หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7

รับสมัครผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2565

ถ้าท่านมีความฝันที่จะช่วยเหลือผู้คนในสังคม ทำงานที่มีเกียรติและมีคุณค่า ได้รับค่าตอบแทนคุ้มค่า สามารถเรียนจบในเวลา 1 ปี มีงานให้เลือกทั้งในสถานบริการสุขภาพภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งสามารถสร้างงานเพื่อเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง

[ รับจำนวนจำกัด ]  รุ่น 7 เปิดรับสมัครถึง 31 พฤษภาคม 2565

เลือกรหัสสาขา 0311
[31 พฤษภาคม 2565]

หลักสูตรนี้ตอบโจทย์ท่านได้

  • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ต้องการพัฒนาตนเองเป็นผู้ช่วยพยาบาล
  • หรือ ผู้ที่จบ ม.6 ที่ต้องการใช้เวลาในการศึกษาระยะสั้น สามารถทำงานได้เร็ว เพื่อให้มีรายได้ และสามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าต่อเนื่องต่อไป

ข้อมูลค่าสมัครเรียน

ระยะเวลา : 1 ปี
เรียน/สัปดาห์ : – เรียนออนไลน์ภาคทฤษฎี 23 สัปดาห์ – ภาคปฏิบัติ 15 สัปดาห์
ค่าเทอมตลอดหลักสูตร: 70,000 บาท เทอม S/2564 ค่าลงทะเบียน 14,000 บาท
หน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์ ม.รังสิต
รูปแบบ : ภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ + ฝึกปฏิบัติในสถานพยาบาล
เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/
ภาษา : ไทย
ระดับ : สำหรับบุคคลทั่วไป
คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา

✦ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า (กศน., ปวช., หรือระดับปริญญาตรี) ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
✦ มีอายุไม่ต่่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่เปิดการศึกษา
✦ สุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือปฏิบัติงาน

ค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 70,000 บาท

✦ ภาค S ค่าลงทะเบียน 14,000 บาท
✦ ภาค 1 ค่าลงทะเบียน 28,000 บาท
✦ ภาค 2 ค่าลงทะเบียน 28,000 บาท

เรียนผ่านระบบออนไลน์ของ RSU cyber university

หมายเหตุ กรณีมีการเลื่อนวันเปิดเรียนจะประกาศให้ทราบ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรได้รับการรับรอง
จากสภาการพยาบาล เมื่อ 18 มีนาคม 2559

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร
โทรศัพท์ 02-9972222 ต่อ 1489, 1442
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต