หลักสูตรฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 4

หลักสูตรฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 มีที่มาจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีข้อพิพาทแพ่งและทางอาญาเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก พระราชบัญญัตินี้เน้นกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งซึ่งมีทุนทรัพย์ไม่มากนัก และข้อพิพาททางอาญาบางประเภท โดยเป็นกฎหมายกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐหรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนใช้ในการยุติหรือระงับข้อพิพาทดังกล่าว โดยคำนึงถึงความยินยอมของคู่กรณีเป็นสำคัญ ทำให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้ง เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม ลดงบประมาณแผ่นดินและเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข พระราชบัญญัตินี้ในมาตรา 10 ก(1) บัญญัติคุณสมบัติของบุคคลที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยต้องผ่านการฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมและเสรีภาพ และมหาวิทยาลัยรังสิต โดยคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา ผู้ที่มีความประสงค์ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง ความสามารถและทักษะการเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมถึงจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยการฝึกอบรมหลักสูตรกลาง สำหรับผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามมาตรฐานที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติกำหนด

เปิดสำหรับบุคคลทั่วไป

รับจำนวนจำกัด 50 คน

ข้อมูลการสมัครเรียน

ระยะเวลา : ฝึกอบรมวันเสาร์และอาทิตย์                    ระยะเวลาการเรียน :
วันที่  21,22,28,29 ตุลาคม 2566                            และ 4,5 พฤศจิกายน 2566                                   ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ราคา : 3,000 บาท พิเศษ สำหรับบุคคลากร ม.รังสิต 2,500 บาท
หน่วยงาน : คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
รูปแบบการเรียน : ฝึกอบรมผ่านระบบ ZOOM Conference
ภาษา : ภาษาไทย

วัตถุประสงค์ของคอร์สเรียนนี้
  • เพื่อจัดทำเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562
  • เพื่อจัดทำคู่มือการฝึกอบรมสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562
  • เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562
คุณสมบัติผู้เรียน
  • เป็นผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
  • เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันสมัครเข้าอบรม
  • เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคประชาชน ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง หรือมหาวิทยาลัยรังสิตมีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในอันจะเป็นประโยชน์แก่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องได้รับวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม ตามประกาศ อว. เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 18 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณการุณ ทองชิต (คุณอ้น) 089-896-0462
คุณธรานันท์ ภาคาใจ (คุณยิ้ม) 085-198-9335
คุณสวิตตา วงศ์ภาคำ (คุณบีม) 090-236-5592