ปริญญาโท (ออนไลน์)

การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล​

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล)
ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

Master of Science (Digital Innovation Management)
M.S. (Digital Innovation Management)

ระยะเวลา : 2 ปี
เรียน : เดือนละ 1 วิชา (มีรายวิชาที่เปิดตลอดปี)
รูปแบบ : Online
ปริญญา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษา : ไทย
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
 • สำหรับนักศึกษาที่วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

144,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 9,000 บาท (สำหรับผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา)
 • ค่าลงทะเบียนวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 12,000 บาท (สำหรับผู้เรียนที่ยังไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

จุดเด่นของหลักสูตร

 • รายวิชามีความทันสมัยตรง มีการปรับปรุงหลักสูตรอยู่ตลอดเวลา
 • หลักสูตรมีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สกอ.
 • จบปริญญาตรีสาขาไหนก็เรียนได้
 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • ประยุกต์หัวข้อวิจัยจากประสบการณ์จริงในที่ทำงาน
 • ขอสอบประกาศนียบัตรด้านความมั่นคงในระบบอุตสาหกรรมระดับอาเซียน Certificated Industrial Security (CIS) ได้
 • ขอสอบประกาศนียบัตรด้านการสืบสวนและตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล Certified Digital Forensic Practitioner (CDFP) ได้

*รับทุนวิจัย 20,000 บาท

*ข้าราชการ/ศิษย์เก่า รับส่วนลด 15%

**เป็นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย

แผนการเรียน มี 2 แผนคือ แผนก แบบก2 และ แผน ข

เรียน 2 ภาคการศึกษาโดยวิชาที่เรียนขึ้นอยู่กับแผนการเรียน

 

เปิดสอนทุกเดือนในรอบ 1 ปี ดังตาราง โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบ Block (1 เดือน 1 วิชา)

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.ชุติมา เบี้ยวไข่มุข

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล
ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต

ดร. ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล

ดร.วรทรรศน์ มาฆะศิรานนท์

ผศ.ดร.ไววิทย์ จันทร์วิเมลือง

ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี

ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ จันทวงษ์โส

รศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน

รศ.ดร. คริชณะ ฉิมมณี