การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล

“มุ่งผลิตมหาบัณฑิตทางการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล ให้มีความรู้ความสามารถด้านการแก้ปัญหาขององค์กรด้วยการประยุกต์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมดิจิทัล โดยอยู่บนพื้นฐานของการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การสร้างความรู้และนวัตกรรม และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์การทั้งภาครัฐและเอกชน สังคม และประเทศชาติ อย่างมีธรรมาภิบาลโดยให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน”

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล)
ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

Master of Science (Digital Innovation Management)
M.S. (Digital Innovation Management)

  • หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี
  • จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
  • สำหรับนักศึกษาที่วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
  • ผู้เรียนสามารถเรียนควบคู่กับการทำงานได้
  • เอื้ออำนวยในการศึกษาด้วยการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่จำกัดเวลา และสถานที่เรียน

ระยะเวลา : 2 ปี
เรียน : เดือนละ 1 วิชา (มีรายวิชาที่เปิดตลอดปี)
ราคา : 144,000 บาท ตลอดหลักสูตร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรังสิต
รูปแบบ : Online
ปริญญา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษา : ไทย