MOOC & FLIPPED

หลักการและเหตุผล

การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต มีเป้าประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยรังสิตมุ่งผลิตบัณฑิตอุดมปัญญายึดหลักธรรมาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองโลก สมรรถนะสูง มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ บนพื้นฐานของความเป็นไทย และตอบสนองต่อเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่การศึกษาคือนวัตกรรม” นั้น นวัตกรรมทางด้านการศึกษาในปัจจุบันไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงแค่ในมหาวิทยาลัย ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้จากทุกช่องทาง และนวัตกรรมด้านการศึกษาในอีกรูปแบบที่ตอบสนองต่อความต้องการนี้ได้ และมีทั้งผู้ผลิตเนื้อหา และผู้ใช้เนื้อหาจากทั่วมุกมุมโลก นั้นคือ “MOOC” ซึ่งย่อมากจาก Massive Open Online Courses เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต มีบทเรียนฟรีจำนวนมากจากมหาวิทยาลัย/สถาบันชั้นนำของโลก ที่ให้ผู้เรียนจากทุกที่ทั่วโลกเข้าเรียนแบบออนไลน์ได้ฟรี ซึ่งแพร่หลายเป็นอย่างมากในต่างประเทศ สำหรับประเทศไทยยังไม่มีสถาบันใดนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน สำหรับ MOOC ที่ได้รับความนิยมเช่น Coursera, Khan Academy, EdX และ MIT เป็นต้น

ในปีการศึกษา 2558 เป็นระยะเริ่มแรกของการนำ MOOC & Flipped Classroom มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรังสิต ดังนั้น ทางหน่วยงานจึงมีการศึกษา และเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและนักศึกษา ทั้งในด้านการให้ความรู้ในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ และการจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการนำ MOOC & Flipped Classroom มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อม และการจัดรายวิชาต้นแบบเพื่อเป็นแนวทางให้รายวิชาต่างๆ ได้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งในปีการศึกษา 2558 มีรายวิชาที่ปรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom จำนวน 40 รายวิชาและมีรายวิชาที่ให้ความสนใจดำเนินการต่อเนื่อง และมีรายวิชาใหม่ที่เตรียมสำหรับปีการศึกษา 2559 ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาโครงการเพื่อให้สามารถรองรับรายวิชาต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และขยายจำนวนผู้ใช้งานให้เพิ่มมากขึ้น และเกิดประสิทธิภาอย่างสูงสุดต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คณาจารย์เกิดความรู้ ความเข้าใจ และการนำ MOOC & Flipped Classroom มาใช้ในการจัดการศึกษา
2. เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ MOOC & Flipped Classroom ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของสื่อเสริม
3. เพื่อให้เกิดรายวิชาต้นแบบที่นำ MOOC & Flipped Classroom มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Anywhere-Anytime Learning