02-997-2222-30 ต่อ 4162, FAX 4145, Line @rsucyberu cyberu@rsu.ac.th
มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ยินดีต้อนรับ

     RSU Cyber University ยินดีต้อนรับทุกท่าน ที่สนใจหลักสูตรออนไลน์

   ในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรประกาศณียบัตรทุกท่าน

รับสมัครนักศึกษา เทอม 2/2560 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 สนใจสมัคร คลิก