รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตร 3 ปี (พ.ศ. 2563-2567)

หลักสูตร 3 ปี (พ.ศ.2563-2567)

จุดเด่นของหลักสูตร
หลักสูตรสำหรับนักศึกษา ที่สมัครเรียนตั้งแต่ 1/2563 เป็นต้นไป

  • ใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปี (เป็นเวลา 8 เทอม)
  • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 193,500 บาท
  • สามารถผ่อนชำระค่าเรียนได้ เทอมละ 2-3 งวด
    สามารถกู้ กยศ.ได้ (ถ้าผู้สมัครเรียนไม่ได้มีงานประจำ และอายุไม่เกิน 35 ปี)
  • รับสมัครผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช., ปวส. หรือเทียบเท่า และ ไม่จำกัดอายุผู้เรียน
  • เรียนผ่านระบบ Online
  • ศักดิ์และสิทธิเทียบเท่าหลักสูตรปกติทุกประการ

เอกสารการสมัคร

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 6 รูป
2. สำเนาวุฒิการศึกษา (สำเนา 3 ชุด)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำเนา 3 ชุด)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (สำเนา 3 ชุด)
5. สำเนาหลักฐานการโอนเงิน

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts ( Internet-Based Distance Education)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.A.

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 , ปวส.

แผนการเรียน ป.ตรี ผู้นำฯ Online
แผนการเรียน (เรียนทั้งหมด 44 วิชา จำนวน 126 หน่วยกิต)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

SOI 108 การพัฒนาตนเอง 3 หน่วยกิต
SOI 109 ระเบียบพิธีปฏิบัติทางสังคม 3 หน่วยกิต
SOI 125 ผู้นำกับการสร้างแรงบันดาลใจ 3 หน่วยกิต
SOI 112 นวัตกรรมทางสังคม การสื่อสาร และภูมิปัญญา 3 หน่วยกิต
SOI 131 ทฤษฎีผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 3 หน่วยกิต
SOI 223 สังคมวิทยาเบื้องต้น 3 หน่วยกิต
RSU 112 กีฬาเพื่อสุขภาพ 1 หน่วยกิต
รวม 19 หน่วยกิต
ค่าใช้จ่าย 28,500 บาท

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

SOI 224 การพัฒนาทักษะผู้นำทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต
SOI 225 ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง 3 หน่วยกิต
SOI 342 การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบใหม่ 3 หน่วยกิต
SOI 231 นวัตกรรมการทำธุรกิจเพื่อสังคมและ 3 หน่วยกิต
การเป็นผู้ประกอบการ
ENL 124 ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต
RSU 111 สังคมธรรมาธิปไตย 2 หน่วยกิต
THA 126 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
รวม 20 หน่วยกิต
ค่าใช้จ่าย 30,000 บาท

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ S

SOI 311 การเมืองภาคประชาชน 3 หน่วยกิต
SOI 236 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้นำ 3 หน่วยกิต
LOS 114 ชุมชนศึกษาและการพัฒนาความเป็นผู้นำ 3 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต
ค่าใช้จ่าย 13,500 บาท

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

LOS 215 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 หน่วยกิต
LOS 223 เพศภาวะกับการพัฒนา 3 หน่วยกิต
LOB 116 เศรษฐศาสตร์ทางเลือก 3 หน่วยกิต
LOB 232 การจัดการนวัตกรรม 3 หน่วยกิต
ENL 125 ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลก 3 หน่วยกิต
RSU 173 โภชนาการสร้างเสริมสุขภาพ 3 หน่วยกิต
RSU 185 ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพ 3 หน่วยกิต
รวม 21 หน่วยกิต
ค่าใช้จ่าย 31,500 บาท

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

LOB 335 องค์กรอัจฉริยะ 3 หน่วยกิต
LOP 136 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย 3 หน่วยกิต
LOP 244 สัมมนารัฐสวัสดิการและประชานิยม 3 หน่วยกิต
LOP 343 ผู้นำกับนโยบายสาธารณะ 3 หน่วยกิต
ENL 126 ภาษาอังกฤษในบริบทของ 3 หน่วยกิต
เทคโนโลยีการบันเทิงและการออกแบบ
RSU 135 การออกแบบชีวิตและสังคมแห่งความสุข 3 หน่วยกิต
RSU 150 การจัดการเชิงสร้างสรรค์ 3 หน่วยกิต
รวม 21 หน่วยกิต
ค่าใช้จ่าย 31,500 บาท

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ S

LOB 325 การบริหารธุรกิจต่างวัฒนธรรม 3 หน่วยกิต
LOB 444 สัมมนาการบริหารจัดการทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต
LOP 322 ประชาธิปไตยและการกระจายอำนาจ 3 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต
ค่าใช้จ่าย 13,500 บาท

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

SOI 411 สิทธิชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3 หน่วยกิต
LOS 115 การจัดการปัญหาสังคมไทยร่วมสมัย 3 หน่วยกิต
LOB 235 การตลาดสีเขียว 3 หน่วยกิต
ENL 127 ภาษาอังกฤษในการทำงาน 3 หน่วยกิต
RSU 154 แนวคิดการประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 3 หน่วยกิต
RSU 160 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 3 หน่วยกิต
RSU 146 รู้ทันโลก 3 หน่วยกิต
รวม 21 หน่วยกิต
ค่าใช้จ่าย 31,500 บาท

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

SOI 412 ผู้นำธุรกิจดิจิทัลเพื่อสังคม 3 หน่วยกิต
SOI 413 การเมืองกับสังคมธรรมาธิปไตย 3 หน่วยกิต
SOI 444 สัมมนาความเป็นผู้นำ 3 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต
ค่าใช้จ่าย 13,500 บาท

การสอบ

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนต้องมาสอบที่วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันเสาร์ หรืออาทิตย์

การจบการศึกษา

เมื่อเรียนครบหลักสูตรและผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรังสิต