ข้อมูลหลักสูตรผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

ชื่อปริญญา และหลักสูตร ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts Program in Leadership in Society, Business and Politics (Internet-Based Distance Education)  ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง), ศศ.บ.  ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Leadership in Society, Business and Politics), B.A.  เอกสารประกอบการรับสมัคร รูปถ่าย 1 นิ้ว 6 รูป, สำเนาวุฒิการศึกษา (สำเนา …

ข้อมูลหลักสูตรผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) Read More »