ปริญญาโท (ออนไลน์)

ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

เรียน : เรียนผ่านระบบ zoom ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.00 – 21.00 น
ปริญญา: ศศ.ม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษา : ไทย-อังกฤษ
จำนวนหน่วยกิต : 36 หน่วยกิต
มีให้เลือก 2 แผน คือแผน ก และ แผน ข

 • หลักสูตร 2 ปี สามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ภาคการศึกษา (ภายใน 1 ปี ครึ่ง)
 • สำหรับนักศึกษาที่วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
 • ผู้เรียนสามารถเรียนควบคู่กับการทำงานได้
 • เอื้ออำนวยในการศึกษาด้วยการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
ข้อมูลเพิ่ม :
ดร.ธัชกร ธิติลักษณ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร โทร 094-5452-256
นางสาวเจนจิรา อินทร์จันทร์  เจ้าหน้าที่หลักสูตร  โทร 083-222-5289

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

156,000 บาท
 • รวมวิชาภาษาอังกฤษแล้ว

จุดเด่นของหลักสูตร

 • เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยเน้นพัฒนามหาบัณฑิตที่มีเชาวน์ปัญญา (IQ) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ความฉลาดทางสังคม (SQ) และความฉลาดทางคุณธรรมจริยธรรม (MQ)
 • ฝึกการบริหารองค์กรอย่างรอบด้าน การสร้างวิสัยทัศน์ขององค์กร และการวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
 • ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์แห่งการเป็นผู้นำ
 • บริการทางด้านวิชาการ พัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย การสร้างองค์ความรู้และบูรณาการองค์ความรู้ข้ามสาขาวิชาเพื่อสร้างผู้นำที่ มีคุณธรรมและจริยธรรม
 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้และศาสตร์แห่งผู้นำ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมม้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

แผนการสอน

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.สุริยะใส กตะศิลา

คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

ดร.ธัชกร ธิติลักษณ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคมฯ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

ผศ.ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ

ผศ.ดร.ฉัตรวรัญช องคสิงห์

ผศ.ดร.อภิรัตน์ กังสดารพร

ผศ.ร.ต.อ.ดร.จอมเดช ตรีเมฆ