iTuneU & Ebook

หลักการและเหตุผล (iTuneU)

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายในการแจก iPad Air ให้กับนักศึกษาเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการเรียนให้กับนักศึกษาตั้งแต่ปี 2557 จึงได้มีการสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้นโดยผ่านอุปกรณ์ iPad ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในระบบปฏิบัติการของ Mac ที่มี Application ที่ชื่อว่า iTunes U ที่ใช้สำหรับสร้างรายวิชาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ และประกอบกับทางมหาวิทยาลัยได้ทำการขึ้นทะเบียน และได้รับการยอมรับในการเปิด iTunes U เป็นของมหาวิทยาลัยรังสิตเอง ทำให้ไม่จำกัดในเรื่องของจำนวนผู้เข้ามาลงทะเบียนเรียน และไม่จำกัดในเรื่องพื้นที่ในการ upload เนื้อหาที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ทำให้อาจารย์ผู้สอนสามารถ Upload เอกสารประกอบการสอน หรือเนื้อหาในรายวิชาที่มีอยู่เป็นจำนวนมากให้นักศึกษาสามารถทำการศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองแบบไม่จำกัด และนอกจากนั้นใน Application iTunes U ยังสามารถที่จะบูรณาการโดยการนำ Application และสื่อต่างๆ ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน เข้ามาประกอบการเรียนการสอนได้ เช่น รูปภาพ, วิดีโอ, แอนนิเมชั่น 3 มิติต่างๆ, Google Apps for Education, e-Book หรือ Multi-touch Book และ Application ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้นักศึกษาสามารถศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ได้จาก iPad ที่ทางมหาวิทยาลัยได้ทำการแจก ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อีกทั้ง iTunes U ยังมีข้อดีในการประหยัดต้นทุนในด้านเวลา ขั้นตอนไม่ซับซ้อนสำหรับการสร้างรายวิชา และยังสามารถสร้างรายวิชาออกมาได้ในหลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับกับการเรียนการสอนที่แตกต่างกันไปในแต่ละสาขาวิชา ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาไม่จำกัดทั้งในเรื่องของเวลา และสถานที่ โดยนักศึกษาสามารถทำการ download Application iTunes U ได้จาก App Store โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และยังสามารถสร้างรายวิชาของตนเองให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกได้โดยการสร้างรายวิชาในรูปแบบ Public ที่เนื้อหารายวิชาจะต้องเป็นเนื้อหาที่อาจารย์เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และตัวอาจารย์ผู้สอนด้วย
ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคณาจารย์ คณาจารย์สามารถเข้ารับการฝึกอบรมสร้างรายวิชาบน iTunes U ได้ด้วยตนเอง โดยทางศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้จะมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทำการฝึกอบรมให้กับอาจารย์จนสามารถสร้างรายวิชาได้สำเร็จ และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ (iTuneU)

1. เพื่อสร้างรายวิชาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์สำหรับ iPad

2. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์สร้างรายวิชาบน iTunes U เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ครอบคลุมทุกคณะภายในมหาวิทยาลัย

3. เพื่อเพิ่มแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ

4. เพื่อให้นักศึกษามีรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในรูปแบบใหม่ ที่สามารถบูรณาการสื่อต่างๆ เข้ามาได้อย่างไม่จำกัด ทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน และผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล (Ebook)

สืบเนื่องจากโครงการที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 ในการส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตตำรา และเอกสารคำสอนแบบ e-Book ในปี 2559 จึงได้มีการสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนโยบายในการแจก Tablet เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตตำรา และเอกสารคำสอนในชั้นเรียน ในรูปแบบของ e-Book เพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้นักศึกษาสามารถศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ได้จาก Tablet ที่ทางมหาวิทยาลัยได้ทำการแจก ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งในปี 2559 นี้ได้ทำการสนับสนุนโปรแกรมผลิต e-Book เพิ่มเติมอีก 1 โปรแกรม คือ iBooks Author ซึ่งจะผลิตออกมาในรูปแบบของ Multitouch Book ที่สามารถใช้การปฏิสัมพันธ์ได้อย่างเต็มรูปแบบและมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น
อีกทั้ง e-Book ยังมีข้อดีในการประหยัดต้นทุนในด้านเวลา ต้นทุนการผลิต และยังสามารถผลิตออกมาได้ในหลากหลาย รูปแบบเพื่อรองรับกับการเรียนการสอนที่แตกต่างกันไปในแต่ละสาขาวิชา ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาไม่จำกัดทั้งในเรื่องของเวลา และสถานที่ โดยนักศึกษาสามารถทำการ download ได้จาก Tablet โดยผ่านทาง RSU Book Shelf ที่สำคัญยังประหยัดกระดาษลดปัญหาการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง ได้อย่างเห็นเป็นรูปธรรม โดย RSU Book Shelf ที่ทางศูนย์ฯ กำลังดำเนินการประสานงานพัฒนาอยู่
– การใช้ระบบ Single Account โดยใช้ e-mail ของมหาวิทยาลัยในการลงทะเบียนเข้าใช้งาน
– การผลักดันให้มีการลงนามใน MOU ต่อสัญญากับบริษัท ARIP ในเรื่องของ Web Application ในการผลิต e-Book และ Application RSU Book Shelf
– ผลักดันให้มีการใช้โปรแกรม iBooks Author เพื่อผลิต Multitouch Book เพิ่มขึ้น
ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคณาจารย์ คณาจารย์สามารถเข้าฝึกอบรมและสามารถผลิตได้ด้วยตนเอง หรือหากคณาจารย์ต้องการเป็นรูปแบบปฏิสัมพันธ์ที่เพิ่มมากขึ้นในบทเรียน ทางหน่วยงานสามารถจัดนักศึกษา เป็นผู้ช่วยผลิตได้

วัตถุประสงค์ (Ebook)

1. เพื่อผลิตตำรา และเอกสารคำสอน ในรูปแบบ e-Book & Multitouch Book สำหรับ Tablet เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
2. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตตำรา และเอกสารคำสอนแบบ e-Book & Multitouch Book ครอบคลุมในทุกคณะภายในมหาวิทยาลัย
3. เพื่อเพิ่มแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ
4. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับโครงการของมหาวิทยาลัย ในการผลิตตำรา และเอกสารคำสอน ในรูปแบบ e-Book & Multitouch Book