lara escort malatya escort manisa escort maraş escort mersin escort muğla escort nevşehir escort niğde escort ödemiş escort ordu escort osmaniye escort pendik escort sakarya escort atakum escort samsun escort sincan escort sinop escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tuzla escort urfa escort uşak escort düzce escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort dörtyol escort antakya escort yüreğir escort bandırma escort gürsu escort marmaris escort ereğli escort çorlu escort afşin escort gemlik escort kemer escort karatay escort selçuklu escort beyşehir escort bosna escort ceyhan escort nazilli escort talas escort yıldırım escort

viagra sipariş

lifta 20 mg

cialis fiyat

viagra 100 mg fiyat

cialis jel

viagra satın al

cialis 5 mg fiyat

viagra satın al

viagra fiyatı

degra

vigrande

degra 100 mg

orcafil

cialis nedir

cialis 20 mg eczane fiyatı

cialis fiyat

cialis 20 mg

cialis 100 mg

viagra fiyat

lifta

lifta 5 mg

hardcis

cialis eczane

cialis 5 mg fiyatı

cialis 100 mg fiyat

cialis 5 mg

viagra fiyatları

viagra satış

online eczane viagra

viagra eczane

cialis 20 mg

cialis 100 mg

cialis hap

cialis 20

cialis eczane

cialis satış

cialis fiyatları

cialis fiyatı

viagra fiyat

viagra fiyatları

viagra eczane

viagra satın al

pfizer viagra satış

online eczane viagra

pfizer viagra satın al

viagra sipariş

viagra sipariş hattı

viagra fiyat 2022

online viagra sipariş

viagra fiyat 2022 eczane

viagra fiyat eczane

cialis 5 mg

kamagra satın al

kamagra

kamagra jel

kamagra jel sipariş

kamagra sipariş

kamagra fiyat

kamagra jel fiyatı

kamagra fiyatı

kamagra 100mg

kamagra 100mg fiyat

süper kamagra

kamagra nedir

Ereksiyon Hapları

orcafil 5 mg

flynta 5 mg

lifta 5 mg

flynta 20 mg

lifta 20 mg

degra fiyat

degra 100 mg

sildegra 100 mg

sildegra

sinegra

vigrande

vigrande 100 mg

combo 100 mg

vigaroo

jeligra

cialis satış

cialis 100 mg fiyat

cialis 20 mg eczane fiyatı

cialis 5 mg

cialis hap

cialis 5 mg fiyatı

cialis nedir

cialis 100 mg

cialis 20 mg

cialis fiyat

cialis

viagra fiyatı 2021

viagra fiyat

viagra yorum

viagra nedir

viagra satın al

viagra sipariş

eczane viagra

viagra 100 mg

orijinal viagra

viagra 100 mg fiyat

novagra

geciktirici krem

geciktirici sprey

viga krem

viga sprey

nely8

stag sprey

delay sprey

geciktirici mendil

geciktirici

Deneme bonusu Bonus veren siteler Bahis forum Wonmania8.com
maltepe escort ataşehir escort pendik escort bostancı escort kadıköy escort anadolu yakası escort kartal escort maltepe escort tuzla escort gebze escort pendik escort kurtköy escort bostancı escort istanbul escort anadolu yakası escort çekmeköy escort ümraniye escort şerifali escort ataşehir escort ümraniye escort ataşehir escort göztepe escort kurtköy escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort escort bayan şerifali escort elit escort gebze escort tuzla escort bodrum escort ankara escort izmir escort

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/admin/web/cyberuonline.rsu.ac.th/public_html/wp-includes/plugin.php on line 423