หลักสูตรปริญญาโท ออนไลน์

Master Online Degree

FOR RSU REGULAR STUDENTS ONLY

การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล

หลักสูตร 2 ปี ด้านการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางด้าน IT

ผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง

หลักสูตร 2 ปี สามารถเป็นผู้นำองค์กรอย่างรอบด้าน บรรลุภาระกิจ วิเคราะห์ปัจจัยที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้