คำถามที่พบบ่อย / Question

ในขณะนี้มีทั้งหมด 4 หลักสูตร
ปริญญาโท 2 หลักสูตร ได้แก่
     1.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง
     2.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาตรี 2 หลักสูตร
     1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
     2. หลักสูตรผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง

ระบบการเรียนแบบออนไลน์นั้น ก็เป็นการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่ต้องเข้ามาศึกษา ในห้องเรียน สามารถที่จะเรียนอยู่ที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ต ไม่จำกัดเวลาในการเรียน สามารถเรียน ได้ทุกเวลาและเข้าเรียนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งขึ้นอยู่กับความต้องการของนักศึกษา รวมทั้งเรื่อง ส่งการบ้านก็สามารถส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตส่วนเรื่องการเข้าเรียนนั้นระบบก็จะบันทึกระยะเวลา ในการเข้าเรียนของนักศึกษาทั้งหมดไว้ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ว่านัก ศึกษาเข้ามาเรียนบ้างไหมหรือเข้ามาเรียนช่วงไหนเพราะฉะนั้นอาจารย์ทุกคนสามารถเรียกดู ประวัติการศึกษาบทเรียนของนักศึกษาได้ตลอดเวลานักศึกษาสามารถสอบถามปัญหา และข้อซักถามต่าง ๆ ต่างกับอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นได้จากกระดานถามตอบ (Web board) หรือ ห้องสนทนา(Chat) ในรายวิชาได้ รวมทั้งสามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามอาจารย์ได้โดยตรง
แต่ละภาคการศึกษา หน้าเวปของแต่ละหลักสูตร จะประกาศตารางสอนที่ให้นักศึกษาเข้าเรียนพบอาจารย์ ผ่านระบบ chat นักศึกษาสามารถสอบถามอาจารย์เกี่ยวเนื้อหาวิชาที่สงสัยได้

คลิกที่สมัครเรียน จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ปรากฎในหน้าเว็บไซต์

สำหรับ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

– รูปถ่าย (สี) 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

– สำเนา Transcripts จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

– สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สำหรับ หลักสูตรปริญญาโท
– รูปถ่าย (สี) 1 นิ้ว (ไม่สวมชุดครุย) จำนวน 4 รูป

– สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

– สำเนา Transcripts

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาบัตรประชาชน

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคาร อุไรรัตน์ (ตึก 3) ชั้น 5 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12000
โทรศัพท์ : 0-2997-2200-30 ต่อ 1271, 1264

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารประสิทธิรัตน์ (ตึก 2) ชั้น 1 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน
จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 1257

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงาน RSU Cyber University อาคารรัตนคุณากร (ตึก 11) ชั้น 9 ห้อง 236
โทรศัพท์ : 0-2997-2200-30 ต่อ 4055

สำหรับการสอบนักศึกษาทุกท่านต้องมาสอบตามสถานที่สอบที่ทางหลักสูตรกำหนด เช่น ที่มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก หรือ ศูนย์วิภาวดี ไม่สามารถที่จะสอบผ่านอินเทอร์เน็ตได้เนื่องจาก เป็นข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการแต่ละภาคการศึกษา ตารางสอบของแต่ละหลักสูตรจะถูก ประกาศไว้หน้าเวบของแต่ละหลักสูตร

สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษานั้นจะได้รับวุฒิการศึกษาเหมือนภาคการเรียนแบบปกติทุกอย่าง
ซึ่งแต่ละสาขา มีดังนี้
สาขาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง ได้รับวุฒิ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับวุฒิ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขานิติศาสตร์ ได้รับวุฒิ นิติศาสตรบัณฑิต

ทุนการศึกษามีเหมือนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามระบบมหาวิทยาลัยทุกอย่าง

หากมีความประสงค์ที่จะติดต่อหรือปรึกษาอาจารย์สามารถติดต่อผ่านกระดานถามตอบ
หรืออีเมลล์ และสามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามกับอาจารย์หรือผู้ช่วยสอนได้

ระบบการเรียนแต่ละวิชา สามารถดูวีดีโอซ้ำได้แล้วแต่ความสะดวกและความต้องการของ นักศึกษาไม่มีการกำหนดระยะและเวลาในการศึกษาท่านสามารถเข้าศึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง และได้ตลอดเวลา สามารถศึกษาทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต

นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก นอกจากนี้ระหว่างภาคเรียน อาจารย์จะจัดการบรรยายสดเพิ่มเติมในแต่ละวิชาให้ ทั้งในรูปแบบไฟล์ VDO และไฟล์เสียง ซึ่งเนื้อหา ทั้งหมดนักศึกษาสามารถDown load ไฟล์ต่าง ๆ เพื่อนำกลับไปทบทวนได้