การพัฒนาบุคลากรด้วย Non–Classroom Training

มหาวิทยาลัยรังสิตตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทุกสายงาน ทุกระดับ ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติพันธกิจตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ มหาวิทยาลัยจึงถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษา และบำรุงทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และมีทักษะในวิชาชีพของตน มหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพอย่างต่อเนื่องตลอดมา

สำหรับบุคลลากร ม.รังสิต

หลักการ

  • มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพอย่างต่อเนื่องตลอดมา แต่เนื่องจากในปัจจุบัน การพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมในห้องเรียนนั้น ไม่เพียงพอต่อจำนวนบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย
  • ฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบุคคล จึงเห็นควรให้มีการจัดการฝึกอบรมในรูปแบบสื่อออนไลน์ขึ้น และได้เสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการฝึกอบรมในห้องเรียน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับบุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานของตนเองได้อย่างเหมาะสมและสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการพัฒนาตนเองในรูปแบบอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการฝึกอบรมในห้องเรียน
2. เพื่อให้บุคลากรสามารถนำแนวคิดการพัฒนาตนเองในรูปแบบอื่นๆ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานของตนเองได้อย่างเหมาะสม

ข้อมูลค่าสมัครเรียน

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง
เรียน/สัปดาห์ : ไม่จำกัดเวลา
ราคา : ไม่เสียค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน : ฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบุคคล
รูปแบบ : ออนไลน์
เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/
ภาษา : ภาษาไทย
หลักสูตร : หลักสูตรระยะสั้น

วิทยากร
อาจารย์ สมิตา กลิ่นพงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคคล
สำนักงานบุคคล