นิติศาสตรบัณฑิต 2 ปี (Online)

นิติศาสตรบัณฑิต 2 ปี
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

Bachelor of Laws Programs (Internet-Based Distance Education)

เรียน : ผ่านระบบออนไลน์
ปริญญา: นิติศาสตรบัณฑิต
ภาษา : ไทย-อังกฤษ
จำนวนหน่วยกิต : 102 หน่วยกิต
สอบ : มีสอบเฉพาะปลายภาคเท่านั้น โดยนักศึกษาจะต้องเดินทางมาสอบที่มหาวิทยาลัย

 • หลักสูตรรับรองโดย ก.พ. เลขที่อ้างอิง 23650
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 • หลักสูตรกำหนดให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลประกอบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพภายในกรอบระยะเวลา ลดการตกออก โดยจัดให้มีระบบวิชาสัมมนาควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาคบังคับ รวมถึงจัดกิจกรรมพัฒนาการเขียนตอบกฎหมายและนิติวิธีอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาจำนวนและฐานนักศึกษา

นิติศาสตร์ 3 ปี

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

129,600 บาท
 • สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีมาแล้วทุกสาขา
 • ผู้ต้องการใช้เป็นปริญญาใบที่ 2
 • สามารถเรียนจบได้ภายใน 2 ปี

จุดเด่นของหลักสูตร

 • มุ่งเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะความรู้ที่ใช้ในการทำงานโดยตรง (Hard Skills)
 • พัฒนาทักษะที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงาน (Soft Skills) ที่สำคัญ ได้แก่ การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation) การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) การตัดสินใจ (Decision Making) การแก้ไขปัญหา (Problem Solving) การประสานงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration) จรรยาบรรณในการทำงาน (Work Ethics) และความเป็นผู้นำ (Leadership) ฯลฯ ให้กับผู้เรียนอีกด้วย
 • รับการรับรองจาก ก.พ.
 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
 • เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
 • มีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่านักศึกษาปริญญาภาคปกติทุกประการ

แผนการสอน

อาจารย์ผู้สอน

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ

เชฎฐ คำวรรณ

นิดาวรรณ เพราะสุนทร

รัศมี สุขรักษา

วศิน อุสันโน

ดร.ศักดิ์ณรงค์ มงคล