หลักสูตร เทคนิคการนำ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

PDCA

หลักสูตรเทคนิคการนำ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้เกิดความรู้และความเข้าใจ ในเรื่องของการนำเทคนิค PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถเขียนรายงานผลแบบ PDCA ได้

สำหรับบุคลลากร ม.รังสิต

หลักการและเหตุผลการจัดอบรม

ด้วยมหาวิทยาลัยรังสิตได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันและให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น โดยมีเกณฑ์การประเมินบุคลากรสายเจ้าหน้าที่ ในหัวข้อที่ 4 การพัฒนางาน ได้ให้คำอธิบายองค์ประกอบและตัวชี้วัดว่า การวัดกระบวนการและผลลัพธ์ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หัวข้อที่นับคะแนนรวมได้
   ก. การรายงานผลแบบ PDCA ในงานประจำที่รับผิดชอบ
   ข. การรายงานผลแบบ PDCA ในงานโครงการที่รับผิดชอบ
การนำเทคนิค PDCA (Plan / Do/Check/Action) มาเป็นเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงานและการปรับปรุงกระบวนการการทำงานของบุคลากรนั้น จะเป็นส่วนสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติและทักษะในการพัฒนาคุณภาพงานด้วยการปรับปรุงคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการของ PDCA
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถนำหลักการ PDCA ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับงานปัจจุบัน

ข้อมูลค่าสมัครเรียน

ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง
เรียน/สัปดาห์ : ไม่จำกัด
ราคา : ไม่เสียค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน : ฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบุคคล
รูปแบบ : ออนไลน์
เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/
ภาษา : ภาษาไทย
หลักสูตร : หลักสูตรระยะสั้น

วิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ เอื้ออัชฌาสัย
ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต