รายชื่ออาจารย์ คณะ นิติศาสตร์

อาจารย์ เชฎฐ คำวรรณ

อาจารย์ วศิน อุสันโน

อาจารย์ คมสัน โพธิ์คง

อาจารย์ นิดาวรรณ เพราะสุนทร

อาจารย์ วิศรุต สำลีอ่อน

อาจารย์ วันชัย สอนศิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล เทียนประเทืองชัย

ดร.สุรพล ศรีวิทยา

อาจารย์ รพีพร สายสงวน

อาจารย์ สุจินต์ เสนาแพทย์

อาจารย์ สุภัทร รัตนารมย์

อาจารย์ สุธีราภรณ์ แสงจันทร์ศรี

อาจารย์ อนันต์ สันติภาพ