หลักสูตรปริญญาตรี ออนไลน์

Online Degree

For Public

ศิลปศาสตรบัณฑิต
ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง หลักสูตร 3 ปี

หลักสูตร 3 ปี สำหรับผู้ที่จบ ม.6 หรือ ปวส. การเรียนศิลปศาสตรบัณฑิตที่มีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่าบัณฑิตภาคปกติทุกประการ

นิติศาสตร์บัณฑิต
หลักสูตร 3 ปี

หลักสูตร 3 ปี สำหรับผู้ที่จบม.6 หรือ ปวส การเรียนนิติศาสตร์ที่มีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่านิติศาสตร์บัณฑิตทุกประการ

นิติศาสตร์บัณฑิต
หลักสูตร 2 ปี

หลักสูตร 2 ปี สำหรับผู้ต้องการใช้เป็นปริญญาใบที่ 2 การเรียนนิติศาสตร์ที่มีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่านิติศาสตร์บัณฑิตทุกประการ