sakarya escort adapazarı escort anal escort akyazı escort erenler escort hendek escort karapürçek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort taraklı escort kampüs escort escort escort bayan escort sakarya sakarya escort bayan
sakarya escort sakarya escort bayan adapazarı escort escort sakarya akyazı escort arifiye escort erenler escort ferizli escort geyve escort hendek escort karapürçek escort karasu escort kaynarca escort kocaali escort pamukova escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort taraklı escort
sakarya escort akyazı escort arifiye escort erenler escort ferizli escort geyve escort hendek escort pamukova escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort taraklı escort
sakarya escort sakarya escort bayan adapazarı escort escort sakarya
serdivan escort serdivan escort bayan escort bayan bodrum escort marmaris escort eporner ankara travesti marmaris escort

SL&Gamemification

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิต ในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิตเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่ดีและมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ และการเตรียมพร้อมด้านการศึกษาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมาช่วยส่งเสริมความเป็นนานาชาติ คือ โปรแกรมโลกเสมือนสามมิติสามมิติ (SECOND LIFE) ในปีการศึกษา 2555 และทางศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้ร่วมกันจัดตั้งมหาวิทยาลัยรังสิตในโลกเสมือนสามมิติขึ้น ซึ่งเป็นชุมชนการศึกษาแห่งแรกที่นักศึกษาสามารถเข้ามาแสวงหาความรู้ พบปะสื่อสาร แสดงกิจกรรมต่างๆ ได้ตามความต้องการ และให้นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในโครงการดังกล่าวด้วยตนเอง

 

    ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการสร้างชุมชนผู้ใช้งานโลกเสมือนสามมิติ Second Life ในมหาวิทยาลัยรังสิต (SL Community) โดยสร้างชุมชนมหาวิทยาลัยรังสิตในโลกเสมือนสามมิติ (Virtual ASEAN Community) ซึ่งเป็นชุมชนการศึกษาแห่งแรกที่นักศึกษาสามารถเข้ามาแสวงหาความรู้ พบปะสื่อสาร แสดงกิจกรรมต่างๆ ได้ตามความต้องการ และช่วยพัฒนาการศึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติ

 

    ทั้งนี้ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ยังคงโครงการการสร้างชุมชนมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิตในโลกเสมือนสามมิติ (Rangsit Virtual University) โดยให้นักศึกษาเป็นผู้ริเริ่มการจัดกิจกรรมไว้ และเพิ่มวัตถุประสงค์ในการใช้งานพื้นที่ในโลกเสมือนสามมิติ เพื่อใช้เป็นจุดศูนย์กลางในการสร้างชุมชนอาเซียนโดยนักศึกษาจากประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ (Virtual ASEAN Community)ได้สร้างสังคมร่วมกัน ภายใต้โครงการ Passage to ASEAN และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต สามารถพบนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นในอาเซียนได้ ณ ชุมชนอาเซียนแห่งนี้ ซึ่งขณะนี้ ทางศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ได้เปลี่ยนชื่อพื้นที่ในโลกเสมือนสามมิติ จากเดิมชื่อ RSU Virtual Campus เป็น Virtual ASEAN Community และจัดแบ่งพื้นที่ในการใช้สอย ตามวัตถุประสงค์ทั้ง 2 โครงการ นอกจากนี้ยังเตรียมรองรับการสร้างชุมชนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ตามความร่วมมือของโครงการ Passage to ASEAN  

 

    ในส่วนของการประยุกต์ใช้โครงการฯ กับรายวิชาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต โครงการฯ ได้รับความสนใจจากหลายรายวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถาบันภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการบรรจุในรายวิชา ENL112 English Listening and Speaking รายวิชา ซึ่งเป็นรายวิชาพื้นฐาน เริ่มตั้งแต่ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา และยังได้รับการบรรจุลงในรายวิชา ENL122 Intermediate English Listening and Speaking เริ่มตั้งแต่ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 นอกจากนี้ยังมีรายวิชาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ที่นำโปรแกรม Second Life ไปใช้เป็นกิจกรรมหนึ่งในชั้นเรียน ทางศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ได้จัดอบรมให้กับนักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชาดังกล่าวแล้ว และจะจัดการอบรมให้กับนักศึกษาในรายวิชาดังกล่าวในภาคการเรียนต่อๆ ไป

 

นอกจากนี้ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ยังจะขยายผลโครงการกับรายวิชาอื่นๆ ต่อไปในอนาคต รวมทั้งจัดการอบรมแก่บุคลากร และคณาจารย์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และรองรับโครงการเกี่ยวกับการศึกษากับสถาบันหรือองค์กรนานาชาติ ซึ่งระบุไว้ในแผนสนับสนุนความเป็นนานาชาติ ปีการศึกษา 2556 – 2560  

 

ทั้งนี้ เพื่อความต่อเนื่องของโครงการและการขยายผู้เข้าใช้งานชุมชนโลกเสมือนสามมิติของมหาวิทยาลัยรังสิต (RSU Virtual Campus) และการเตรียมพร้อมด้านการศึกษาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนให้กับทั้งนักศึกษาและบุคลากร จึงควรดำเนินโครงการดังกล่าวและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไป

 

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อขยายกลุ่มผู้ใช้งานชุมชนมหาวิทยาลัยรังสิตในโลกเสมือนสามมิติ (Rangsit Virtual University)

    2. เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต

    3. เพื่อให้นักศึกษาและบุคคลากรสามารถพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ

หลักการและเหตุผล

จากประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต มีเป้าประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยรังสิตมุ่งผลิตบัณฑิตอุดมปัญญายึดหลักธรรมาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองโลก สมรรถนะสูง มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ บนพื้นฐานของความเป็นไทย และตอบสนองต่อเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่การศึกษาคือนวัตกรรม” นั้น การศึกษาไม่ได้จำกัดเพียงในรูปแบบของชั้นเรียนแบบเดิม คือ การเข้าชั้นเรียนและมีผู้สอนเป็นศูนย์กลางเท่านั้น หากการศึกษา คือ การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด Gamification เป็นหนึ่งในการประยุกต์การศึกษารูปแบบใหม่ โดยนำส่วนประกอบของเกม และการออกแบบมาประยุกต์ใช้กับวัตถุประสงค์ของการเล่นที่มิใช่เกม ซึ่งในต่างประเทศได้มีการนำ Gamification มาประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็นในภาคธุรกิจ หรือการศึกษา ระบบของ Gamification ช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกสนุก มีส่วนร่วม และเข้าใจเนื้อหาในรายวิชาได้ดีขึ้น และผู้เรียนสามารถเขาถึงได้ทุกที ทุกเวลา

ในปีการศึกษา 2558 เป็นระยะเริ่มแรกของการนำ Gamification มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรังสิต ดังนั้น ทางหน่วยงานจึงมีการศึกษา และเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและนักศึกษา ในด้านการให้ความรู้ในรูปแบบผ่านการประชาสัมพันธ์ การอบรม และโรดโชว์ ในการนำ Gamification มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อม และการจัดรายวิชาต้นแบบเพื่อเป็นแนวทางให้รายวิชาต่างๆ ได้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด   

จากความสนใจของคณาจารย์ในการทำเกมเพื่อการศึกษานั้น มีจำนวนมาก แต่ขาดผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเหลือในการทำเป็นเกมชิ้นหนึ่่ง โครงการ Gamification จึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลืออาจารย์ในการให้คำแนะนำและสร้างเกมขึ้น

 

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้คณาจารย์เกิดความรู้ ความเข้าใจ และการนำ Gamification มาใช้ในการจัดการศึกษา

    2. เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ Gamification ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของสื่อเสริม

    3. เพื่อให้เกิดรายวิชาต้นแบบที่นำ Gamification มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

    4. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Anywhere-Anytime Learning

Betpasgiris.vip restbetgiris.co betpastakip.com restbet.com betpas.com restbettakip.com nasiloynanir.co alahabibi.com hipodrombet.com nakliyat malatya oto kiralama malatya rent a car eşya depolama istanbul-depo.net eşya depolama sex shop şehirler arası nakliyat evden eve nakliye ofis taşıma şehirler arasi nakliyat ücretleri transfernakliyat.com.tr heceder.org 30 tl deneme bonusu aviator oyunu betexper pdf indir casino siteleri

sakarya escort adapazarı escort anal escort akyazı escort erenler escort hendek escort karapürçek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort taraklı escort kampüs escort escort escort bayan escort sakarya sakarya escort bayan
sakarya escort sakarya escort bayan adapazarı escort escort sakarya akyazı escort arifiye escort erenler escort ferizli escort geyve escort hendek escort karapürçek escort karasu escort kaynarca escort kocaali escort pamukova escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort taraklı escort
sakarya escort akyazı escort arifiye escort erenler escort ferizli escort geyve escort hendek escort pamukova escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort taraklı escort
sakarya escort sakarya escort bayan adapazarı escort escort sakarya
serdivan escort serdivan escort bayan escort bayan bodrum escort marmaris escort eporner ankara travesti marmaris escort
Deneme bonusu Bonus veren siteler Bahis forum Wonmania8.com
maltepe escort ataşehir escort pendik escort bostancı escort kadıköy escort anadolu yakası escort kartal escort maltepe escort tuzla escort gebze escort pendik escort kurtköy escort bostancı escort istanbul escort anadolu yakası escort çekmeköy escort ümraniye escort şerifali escort ataşehir escort ümraniye escort ataşehir escort göztepe escort kurtköy escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort escort bayan şerifali escort elit escort gebze escort tuzla escort bodrum escort ankara escort izmir escort

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/admin/web/cyberuonline.rsu.ac.th/public_html/wp-includes/plugin.php on line 423