RSU CYBER UNIVERSITY

ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี

ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ
สำนักงาน : ศูนย์บริการทางวิชาการ

หลักสูตรปริญญาออนไลน์

อาจารย์ เชฎฐ คำวรรณ

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(ระบบการศึกษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต)

ผศ.ดร.บุญส่ง ชเลธร

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ผู้นำสังคม ธุรกิจ และการเมือง)
(ระบบการศึกษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต)

ดร.ชุติมา เบี้ยวไข่มุข

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(การจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ)
(ระบบการศึกษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต)