ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ

        เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานในปีการศึกษา 2560 เป็นการรวม 2 หน่วยงาน ที่มีภาระกิจคล้ายคลึงกัน เพื่อให้นำนวัตกรรมการศึกษา มาสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีการประชุมเพื่อปรับ ปรัชญา, ปณิธาน, วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ ให้สอดคล้องต่อการปรับโครงสร้าง และให้เหมาะสมกับการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
        การกำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ได้มาจากการประชุมร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ ได้กำหนดให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามพันธกิจที่กำหนดขึ้น และมีการเผยแพร่ให้ประชาคมรับทราบโดยการนำเสนอ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจไว้ในที่ที่สามารถพบเห็นบ่อยครั้ง และชัดเจน รวมทั้งในเว็บไซต์ของ RSU Cyber University ที่ปรับปรุงให้ให้เหมาะสมกับการพัฒนาของหน่วยงาน และสามารถเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีการประชุมทบทวนเพื่อปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ปรัชญา

RSU Cyber University รูปแบบการเรียนการสอนมิติใหม่ สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา เพิ่มทางเลือก พัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพสู่สังคม

ปณิธาน(Pledge)

เพื่อขยายโอกาสและทางเลือกด้านการศึกษา สำหรับการศึกษา
ต่อด้านอุดมศึกษา และพัฒนาทักษะที่มีคุณภาพ ให้กับผู้ใฝ่หาความรู้
เพื่อเป็นผู้นำที่ดีในองค์กร สังคม และประเทศชาติ

แนวคิด

Anywhere , Anytime learning

แผนดำเนินงาน

        ศูนย์ RSU Cyber University ดำเนินการภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากฝ่าย RSU Cyber University โดยจะยึดหลักธรรมาธิปไตย ในการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น (Voice) และรับฟังความต้องการว่าแต่ละหน่วยงานอยากให้มีการสนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องใดบ้าง พร้อมทั้งมีการร่วมประชุมกับหลักสูตรต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยรังสิตว่ามีความต้องการในการจัดหลักสูตรออนไลน์ในรูปแบบใด เพื่อให้เกิดการบูรณาการทางด้านองค์ความรู้ แนวคิด และวิธีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งการทำงานจะเน้นลักษณะ Project-based มีการตั้งคณะทำงานในลักษณะของทีมรวมการเฉพาะกิจ (Special Task Force) เพื่อขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไป โดยให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด