Google-Apps

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการบริหารจัดการงานเอกสารในรูปแบบของออนไลน์ สามารถอำนวยความสะดวกในการติดต่อ การเข้าถึงข้อมูล การเข้าถึงโดยผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และอุปกรณ์มือถือ ซึ่งการจัดทำงานเอกสารออนไลน์สามารถประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสม และสอดคล้องกับรูปแบบการทำงานได้

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การใช้แอพพลิเคชั่น จัดฝึกอบรม และการประยุกต์ใช้งาน Google Application สำหรับการบริหารจัดการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และการทำงานเอกสาร ดังนั้น การสนับสนุนและการผลักดันกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Google Apps for Education ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้เป็นที่รู้จัก และมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Google Apps for Education
2. เพื่อประชาสัมพันธ์การใช้งาน Google Apps for Education ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา