B1: CEFR PREPARATION

หลักสูตร B1: CEFR PREPARATION

จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกทำข้อสอบด้วยตนเอง และสามารถสอบผ่าน CEFR ด้วยผลการสอบระดับ B1 ให้ได้เกิน 50 เปอร์เซนต์ตามทีมหาวิทยาลัยตั้งเป้าไว้ สถาบันภาษาอังกฤษจึงเปิดคอร์ศพิเศษเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสทบทวนความรู้และเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบ CEFR ต่อไป

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญในโลกยุคปัจจุบัน

แน่นอนผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีจะได้เปรียบในการใช้ชีวิตประจำวัน การหาความรู้และในการทำงาน ยิ่งกว่านั้นภาษาอังกฤษได้กลายมาเป็นตัวแปรที่สำคัญในการใช้ชีวิตประจำวัน ในการศึกษาต่อ ยิ่งในตลาดแรงงานด้วยแล้ว ภาษาอังกฤษกลายมากลไกลที่่สำคัญยิ่งในการทีจะได้รับการพิจารณาหรือชนะในการสัมภาษณ์งาน

เมื่อโลกเปลี่ยนไปเช่นนี้ จึงจำเป็นอยู่ดีที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตจะต้องได้รับการพัฒนาความสามารถทางภาษาก่อนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต เพือชี่วิตที่ดีและอนาคตอันสดใสในการดำเนินชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นหลักรับประกันว่า นิสิตของมหาวิทยาลัยรังสิตจะประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพและเป็นผู้นำทางสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อเตรียมนักศึกษาให้สอบผ่าน CEFR ได้เกิน 50 เปอร์เซนต์ทั้งมหาวิทยาลัย
2. เพื่อยกระดับความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต

ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการเรียน

1. นักศึกษาจะสามารถสอบผ่าน CEFR ได้เกิน 50 เปอร์เซนต์ทั้งมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาจะสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ในระดับที่่พอใจ

ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการเรียน

เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย นักศึกษามีอิสระที่จะเรียนได้ตามอัธยาศัย แต่นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเข้าใข้โปรแกรมได้ด้วย username และ password ที่มหาวิทยาลัยออกให้เท่านั้น

ข้อมูลค่าสมัครเรียน

ระยะเวลา : 1 ภาคการศึกษา
เรียน/สัปดาห์ : 2-4 ชั่วโมง/ สัปดาห์
ราคา : สำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาคปกติ
หน่วยงาน : สถาบันภาษา
รูปแบบ : Online
เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/
ภาษา : ภาษาอังกฤษ
ปริญญา : ปริญญาตรี

วิธีการใช้บทเรียนออนไลน์นักศึกษาสามารถทำได้ดังนี้ 1. นักศึกษาต้องลงทะเบียนด้วยอีเมลที่มหาวิทยาลัยให้มา
2 นักศึกษาต้องทำ Pre-Test ก่อนเริ่มทำบทเรียนอื่นๆ
3. นักศึกษาควรทำครบทุกบทเรียนและระบบจะการบันทึกกิจกรรมต่างๆที่นักศึกษาทำเพื่อประเมินความก้าวหน้าของนักศึกษาแต่ละคน
4. นักศึกษามีเวลาทั้งภาคเรียนทีจะฝึกหัดบทเรียนนั้น
5. เมื่อทำครบทุกบทเรียนแล้ว ให้ทำ Post-Test
6. นักศึกษาสามารถกลับมาทำแบบฝึกหัดช้ำๆได้ตามความต้องการ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

A. Gary Ambito Torremucha

Teacher

อ.มงคล โสดาจันทร์

Teacher