RSU CYBER UNIVERSITY

ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี

ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ
สำนักงาน : ศูนย์บริการทางวิชาการ

หลักสูตรปริญญาออนไลน์

อ.รัศมี สุขรักษา

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(ระบบการศึกษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต)

ดร.รสธร ตู้บรรเทิง

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ผู้นำสังคม ธุรกิจ และการเมือง
(ระบบการศึกษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต)

ดร.ธัชกร ธิติลักษณ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

ดร.ชุติมา เบี้ยวไข่มุข

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
(ระบบการศึกษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต)