รู้จักกับ RSU CYBER UNIVERSITY

เรียนกับเราแล้วได้อะไร?

ใบประกาศนียบัตร

มีหลักสูตรประกาศนียบัตรที่หลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการ การพัฒนาทักษะของแต่ละบุคคล

หลักสูตรปริญญาได้รับการรับรอง

หลักสูตรปริญญาออนไลน์ได้รับการรับรองฯ โดยมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่าหลักสูตรภาคปกติทุกประการ

ประหยัดค่าใช้จ่าย

หลักสูตรออนไลน์ไม่มีเก็บค่าอุปกรณ์ และค่าบำรุงการศึกษา เหมือนหลักสูตรภาคปกติ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเรียนได้ทุกสถานที่ไม่ต้องเสียค่าเดินทาง

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรการอบรมระยะสั้น มีหลากหลายหลักสูตรให้เลือก นำสิ่งที่เรียนไปประกอบอาชีพ หรือพัฒนาศักยภาพของตนเองมากขึ้น มีอิสระในการเรียน สามารถเรียนเมื่อมีเวลาว่างได้

  • Online Tools

    จากสถานการณ์ COVID-19 ที่กระทบการจัดการเรียนการสอน ทางมหาวิทยาลัยรังสิตให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์นั้น ทางศูนย์ RSU CYBER UNIVERSITY ได้รวมรวมข้อมูล และเนื้อหาที่จำเป็นต่อการใช้งาน และสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง “แบบง่าย”

  • สำหรับอาจารย์และนักศึกษาสามารถเลือกการใช้งานที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของ แต่ละรายวิชา แต่ละหน่วยงานได้เลย
    แบ่งรูปแบบการใช้งานเครื่องมือเป็น 4 รูปแบบ

เครื่องมือการสอน
ออนไลน์

รูปแบบบันทึกวีดีโอ และสอนสดเหมือนในห้อง

ระบบการจัดการเรียนการสอน

ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของศูนย์ Cyber University

เครื่องมือสอบ
ออนไลน์

ข้อมูลการสอบย่อยและสอบปลายภาคออนไลน์

WEBINAR

การจัดสัมมนาออนไลน์ งานประชุมวิชาการ และการถ่ายทอดสด

เครื่องมือการสอน
ออนไลน์

รูปแบบบันทึกวีดีโอ และสอนสดเหมือนในห้อง

เครื่องมือสอบ
ออนไลน์

ข้อมูลการสอบย่อยและสอบปลายภาคออนไลน์

ระบบการจัดการเรียนการสอน

ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของศูนย์ Cyber University

WEBINAR

การจัดสัมมนาออนไลน์ งานประชุมวิชาการ และการถ่ายทอดสด
0
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ / COURSE
0 +
ผู้เรียน / STUDENT
0
ผู้สอน / TEACHER

หลักสูตรปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต
ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง หลักสูตร 3 ปี

หลักสูตร 3 ปี สำหรับผู้ที่จบ ม.6 ปวช. ปวส.หรือเทียบเท่า และไม่จำกัดอายุผู้เรียน โดยมีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่าบัณฑิตภาคปกติทุกประการ

นิติศาสตร์บัณฑิต
หลักสูตร 3 ปี

หลักสูตร 3 ปี สำหรับผู้ที่จบม.6 หรือ ปวส การเรียนนิติศาสตร์ที่มีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่านิติศาสตร์บัณฑิตทุกประการ

นิติศาสตร์บัณฑิต
หลักสูตร 2 ปี

หลักสูตร 2 ปี สำหรับผู้ต้องการใช้เป็นปริญญาใบที่ 2 การเรียนนิติศาสตร์ที่มีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่านิติศาสตร์บัณฑิตทุกประการ

หลักสูตรปริญญาโท

การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล

หลักสูตร 2 ปี ด้านการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางด้าน IT และสิทธิเทียบเท่า IT บัณฑิตทุกประการ

ผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง

หลักสูตร 2 ปี สามารถเป็นผู้นำองค์กรอย่างรอบด้าน บรรลุภาระกิจ วิเคราะห์ปัจจัยที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้
Online Certificate
FOR RSU REGULARSTUDENTS ONLY

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7

ประกาศนียบัตรความมั่นคงในระบบอุตสาหกรรมระดับอาเซียน

ประกาศนียบัตรการสืบสวนและตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล

Shortcourse หลักสูตรระยะสั้น

Video ตัวอย่าง Playlist

2 Videos

Blended Learning

FOR RSU REGULAR STUDENTS ONLY

In-houses Training For RSU Staff

การพัฒนาบุคลากรด้วย Non-classroom Training

หลักสูตร เทคนิคการนำ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รังสิตนิทรรศ 2560 (Open House 2017) “RSU EXPERIENCE
เปิดเทอมนี้อยากอยู่ทีมไหน” ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาออนไลน์ ปีการศึกษา 2561
RSU Cyber University ได้จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต” ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1-301 มหาวิทยาลัยรังสิต โดยในกิจกรรมได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมให้คำแนะนำนักศึกษา…
รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2565
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (2/2562) ปริญญาตรี-ปริญญาโท ออนไลน์ สามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-997-2222 ต่อ 4162 หรือ Facebook: @RsuCyberUniversity Line ID: @rsucyberu เอกสารประกอบการสมัครเรียน สำเนาเอกสาร จำนวน 3 ชุด…